Statisticsl Yearbooks
Health performance
National health accounts

ԱԱԻ Գիտաբժշկական հանդես • ԱԱԻ Գիտաբժշկական հանդես, 2016;11:3
   
  ԱԱԻ Գիտաբժշկական հանդես, 2016;11:3
  Դիտել բովանդակությունը

  Բովանդակություն

  • ՄԻՋԻՆ ԾԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆԳՈՒՑԻԿԱՎԱՀԱՆԱԿԱՅԻՆ ՊՍՈՐԻԱԶՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՑԻՏՈԿԻՆԱՅԻՆ ՍՏԱՏՈՒՍԸ - Խ.Մ. Խաչիկյան, Շ.Վ. Կարապետյան
  • ՔԹԱՅԻՆ ԲԱՐՁՐ ՀՈՍՔՈՎ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 34 ՇԱԲԱԹ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ԳԵՍՏԱՑԻԱՅՈՎ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՄՈՏ  - Մ.Ա. Դարակչյան
  • ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՆՀԱՍ ԾՆՎԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ Ք.Վ. Նիկողոսյան
  • ԱՏԱՄՆԵՐԻ ԷՄԱԼԻ ՀԱՍՈՒՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ՎԵՐԱՀԱՆՔԱՅՆԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  - Մ.Ա. Համազասպի, Մ.Ե. Մանրիկյան, Գ.Ե. Մանրիկյան
  • ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՕՂԱԿԻ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ ԳՐԻՊԻ ԵՎ ԱՅԼ ՍՈՒՐ ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՓՈՐՁԸ  - Գ.Ա. Եգանյան, Է.Վ. Եգանյան, Ս.Կ. Հարությունյան, Ս.Ս. Գրիգորյան, Ն.Ս. Խիզանյան, Ս.Մ. Սուքիասյան, Ժ.Կ. Գևորգյան, Ն.Ա. Մաքսուդյան, Ա.Զ. Գասպարյան, Դ.Ա. Դոնբայան, Կ.Գ. Համբարձումյան, Ժ.Ռ.Պապոյան, Ա.Ս.Կարախանյան, Մ.Գ. Կարապետյան
  • ՄՌՇ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՄԻԶՈՒԿԻ ՆԵՐԷՊԻԹԵԼԱՅԻՆ ՆԵՈՊԱԶԻԱՅԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ: ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՊՔ  - Գ.Վ. Գրիգորյան, Ա.Վ. Գրիգորյան, Մ.Տ. Հարությունյան
  • ՈՒՂՂԻՉ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱ-ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  - Ք.Կ. Վարդանյան
  • ՓՈԽՆԱԿՈՒԹՅԱՆ (ՍՈՒՐՈԳԱՏՈՒԹՅԱՆ) ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ  - Ա.Ա. Գևորգյան
  • ԱՆՁԻ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԵՆՍԱԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  - Ն.Ա. Առաքելյան
  Դիտել տվյալ համարը
 •  
 • ԱԱԻ Գիտաբժշկական հանդես, 2016;11:2
   
  ԱԱԻ Գիտաբժշկական հանդես, 2016;11:2
  Դիտել բովանդակությունը

  Բովանդակություն

  • ԿԱՆԱԴԱԿԱՆ ՍՐՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ԿՐԾՔԱՀԵՂՁՈՒԿԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 40 ՏԱՐԻ ԱՆՑ: ԺԱՄԱՆԱԿԸ Չ՞Է ԱՐԴՅՈՔ ԱՅՆ ՎԵՐԱՆԱՅԵԼ - Հ.Կ. Կժդրյան, Պ.Հ. Զելվեյան
  • ՁԵՎԱՓՈԽՎԱԾ ՆՈՐՈՒՎՈՒԼՈՊԱԼԱՏՈՖԱՐԻՆԳՈՊԼԱՍՏԻԿԱՅԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՔՆԻ ՕԲՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԱՊՆԵԱ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ  - Գ.Լ. Խայդանյան, Ա.Կ.Շուքուրյան
  • ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ Գ.Մ. Միրիջանյան
  • ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ C.GUILLIERMONDII НП-4 ԽՄՈՐԱՍՆԿԱՅԻՆ ՔՐՈՄԱՏԻՆԻ ՖԼՅՈՒՈՐԵՍՑԵՆՏԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎՐԱ  - Ս.Վ. Մարության, Լ.Հ. Նավասարդյան
  • ԴԵՂԵՐԻ ՊԱՏՇԱՃ ԲԱՇԽՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  - Ա.Ե. Սահակյան, Մ.Կ. Շաքարյան
  • ԱՆՀԱՍ ԾՆՎԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ  - Ե.Կ. Մաթևոսյան, Ք.Վ. Նիկողոսյան, Պ.Ա. Մազմանյան
  • ՀԱԿԱՕՔՍԻԴԻՉՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՅԻ ԵՎ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԴԵՂԱԲՈՒՅՍԵՐՈՒՄ  - Լ.Ռ. Վարդանյան, Լ.Վ. Աթաբեկյան, Ռ.Լ. Վարդանյան
  • ԴԵՂԱԶԳՈՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ  - Ա.Ե. Սահակյան, Ն.Վ. Ռոմանովա
  • ՃԱՐՊԱԿԱԼՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ Լ.Վ. Նավասարդյան, Ռ.Լ. Մարկոսյան, Ա.Ա. Ղուբաթյան
  • ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԴԵՐԸˋ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԵՎ ՆՐԱ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  - Ա.Հ. Տանանյան, Ս.Կ. Քարամյան, Ն.Ս. Քարամյան, Պ.Մ. Անտոնյան
  • ԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐԻ ԿՈՂՄՆԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ  - Մ.Յու. Թունյան, Մ.Կ. Ռաթևոսյան, Գ.Վ. Խաչատուրյան, Ա.Ա. Մկրտչյան, Դ.Ա. Տեր-Գրիգորյան, Ա.Ս. Պողոսյան, Մ.Լ. Դանիելյան, Լ.Կ. Մուրադյան
  • ՊՈՒԲԵՐՏԱՏ ԵՎ ՈՍԿՐԻ ՊԻԿԱՅԻՆ ԽՏՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ - Լ.Վ. Նավասարդյան, Ա. Ա. Ղուբաթյան
  • ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ. ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ  - Ա.Հ. Տանանյան, Ս.Կ. Քարամյան, Ն.Ս. Քարամյան, Պ.Մ. Անտոնյան
  Դիտել տվյալ համարը
 •  
 • ԱԱԻ Գիտաբժշկական հանդես, 2016;11:1
   
  ԱԱԻ Գիտաբժշկական հանդես, 2016;11:1
  Դիտել բովանդակությունը

  Բովանդակություն

  • ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՖիՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ, ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅիՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ  - Ա.Մ. Մինասյան, Ա.Ա. Համբարձումյան, Ն.Մ. Դավթյան, Ա.Ա. Բազարչյան
  • ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ - Ա.Ա. Բազարչյան, Ա.Վ. Դավիդյանց, Ք.Կ.Վարդանյան, Ա.Կ. Հայրապետյան
  • ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՄիՋԵՐԿՐԱԾՈՎՅԱՆ ՏԵՆԴԻ ԿԼԻՆիԿԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ԵՎ ԲՈՒժՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ MEFV ԳԵՆԻ ՄԵԿ ԵՎ ԵՐԿՈՒ ՄՈՒՏԱՑԻԱՆԵՐՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ Ս.Ա. Աթոյան, Է.Ե. Նազարեթյան, Զ.Տ. Ջնդոյան
  • ԿՈԿՈՐԴԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ՌԱԴԻՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  - Ն.Ս. Քարամյան, Պ.Բ. Պողոսյան
  • ԲՈՒՍԱՀՈՒՄՔԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԷԹԻԼԱՑԵՏԱՏԱՅԻՆ ԷՔՍՏՐԱԿՏՆԵՐի հԱԿԱՕՔՍԻԴԻՉ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  - Լ.Ռ. Վարդանյան, Ս.Ա. Հայրապետյան, Ռ.Լ. Վարդանյան
  • ՄՈՒԼՏԻՍՊԻՐԱԼ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐԱՅԻՆ ՏՈՄՈԳՐԱՖիկ ԱՆԳԻՈԳՐԱՖԻԱՅԻ ԴԵՐԸ ՍՏՈՐԻՆ ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐԻ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐի ԲԱԶՄԱՄԱԿԱՐԴԱԿ ԱԽՏԱՀԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ  - Ա.Ա. Ավետիսյան, Տ.Լ. Սուլթանյան, Տ.Ա. Քամալյան, Լ.Ռ. Մանուկյան
  • ԳԼԽի ԵՎ ՊԱՐԱՆՈՑԻ ՏԱՓԱկԲՋՋԱՅԻՆ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԲՈՒժՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ: ՌԱԴԻՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՑԱԾՐ ԵՎ ՄիՋիՆ-ՑԱԾՐ ԵԿԱՄՏՈՎ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  - Ն.Ս. Քարամյան
  • ՀԱՅԱՍՏԱՆի ԲՆԱկՉՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՉԱՐՈՐԱկ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԿԱ ՊԱկՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐՈՒՄ ՔԱՂՑկԵՂԱԾիՆ ԾԱՆՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐի, ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ ԿԱՊԱՐի ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆիՑ  - Մ.Ա. Նալբանդյան, Դ.Մ. Անդրեասյան
  • ՈՉ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԻՍԿԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՍՏ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ  - Կ.Հ. Թորոսյան
  • ԵՌԱՉԱՓ ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱԴԵՆՈՄԻՈԶԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ - Է.Գ. Գևորգյան, Հ.Բ. Մկրտչյան, Կ.Հ. Թոխունց
  • ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ ՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՆՈՐ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  - Ս.Ջ. Խարազյան
  • ՏԱՐԱԾՈՒՆ ԲԱԶՄԱՄԱԿԱՐԴԱԿ ԱԹԵՐՈՍԿԼԵՐՈՏԻԿ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻԲՐԻԴԱՅԻՆ ՌԵՎԱՍԿՈՒԼՅԱՐԻԶԱՑԻԱ ԻՆՔՆԱԲԱՑՎՈՂ ՆԻՏԻՆՈԼԱՅԻՆ ՍՏԵՆՏԻ ԵՎ ԴԵՂԱՊԱՏ ԲԱԼՈՆԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄՈՎ- Ա.Ա. Ավետիսյան, Տ.Լ. Սուլթանյան, Տ.Ա. Քամալյան, Լ.Ռ. Մանուկյան
  • ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ԿՈՄԱՅՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆՈՐ ԿՈՆՑԵՊՏՈՒԱԼ ՄՈՏԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ  - Մ.Լ. Ալոյան
  Դիտել տվյալ համարը
 •  
 • ԱԱԻ Գիտաբժշկական հանդես, 2015;10:3
   
