«Վերարտադրողական առողջություն» պիտակով գրառումներ

Ֆիլմում ներկայացված են անցանկալի հղիությունների կանխարգելման նպատակով առավել տարածված բնական և ժամանակակից հակաբեղմնավորման մեթոդները:
Սույն օրենքով կարգավորվում են մարդու վերարտադրողական առողջության պահպանման, վերարտադրողական իրավունքի ապահովման, վերարտադրողականության ոլորտում տեխնոլոգիաների կիրառման կարգի ու պայմանների, ինչպես նաև դրանց հետ կապված այլ հարաբերություններ՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը և օրենքներին, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան:
Սույն հետազոտության նպատակն էր բացահայտել հանրապետության ներկա սոցիալ-տնտեսական պայմաններում ընտանեկան արժեքային համակարգի զարգացումները և ընտանիքի վիճակը պայմանավորող հիմնական գործոնները, ուսումնասիրել վերարտադրողական վարքագծերի մոտիվացիան, ինչպես նաև վերլուծել ու ներկայացնել առաջարկություններ առկա հիմնախնդիրների հաղթահարման վերաբերյալ:
Ֆիզիկական անձեռնմխելիության իրավունքները բխում են մարդու ամենակենսական իրավունքների հիմնարար սկզբունքներից։ Սեռականության և վերարտադրողականության առումով այդ իրավունքներն ընդգրկում են երկու հիմնական սկզբունքներ` սեռական և վերարտադրողական բուժօգնության իրավունք և սեռական ու վերարտադրողական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն որոշումների կայացման իրավունք: