ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Առողջապահության կարողությունների գնահատման խորհրդատու 1

Առողջության Համապարփակ Ապահովագրության ներդրման հետ կապված առողջապահության ծառայությունների գնահատման հարցերով խորհրդատվության տրամադրում

Ծրագիր