  ԱԱԻ Գիտաբժշկական հանդես, 2015;10:3
  Դիտել բովանդակությունը

  Բովանդակություն

  • ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկների առողջապահական ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ տվյաների ուսումնասիրության արդյունքները - Ա.Ա. Բազարչյան, Ք.Կ.Վարդանյան, Ա.Կ. Հայրապետյան
  • Հակագերճնշումային դեղորայքային բուժում ստացող հիվանդների զարկերակային գերճնշման վերահսկման արդյունավետությունը  -  Պ.Հ. Զելվեյան, Գ.Ա. Պոդոսյան, Ց.Դ. Ուստյան, Լ.Գ. Դհերյան, Դ.Մ. Անդրեասյան
  • Նեյրոհումորալ ակտիվացման սեռային տարբերությունները խրոնիկական սրտային անբավարարության ժամանակ  -  Լ.Գ. Սահակյան
  • Ֆլավոնոիդների պարունակությունը կեղծ նարգիզի, խուլ եղինջի, սովորական ծորենու տերևներում և կեղծ նարգիզի, սովորական հոնի, հոտավետ մանուշակի ու ծակոտեն սրոհունդի ծաղիկներում  -  Ռ.Լ. Վարդանյան, Լ.Վ. Աթաբեկյան, Լ.Ռ. Վարդանյան, Ս.Ա.Հայրապետյան
  • Հիվանդ և առողջ մարդկանց աղիքային միկրոֆլորայի ESCHERICHIA COLI բջիջների ԴՆԹ-ի ուսումնասիրությունը ֆլյուորեսցենտային մեթոդով  -  Ս.Վ. Մարության
  • Կոլագենի սինթեզը և ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության տանելիությունը խրոնիկական սրտային անբավարարության ժամանակ -  Լ.Գ. Սահակյան
  • Էնդոգեն ինտոքսիկացիան և ԼԳՈ-ՕՀՊ համակարգի վիճակը հաստ աղու քաղցկեղով հիվանդների մոտ կախված ուռուցքային պրոցեսի փուից  -  Ա.Հ. Տանանյան
  • Ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների կանխարգելման կազմակերպման նոր մոտեցումները առողջության պահպանման առաջնային օղակում -  Ա.Մ. Մինասյան, Մ.Ա. Մարդիյան, Կ.Հ.Թորոսյան
  • Ռադիոհաճախային եղանակով խռմփոցի բուժման արդյունավետության գնահատումը -  Գ.Լ. Խանդանյան, Գ.Ի. Պետրոսյանց, Պ.Հ. Զելվեյան, Ի.Կ. Մորսիկյան, Ա.Կ. Շուքուրյան
  • Համալիր վերականգնողական միջոցառումները հաստ աղու բարդացած քաղցկեղի կապակցությամբ վիրահատված հիվանդների մոտ  -  Ա.Հ. Տանանյան, Ա.Կ. Անտոնով
  • Ձվարանների քաղցկեղով հիվանդների փուլերի միգրացիայի պատճառները  -  Ա.Գ. Ջիլավյան 
  • Շագանակագեղձի բարորակ գերաճի և աճուկային ճողվածքի կապակցությամբ կատարվող համակցված վիրահատություններ -  Դ.Ա. Հունանյան
  • Էնդովասկուլյար միջամտությունները աորտո-զստային աթերոսկլերոտիկ ախտահարման դեպքում  -  Ա.Ա. Ավետիսյան
  • Կոլոռեկտալ քաղցկեղով հիվանդների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները -  Ա.Հ. Տանանյան 
  • Ա.Խ. Մայրապետյանի հիշատակին
  Դիտել տվյալ համարը
 •  
 • ԱԱԻ Գիտաբժշկական հանդես, 2015;10:2
   
