ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
«Քույրական գործի առանձնահատկությունները էնդոսկոպիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքը» թեմայով դասընթաց
«Պբգ-ի դերը դեղերի շրջանառությունում» թեմայով դասընթաց
«Թարախային-սեպտիկ հիվանդությունների վիրաբուժություն» Թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Կարդիոռեսպիրատոր խանգարումների էթիոպաթոգենետիկ բուժումը ինտենսիվ թերապիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Գլխացավեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ականջաբանության հարցերի ընտրանի» թեմայով կատարելագործմաան դասընթաց
«Ֆիզիկական բժշկության եվ ռեաբիլիտոլոգիայի արդի հիմնահարցեր» Թեմայով դասընթաց
«Հաստ աղու դիսբիոզի լաբորատոր ախտորոշում» թեմայով դասընթաց
«Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի եվ մոլեկուլյար-գենետիկ մեթոդներով լաբորատոր հետազոտությունների իրականացումը կլինիկական պրակտիկայում»
«Դատական բժշկության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Ստոմատոլոգիայի համալիր դասընթաց» թեմայով դասընթաց
«Գաստրոէնտերոլոգիայի արդի հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բուժքույրական համալիր դասընթաց ստոմատոլոգիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Աղետների եվ արտակարգ իրավիճակների բուժօգնություն» թեմայով դասընթաց
«Երեխայի սննդակարգը ծնվելուց հետո մինչ պատանեկություն, արագ սնունդ, սննդային ալերգիաներ, ճարպակալում, շաքարային դիաբետ, ստամոքսաղիքային հիվանդություններ»
«Հայկական թիրեոիդ ասոցիացիայի ամենամյա 2-րդ գիտաժողով (մաս 1, մաս 2)»
«Միջին բուժանձնակազմի գործունեության կազմակերպումը աղետների վերացման պայմաններում»
«Տրավմա եվ վերականգնում» թեմայով հայ-ֆրանսիական iii գիտաժողով
«Ներքին հիվանդությունների ախտորոշման եվ բուժման նոր մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Հայաստանում քկճմ ռիսկերի եվ միջադեպերի ժամանակ բժշկական արձագանքման ազգային վերապատրաստման դասընթաց»
«Սպիրոմետրիա» թեմայով դասընթաց
«Ֆարմ էթիկետ» թեմայով սեմինար
«Արդիական թոքաբանություն աապ օղակում» թեմայով դասընթաց
«Նեյրոդերմատոզներ» թեմայով դասընթաց
«Ալերգոդերմատոզներ» թեմայով դասընթաց
«Քրոնիկական բեկանելի մաշկախտներ» թեմայով դասընթաց
«Սիֆիլիս‚ արդի հիմնախնդիրները» թեմայով դասընթաց
«Հանգուցիկաթեփային մաշկախտներ» թեմայով դասընթաց
«Վերին եվ ստորին վերջույթների տեղային անզգայացում ուձհ հսկողությամբ եվ ինտենսիվ թերապիայի ուձհ ուղեցույցների ներկայացում (մաս 1, մաս 2, մաս 3)»
«Բուժքրոջ աշխատանքի կազմակերպումը ստոմատոլոգիայում» Թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Մանկաբուժության ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով գիտաժողով
«Թվային առողջապահություն, բուժքույր-ինֆորմատիկներ» թեմայով դասընթաց
«Կերամիկական ատամնապսակների էսթետիկ վերականգնման ֆունկցիոնալ եվ մորֆոլոգիական ասպեկտները՝ գործնական մաս» թեմայով դասընթաց
«Կերամիկական ատամնապսակների էսթետիկ վերականգնման ֆունկցիոնալ եվ մորֆոլոգիական ասպեկտները» թեմայով տեսական սեմինար
«Դիմածնոտային շրջանի 3d ախտորոշում» թեմայով սեմինար
«Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի եվ մոլեկուլյար-գենետիկ մեթոդներով լաբորատոր հետազոտությունների իրականացումը կլինիկական պրակտիկայում»
«Հեմոստազ․ խնդիրներ եվ արդի լուծումներ» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Ստամոքս-աղիքային տրակտի վիրաբուժություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Անհետաձգելի եվ առաջին բուժօգնություն» թեմայով դասընթաց
«Պբգ-ի դերը դեղերի շրջանառությունում» թեմայով դասընթաց
«Քույրական գործ» թեմայով դասընթաց
«Էսթետիկ եվ ֆունկցիոնալ կոմպոզիտային վերականգնում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ինտեգռա. Բերանի խոռոչի ախտահարումները մաշկային հիվանդությունների ժամանակ» թեմայով կոնֆերանս
«Անհետաձգելի սրտաբանության ժամանակակից հարցեր՝ նորագույն ուղեցույցերի ծանոթացում» թեմայով դասընթաց
«Մանկաբուժական դպրոց» թեմայով դասընթաց
«Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի եվ մոլեկուլյար-գենետիկ մեթոդներով լաբորատոր հետազոտությունների իրականացումը կլինիկական պրակտիկայում»
«Իմպլանտոլոգիա։ ստոմատոլոգիական այլընտրանքային բուժման ժամանակակից մեթոդները» թեմայով սեմինար
«Կանխարգելումից մինչեվ միջամտություն» 3-րդ ամենամյա սրտանոթային սիմպոզիում
«Առաջին բուժօգնություն տարբեր պրոֆիլի բուժքույրերի պրակտիկայում» թեմայով դասընթաց
«Նեֆրոլոգիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Պուլմոնոլոգիա» թեմայով դասընթաց
«Թերապիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Աղետների բժշկություն» թեմայով դասընթաց
«Ճառագայթային ախտորոշումը ստոմատոլոգիայում՝ միջին բուժաշխատողների համար» թեմայով դասընթաց
«Սրտաբանության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Շաքարային դիաբետ՝ միջմասնագիտական բուժման մոտեցումները» թեմայով գիտաժողով
«Թվային առողջապահություն» թեմայով դասընթացի 2024թ.-ից կրկնողաբար, սյունիքի մարզ
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 4, մոդուլ 5» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Մանկաբուժության ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով գիտաժողով
«Թվային առողջապահություն, բուժքույր-ինֆորմատիկներ» թեմայով դասընթաց
«Կերամիկական ատամնապսակների էսթետիկ վերականգնման ֆունկցիոնալ եվ մորֆոլոգիական ասպեկտները՝ գործնական մաս» թեմայով դասընթաց
«Կերամիկական ատամնապսակների էսթետիկ վերականգնման ֆունկցիոնալ եվ մորֆոլոգիական ասպեկտները» թեմայով տեսական սեմինար
«Դիմածնոտային շրջանի 3d ախտորոշում» թեմայով սեմինար
«Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի եվ մոլեկուլյար-գենետիկ մեթոդներով լաբորատոր հետազոտությունների իրականացումը կլինիկական պրակտիկայում»
«Հեմոստազ․ խնդիրներ եվ արդի լուծումներ» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Քույրական գործ» թեմայով դասընթաց
«Ստամոքս-աղիքային տրակտի վիրաբուժություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ստամոքս-աղիքային տրակտի վիրաբուժություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Անհետաձգելի եվ առաջին բուժօգնություն» թեմայով դասընթաց
«Պբգ-ի դերը դեղերի շրջանառությունում» թեմայով դասընթաց
«Կլինիկական էլեկտրասրտագրություն» թեմայով դասընթաց
«Դեղերի անհամատեղելիություն եվ կայունություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Դատահոգեբանական փորձաքննության հիմունքներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Նյարդաակնաբանություն» Թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Հենաշարժողական ապարատի ֆիզիկական ռեաբիլիտացիա» թեմայով դասընթաց
«Ֆթիզիոպուլմոնոլոգիա» թեմայով դասընթաց
«Մանկաբարձական գործ» թեմայով դասընթաց
«Մանկաբուժության արդի հարցեր» թեմայով 7-շաբաթյա դասընթաց
«Մանկաբուժական դպրոց» թեմայով դասընթաց
«Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի եվ մոլեկուլյար-գենետիկ մեթոդներով լաբորատոր հետազոտությունների իրականացումը կլինիկական պրակտիկայում»
«Իմպլանտոլոգիա։ ստոմատոլոգիական այլընտրանքային բուժման ժամանակակից մեթոդները» թեմայով սեմինար
«Կանխարգելումից մինչեվ միջամտություն» 3-րդ ամենամյա սրտանոթային սիմպոզիում
«Առաջին բուժօգնություն տարբեր պրոֆիլի բուժքույրերի պրակտիկայում» թեմայով դասընթաց
«Նեֆրոլոգիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Պուլմոնոլոգիա» թեմայով դասընթաց
«Թերապիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Աղետների բժշկություն» թեմայով դասընթաց
«Ճառագայթային ախտորոշումը ստոմատոլոգիայում՝ միջին բուժաշխատողների համար» թեմայով դասընթաց
«Ինտեգռա. Բերանի խոռոչի ախտահարումները մաշկային հիվանդությունների ժամանակ» թեմայով կոնֆերանս
«Սրտաբանության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Էսթետիկ եվ ֆունկցիոնալ կոմպոզիտային վերականգնում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 4, մոդուլ 5» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Անհետաձգելի սրտաբանության ժամանակակից հարցեր՝ նորագույն ուղեցույցերի ծանոթացում» թեմայով դասընթաց
«Վաճառք հանուն աճի» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի ժամանակակից հարցեր» թեմայով 5-շաբաթյա դասընթաց
«Ճարպակալումը» թեմայով դասընթաց
«Կլինիկական լաբորատոր հետազոտման ժամանակակից մեթոդներ» թեմայով դասընթաց
«Ընտանեկան բժշկության արդի հարցեր. Մաս 1-6» թեմայով դասընթաց
«Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի լաբորատոր հետազոտությունները կլինիկական պրակտիկայում» թեմայով դասընթաց
«Քույրական գործի առանձնահատկությունները վիրաբուժությունում»
«Ակնաբուժության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլագիայում» թեմայով 5-շաբաթյա դասընթաց
«Ժամանակակից ստոմատոլոգիայի հիմնական խնդիրները» թեմայով 7-շաբաթյա դասընթաց
«Ստոմատոլոգիական հիվանդությունների բուժման, ախտորոշման, կանխարգելման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով 3-շաբաթյա Դասընթաց
«Ատամնապրոթեզավոման լաբորատոր փուլերի ժամանակակից հարցեր» թեմայով 5-շաբաթյա դասընթաց
«Սիրտ-անոթային հիվանդությունների ախտորոշման եվ բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Ինտերվենցիոն անոթաբանության ժամանակակից հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Նորագույն մոտեցումներն ու իննովացիաները ընդհանուր անզգայացման եվ վերակենդանացման բնագավառում» թեմայով կոնֆերանս
«Ակնաբանության համապարփակ դասախոսություններ (մաս 2)» թեմայով դասընթաց
«Օգնենք երեխաներին շնչել. Ուղեցույց բուժաշխատողների համար» թեմայով դասընթաց
«Աապ օղակի դերը տուբերկուլոզի հայտնաբերման գործընթացում» թեմայով դասընթաց
«Սպիրոմետրիա» թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 1, 2, 3» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Դպրոցների բուժքույրերի վերապատրաստում կառավարելի վարակների եվ թվային առողջապահական հարթակի կառավարման վերաբերյալ» թեմայով երկօրյա դասընթաց
«Բուժքույրական գործի ընդհանուր հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Էնդոդոնտիկ բուժման բարդությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վահանագեղձի ասպիրատի բջջաբանական գնահատում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Սիրտ-անոթային հիվանդությունների ֆունկցիոնալ ախտորոշման հարցեր (հոլտեր մոնիթորինգ)» թեմայով դասընթաց
«Ֆիզիոթերապիայի ժամանակակից մոտեցումները եվ տեխնոլոգիաները» թեմայով դասընթաց
«Ճառագայթային ախտորոշման արդի խնդիրներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
Դեղնուկով ընթացող ինֆեկցիաներ թեմայով դասընթաց
«Որակի կառավարման համակարգի դերը պբգ-ում» թեմայով դասընթաց
«Հաղորդակցության սկզբունքները քույրական գործում» թեմայով դասընթաց
«Ականջաբանության հարցերի ընտրանի» թեմայով կատարելագործմաան դասընթաց
«Պերինատալ ինֆեկցիաների ախտորոշման եվ բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Գաստրոէնտերոլոգիայի արդի հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Կոլպոսկոպիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Աղետների բժշկություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ընդհանուր մոտեցումներ եվ պատկերացումներ էխոսրտագրության վերլուծության ասպարեզում» թեմայով դասընթաց
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. Մաս 2» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Հոգեբանական եվ հոգեթերապեվտիկ աջակցությունը արտակարգ իրավիճակներում» թեմայով դասընթաց
«Միջին բուժանձնակազմի դերն ու խնդիրները ճառագայթային ախտորոշման բաժանմունքներում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վիրահատարանի եվ վիրակապարանի բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Անհաս եվ հիվանդ նորածինների խնամքի հիմունքներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Հոգեմետ դեղամիջոցների հիմնական խմբերը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Իզոսեռոլոգիական հետազոտությունների պրակտիկ մեթոդների կիրառելիությունը արյան փոխներարկման եվ վերարտադրության մեջ»
«Դեղերի փորձաքննությունը դեղատնային պայմաններում » թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Միջին բուժանձնակազմի գործունեության կազմակերպումը աղետների վերացման պայմաններում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Պարօդոնտի եվ լորձաթաղանթի ախտահարումների համալիր բուժում» թեմայով 1 շաբաթյա վերապատրաստման դասընթաց
«Սննդաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Թերապիայի արդի հարցեր. Մոդուլ 1» թեմայով դասընթաց
«Պլաստիկ, էսթետիկ վիրաբուժություն, կոսմետիկ գինեկոլոգիա, էսթետիկ եվ վերականգնողական բժշկություն»
«Հայաստանում քկճմ ռիսկերի եվ միջադեպերի ժամանակ բժշկական արձագանքման ազգային վերապատրաստման դասընթաց»
«Անեսթեզիոլոգիայի եվ ռեանիմատոլոգիայի արդի հարցեր»
հետբուհական կրթության եվ շարունակական մասնագիտական զարգացման գիտաժողով
«Միզուղիների վարակներ (ընտանեկան բժիշկների եվ թերապեվտների համար)» թեմայով դասընթաց
«Աուտոիմուն հիվանդությունները ընդհանուր բժշկական պրակտիկայում» թեմայով դասընթաց
«Առաջին բուժօգնություն եվ հիմնական կենսաապահովում» թեմայով դասընթաց
«Ստամոքսաղիքային հիվանդությունների վարումն ընտանեկան բժշկի պրակտիկայում» թեմայով դասընթաց
«Էնդոկրին պաթոլոգիաներով հղիների վարումը» թեմայով դասընթաց
«Միկրովիրաբուժություն. Պրո» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Մանկական անեսթեզիայի եվ ռեանիմացիայի արդի հարցեր. Մաս 1-6» թեմայով դասընթաց
«Արյան մակարդման խանգարումների ախտորոշման ընդլայնված հնարավորություններ» թեմայով գիտաժողով
«Վարակի կանխարգելման եվ վերահսկողության բաղադրիչները վիրահատական բլոկում» թեմայով դասընթաց
«Ֆիզիոթերապեվտիկ կաբինետներում եվ բաժանմունքներում բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները»
«Ֆիզիոթերապիայի արդի խնդիրները» թեմայով դասընթաց
«Անեսթեզիստների կատարելագործում» թեմայով դասընթաց
«Անկողնային ռեժիմի բարդությունների կանխարգելում» թեմայով դասընթաց
«Դեղորայքային միջոցների ներմուծման ուղիները» թեմայով դասընթաց
«Ինֆուզիոն եվ տրանսֆուզիոն թերապիա։ պարէնտերալ սնուցում» թեմայով դասընթաց
«Ինտենսիվ թերապիայի բուժքույրերի կատարելագործում» թեմայով դասընթաց
«Շնչական թերապիան եվ թոքերի արհեստական շնչառությամբ պացիենտների խնամքը իթբ-ում» թեմայով դասընթաց
«Կեսարյան հատման ժամանակակից խնդիրներ» թեմայով գիտաժողով
«Հաղորդակցության սկզբունքները քույրական գործում» թեմայով դասընթաց
«Վիրահատարանի եվ վիրակապարանի բուժքույրերի աշխատանքը» թեմայով դասընթաց
«Էխոսրտագրություն» թեմայով դասընթաց
«Վարակային հիվանդություններով պացիենտների հետ աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Շարակցական հյուսվածքի բորբոքային հիվանդություններ» Թեմայով դասընթաց