  ԱԱԻ Գիտաբժշկական հանդես, 2015;10:2
  Դիտել բովանդակությունը

  Բովանդակություն

  • Չկարգավորված զարկերակային գերճնշման հիմնախնդիրը որպես սրտանոթային բարդությունների նվազեցմանն ու կանխարգելմանը խոչընդոտող գործոն  - Պ.Հ. Զելվեյան
  • Ալկոհոլիզմի ռիսկի գործոնների համաճարակաբանական միտումները քրոնիկ ալկոհոլիզմով և ալկոհոլային փսիխոզով հիվանդների շրջանում, Երևան, 2008-2012թթ.  -  Պ.Ս. Սեմերջյան, Ա.Ա. Պոտոսյան, Վ.Ա. Դավիդյանց
  • Հակաբիոտիկների ազդեցությունը պրոբիոտիկ կաթնաթթվային բակտերիաների ադհեզիվ հատկությունների և կենսունակության վրա  -  Կ.Վ. Հարությունյան
  • Ձախ նախասրտի ֆունկցիան մինչկլինիկական դիաստոլիկ դիսֆունկցիայով և ճարպակալմամբ անձանց մոտ  -  Լ.Գ. Թունյան
  • Երևան քաղաքի տնային տնտեսությունների անդամների կողմից բժշկական ծառայություններից չօգտվելու պատճառների և առողջության պահպանման նպատակով իրականացված ծախսերի վերլուծության արդյունքները աղետալի ծախսերի հիմնախնդրի ուսումնասիրության շրջանակներում  -  Դ.Գ. Մելիք-Նուբարյան
  • Ձվարանների սահմանային և բարորակ ուռուցքների ռեցիդիվի կանխարգելում  -  Ա.Ա. Սուխանովա, Մ.Յու. Եգորով
  • ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներում բժշկական օգնության ծառայության որակի վերաբերյալ բուժանձնակազմի հարցախույզի տվյալների ուսումնասիրութուն  -  Ա.Ա Բազարջյան, Ք.Կ.Վարդանյան, Ա.Կ. Հայրապետյան
  • Տարբեր կոնտինգենտի հիվանդների շրջանում պնևմոցիստային թոքաբորբի ուսումնասիրման նյութեր  -  Մ.Ա. Մեյմարյան, Վ.Ա. Դավիդյանց, Հ.Մ. Գալստյան, Հ.Կ. Սարկավագյան, Ն.Մ. Հովհաննիսյան ն
  • Նատրիուրետիկ պեպտիդները և նրանց դերը կլինիկական սրտաբանության մեջ -  Գ.Ա. Պոդոսյան, Պ.Հ. Զելվեյան
  • Սրտամկանի դիաստոլիկ դիսֆունկցիան քնի օբստրուկտիվ ապնեա-հիպոպնեա համախտանիշով հիվանդների մոտ  -  Ց.Դ. Ուստյան
  • Ընտանեկան ստոմատոլոգի դերը բնակչության ստոմատոլոգիական առողջության պահպանման գործում  -  Կ.Վ. Լալայան, Դ.Ա. Տեր-Գրիգորյան
  Դիտել տվյալ համարը
 •  
 • ԱԱԻ Գիտաբժշկական հանդես, 2015;10:1
   
  ԱԱԻ Գիտաբժշկական հանդես, 2015;10:1
  Դիտել բովանդակությունը

  Բովանդակություն

  • Ուրոլոգիական հիվանդությունների բուժման նպատակով REVOLIX լազերի կիրառման արդյունքները - Ա.Ա. Մուրադյան, Ա.Մ. Գրաբսկի, Շ.Բ. Դանիելյան, Հ.Ս. Դվոյան
  • Ջերմաստիճանի և PH-ի ազդեցությունը Հայաստանի երկրաջերմային աղբյուրներից մեկուսացված ջերմասեր բացիլների լիպազների արտադրության և ֆերմենտային ակտիվության վրա  -  Գ.Ս. Շահինյան
  • Նեյրոհումորալ ակտիվացման դերը աջ փորոքի ռեմոդելավորման գործընթացում քրոնիկական սրտային անբավարարության ժամանակ -  Լ.Գ. Սահակյան, Հ.Ս. Սիսակյան
  • Օնկոհիվանդացության որոշ ասպեկտներ ՀՀ բնակչության տարբեր սեռերի մոտ -  Ա.Կ. Բազիկյան
  • Տեղային կորտիկոստերոիդների դերը ալերգիկ ռինիտով հիվանդների առաջնային խռմփոցի և քնի օբստրուկտիվ ապնոէի համախտանիշի բուժման ժամանակ -  Գ.Լ. Խանդանյան
  • Հայաստանում գեոհելմինթոզների դեմ պայքարի և կանխարգելման միջոցառումների իրավիճակի գնահատումը  -  Ա.Վ. Դավիդյանց, Ա.Մ. Մինասյան
  • Թմրամիջոցների գործածման դրդապատճառները Հայաստանում -  Ս.Ռ. Նազինյան, Ա.Ա. Բազարչյան, Ա.Ի. Հովհաննիսյան, Ա.Հ. Քարամյան,Մ.Ռ. Կոստանդյան
  • ....
  Դիտել տվյալ համարը
 •  
 • ԱԱԻ Գիտաբժշկական հանդես, 2015;10:Հավելված 1
   
  ԱԱԻ Գիտաբժշկական հանդես, 2015;10:Հավելված 1
  Դիտել բովանդակությունը

  ՀՀ մաշկավեներաբանների ասոցիացիայի «Երևանյան մաշկավեներաբանական ընթերցումներ» առաջին գիտագործնական միջազգային գիտաժողովի գիտական նյութերի ժողովածու

  Բովանդակություն

  • Աուտոիմուն թիրեոիդիտները շրջանաձև մազաթափությամբ հիվանդների մոտ - Ս.Հ. Գարեգինյան
  • Oնիխոմիկոզների համաճարակաբանական նկարագրությունը և տեղային բուժման արդյունավետության գնահատումը  -  Գևորգյան Տ.Ս., Շաքարյան Գ.Ա., Մկրտչյան Ս.Ա., Սիմոնյան Վ.Գ., Հովհաննիսյան Հ.Ա.
  • Ցիտոկինների դերը ախտաբանության մեջ -  Խաչիկյան Խ.Մ., Փորսուղյան Գ.Գ., Կարապետյան Շ.Վ.
  • Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիա. առավել անվտանգ և արդյունավետ էնդովիրաբուժական բուժման մեթոդի ընտրություն -  Մելքոնյան Ն.Ռ.
  • Մաշկային հիվանդությունների կազմը և տարածվածությունը զորակոչիկների մոտ -  Շատվորյան Ե.Հ
  • Միրա Միրաքյանի ծննդյան 85 ամյակին -  Շատվորյան Ե.Հ
  • ՇԲՀ-ով պայմանավորված ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայով և հիպերակտիվ միզապարկով հիվանդների վիրահատական բուժման էֆեկտիվության գնահատումը -  Սահակյան Մ.Ռ., Բաբլումյան Ա.Յու., Մարտիրոսյան Ա.Լ., Այվազյան Լ.Գ., Ալոյան Մ.Լ.
  • Ժամանակակից դեղորայքային բուժման մեթոդները ՇԲՀ-ով պայմանավորված ստորին միզուղիների ախտանիշների դեպքում -  Սահակյան Մ.Ռ., Բաբլումյան Ա.Յու., Շիրիկչյան Հ.Հ., Այվազյան Լ.Գ., Պետրոսյան Հ.Հ.
  • ....
  Դիտել տվյալ համարը
 •  
 • ԱԱԻ Գիտաբժշկական հանդես, 2014;9:2
   
  ԱԱԻ Գիտաբժշկական հանդես, 2014;9:2
  Դիտել բովանդակությունը

  Բովանդակություն

  • Միգրացիա՞, թե՞ «ուղեղների արտահոսք» - Ն.Ա. Սիմոնյան
  • Հանդեսային հրապարակումների ձևաչափը հայրենական գիտաբժշկական ամսագրերում  -  Ռ.Ա. Հովհաննեսյան
  • Բուժօգնության ցուցաբերման դեֆեկտների թույլ տված բժիշկների մոտ հուզական այրման համախտանիշի արտահայտվածության աստիճանը -  Ա.Ն. Հովսեփյան
  • Թոքերի և սրտամկանի ադրենալինային ախտահարում. ցիտոկինիննների մոդուլացնող դերը -  Ա.Բ. Սեմերջյան, Ն.Ֆ. Կրասնիկով, Ա.Է. Միսակյան, Ա.Ռ. Դավթյան, Ա.Գ. Մխիթարյան, Ա.Ս. Գրիգորյան
  • Ոսկրային մետասթազների կապակցությամբ ճառագայթային բուժում ստացած հիվանդների ապրելիության վրա ազդող կլինիկական գործոնները -  Թ.Շ. Սաղաթելյան, Ս.Կ. Քարամյան, Ն.Ս. Քարամյան
  • Գեոհելմիթոզների համաճարակաբանության բնակլիմայական գործոնները Հայաստանում -  Ա.Վ. Դավիդյանց, Վ.Ա. Դավիդյանց
  • Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ գյուղում աճող ուրց սողացողի (Thymus Serpyllum L.) եթեայուղի քիմիական կազմը -  Ս.Ա. Հայրապետյան, Լ.Ռ. Վարդանյան, Ռ.Լ. Վարդանյան
  • Հայաստանի Հանրապետության օնկոհիվանդացության կառուցվածքի ասպեկտները, 2000-2009 թթ -  Ա.Կ. Բազիկյան
  • Ֆենոտիպով ոչ տոքսիգեն CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE-ի թույնարտադրության ներշտամային անհամասեռությունը -  Ս.Հ. Գաբրիելյան
  • Կանանց ողնաշարի շարժունակության բազմամյա շարժընթացը  -  Ե.Ս. Հակոբյան
  • Ինքնասպանությունների կախվածությունն օդերևութաբանական գործոններից -  Ա.Բ. Դալլաքյան
  • Որակական հետազոտություններ ուռուցքաբանությունում։ Դրանց արժեքը և պոտենցիալը (ներուժը) -  Մ.Գ. Հովհաննիսյան
  • Սրտամկանի գերաճը քնի օբստրուկտիվ ապնոէ համախտանիշով հիվանդների մոտ -  Ց.Մ. Ուստյան, Գ.Ա.Պոդոսյան, Պ.Հ.Զելվեյան
  Դիտել տվյալ համարը
 •  
 • ԱԱԻ Գիտաբժշկական հանդես, 2014;9:1
   
  ԱԱԻ Գիտաբժշկական հանդես, 2014;9:1
  Դիտել բովանդակությունը

  Բովանդակություն

  • Բնակչության առողջության պահպանումը որպես ազգային և պետական անվտանգության ապահովման կարևորագույն գործոն - Մ.Գ. Կճանյան
  • Քնի կառուցվածքը, որակը և սրտանոքային ինքնավար կարգավորումը զարկերակային գերճնշումով ուղեկցվող օբստրուկտիվ ապնէ-հիպոպնոէ համախտանիշով հիվանդների մոտ -  Ա.Պ. Ալեքսանյան, Գ.Ա. Պոդոսյան, Պ.Հ. Զելվեյան
  • Մածունից անջատված կաթնաթթվային բակտերիայի նոր շտամի ֆենոտիպական բնութագրումը -  Ա.Գ. Քերյան, Ի.Լ. Բազուկյան, Յու.Գ. Պոպով, Ա.Հ. Թռչունյան
  • ՀԻմնական քրոնիկական ոչ վարակիչ հիվանդությունների ռիսկի գործոնների առանձնահատկությունները Լոռու մարզում -  Վ.Ա. Աբովյան
  • Վահանաձև գեղձի կարցինոմաների կլինիկական առանձնահատկությունները վահանագեղձի հանգուցային գոյացությունների կազմում -  Ս.Ա. Ներսեսյան, Ս.Ա. Թառլամազյան
  • Կորոնար անոթների բազմասեգմենտար կամ բազմաանոթային ախտահարումներով հիվանդների մոտ սրտաբանական ելքերի գնահատումը՝ պայմանավորված ստենտների տեղադրման ժամանակային ինտերվալով -  Ք.Ռ. Մարգարյան, Պ.Հ. Զելվեյան
  • Երևանի բուհերում սովորող ուսանողների շրջանում սննդային ալերգիայի զարգացման ռիսկի գործոնների նշանակության որոշումը  -  Զ.Գ. Կալիկյան
  • Որոշ կոպրինային սնկերի հակաասնկային/անտագոնիստական ակտիվությունը մարդու և կենդանիների պոտենցիալ պաթոգեն սնկերի նկատմամբ -  Ջ.Ա. Մկրտչյան
  • Քրոնիկ ալկոհոլիզմով և ալկոհոլային փսիխոզով հիվանդացությունը Երևան քաղաքում, 2008-2012թթ. -  Պ.Ս. Սեմերջյան
  • Ֆերտիլոսկոպիայի ախտորոշիչ հնարավորությունները փողա-որովայնամզային գործոնով պայմանավորված անպտղության դեպքում  -  Գ.Գ. Օկոև, Ա.Ա. Գասպարյան
  • Թմրամիջոցների գործածման առանձնահատկությունները Հայաստանում -  Ս.Ռ. Նազինյան, Լ.Ս. Ներսեսյան, Ա.Ա. Բազարչյան, Ա.Ֆ. Սողոյան
  • Մելատոնին, նրա դերը նորմայում և պաթոլոգիայում -  Զ.Ա. Սաֆարյան
  • Corynebacterium Diphtheriae-ի պաթոգենության գործոնների այժմյան բնութագիրը և ուսումնասիրման եղանակները -  Ս.Ա. Գաբրիելյան
  • «Գիտաբժշկական հանդես» ներկայացվող հեղինակային նյութերի պահանջները
  Դիտել տվյալ համարը
 •  
 • ԱԱԻ Գիտաբժշկական հանդես, 2013;8:2
   
  ԱԱԻ Գիտաբժշկական հանդես, 2013;8:2
  Դիտել բովանդակությունը

  Բովանդակություն

  • Կուլտուրայի և բժշկի մասին (Համալսարա՛ն։ Համալսարա՞ն։ Հիպոկրատի երդումը) - Ն.Ա. Սիմոնյան
  • Դանդաղ-ալիքային քունը բնութագրող ցուցանիշների և միկրոալբումինուրիայի փոխկապակցվածությունը քնի օբստրուկտիվ ապնոէ-հիպոպնոէ համախտանիշով և զարկերակային գերճնշումով հիվանդների մոտ -  Պ.Հ. Զելվեյան, Լ.Գ. Դհերյան, Գ.Ա. Պոդոսյան
  • Չոր ադսորբված բոռակաթի բնութագիրը -  Ա.Ս. Ղազարյան, Ո.Ս. Ոսկանյան, Ն.Դ. Խաչատրյան, Ս.Հ. Գաբրիելյան
  • Վահանաձև գեղձի և վերարտադրողական համակարգի օրգանների հիվանդությունների փոխկապակցվածությունը -  Ն.Վ. Գոգյան
  • Շիզոֆրենիայի կլինիկայում սեռական և սիրային-էրոտիկ բովանդակության խանգարումների կլինիկա-հոգեախտաբանական տեսակետների վերլուծությունը -  Ա.Մ. Չիլինգարյան
  • Ատամների գերզգայնության համաճարակաբանությունը -  Ն.Ա. Բրսիկյան
  • Ճառագայթային անվտանգություն, բժշկական ճառագայթահարում  -  Ն.Մ. Հովհաննիսյան, Ն.Ռ. Դավիդյան
  • Թերթաձև բշտախտ -  Խ.Մ. Խաչիկյան, Լ.Ս. Կիրակոսյան, Շ.Վ. Կարապետյան, Հ.Ղ. Ազարյան
  • Գանգլերոն պրեպարատի արդի վիճակը և ինովացիոն հեռանկարները. արդյունավետ պաշտպանություն ցավից, սպազմից և նևրոզից -  Է.Ա. Շիրինյան, Վ.Օ. Թոփուզյան, Ա.Ս. Ծատինյան, Մ.Է. Շիրինյան, Ս.Հ. Հարությունյան, Թ.Ղ. Ղուկասյան
  • Քաղցկեղի զարգացման էկոլոգիական մոդելը՝ տեսության կայացումը և զարգացումը -  Մ.Գ. Հովհաննիսյան
  • Կորոնար անգիոպլաստիկայի բարդությունների ռիսկը տարբեր տիպի ստենտների իմպլանդացիայի դեպքում -  Պ.Հ. Զելվեյան, Ք.Ռ. Մարգարյան
  • Շիզոֆրենիայի դեֆեկտի յուրահատկությունը. այլ տեսակետ -  Մ.Ա. Մելիք-Փաշայան
  • Բ.Վ. Մեհրաբյանի հիշատակին
  • «Գիտաբժշկական հանդես» ներկայացվող հեղինակային նյութերի պահանջները
  Դիտել տվյալ համարը
 •  


ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԱՆ «Ակադ. Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտի» պաշտոնական պարբերականը` «Գիտաբժշկական հանդեսը» լույս է տեսնում 2004 թվականից:

SMJ

Այն ներառված է ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում:

Հանդեսի հիմնական նպատակը բժշկագիտական և առողջապահական ասպարեզի բնագիր հետազոտությունների, գրականության տեսությունների, ախտորոշման և բուժման նորագույն մեթոդների հրապարակումն է:

Հանդեսը հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով տպագրում է կլինիկական կամ փորձարարական հետազոտությունների վրա հիմնված բնագիր հոդվածներ, գրականության տեսություն, կլինիկական դեպքերի մասին նյութեր:

Հրապարակման համար հոդվածները կարող եք ուղարկել journal@nih.am էլ. հասցեով:

SMJ