«Նեոնատոլոգիայի արդիական խնդիրներ. Շնչառական թերապիա նորածինների մոտ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վահանաձեվ գեղձի հիվանդություններ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ստոմատոլոգիայի համալիր դասընթաց» թեմայով դասընթաց
«Ոչ քիմիական կախվածություններ» թեմայով դասընթաց
«Կլինիկական մարէաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Աղետների բժշկություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ճառագայթային ախտորոշումը ստոմատոլոգիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Արդի ստոմատոլոգիա. Մոդուլ 1, 2, 3, 4» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Տուբերկուլոզի հայտնաբերումը, կանխարգելումը (բցժ պատվաստում, քիմիական, սանիտարական, կլինիկական, սոցիալական) եվ վարակի վերահսկումը»
«Դեղագետ առաջնորդ» թեմայով դասընթաց
«Նեոնատալ բուժծառայություն մատուցող մասնագետների գիտելիքների եվ հմտությունների զարգացում» թեմայով դասընթաց
«Դժվար շնչուղիների կառավարում» թեմայով դասընթաց
«Ատամնաալվեոլյար համակարգի նյարդավորման եվ տեղային անզգայացման առանձնահատկությունները (տեսական եվ գործնական մասեր)»
«Կեսարյան հատում - մաս 1» թեմայով դասընթաց
«Պատվաստումներ, պատվաստանյութերի հիմնական տեսակները, հակացուցումներ, հնարավոր անբարեհաջող դեպքեր, հաղորդակցություն» թեմայով կոնֆերանս
«Դեղազգայուն տուբերկուլոզով պացիենտների բուժման կլինիկական ուղեցույց» թեմայով դասընթաց
«Մանկական քիթ-կոկորդ-ականջաբանության արդի հարցերը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Պսորիազ, պարապսորիազ, պսորիազանման մաշկախտներ » թեմայով 2-շաբաթյա դասընթաց
«Սերոնեգատիվ սպոնդիլոարթրոպաթիա եվ մեջքի ստորին հատվածի ցավեր» թեմայով դասընթաց
«Ռեսպիրատոր թերապիա։ արհեստական շնչառության հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Դեղերի կայունության ապահովում եվ փաստաթղթավորում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Նյարդաբանության ժամանակակից հարցեր» Թեմայով դասընթաց
«Դաշտանադադարի մենեջմենթ: սեռամիզային դաշտանադադարային համախտանիշ» թեմայով գիտաժողով
«Սթրեսի կառավարումը բուժքույրերի պրակտիկայում» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Ռազմաբժշկական փորձաքննության որակի կառավարման առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Իմունիզացիայի հիմնախնդիրները աշխարհում եվ հհ-ում» թեմայով կոնֆերանս
«Խաղաղ եվ պատերազմական ժամանակ ռազմաբժշկական փորձաքննության որակի կառավարման հիմունքները»
«Ժամանակավոր անաշխատունակության եվ բժշկասոցիալական փորձաքննությունների կազմակերպման որակի կառավարման հիմունքները»
«Զորակոչիկների ռազմաբժշկական փորձաքննության որակի կառավարման առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Գլխի եվ պարանոցի պլաստիկ վիրաբուժություն եվ երիտասարդացում» թեմայով գիտաժողով
«Կրծքով կերակրում - մաս 2» թեմայով դասընթաց
«Դաշտային համաճարակաբանության վերապատրաստման ծրագիր - առաջնագիծ» թեմայով դասընթաց
Դասական բուժական մերսում» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Բժշկական գենետիկայի օրեր հայաստանում» թեմայով գիտաժողով
«Կանխարգելիչ բժշկություն» թեմայով գիտաժողով
«Առողջապահական իրավունք եվ առողջապահության ոլորտի իրավական պատասխանատվություն » թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ալերգոլոգիա եվ իմունոլոգիա հայաստանի միջազգային հիբրիդային սիմպոզիում»
«Ծայրամասային ցավային նեյրոպաթիաների վարման արդի մոտեցումները» թեմայով գիտաժողով
«Վաճառք հանուն աճի» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Ինտենսիվ թերապիայի բուժքույրերի կատարելագործում» թեմայով դասընթաց
«Մանկական սրտաբանության ժամանակակից հարցերը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Զուգակցված դեղերի անհամատեղելիություն» Թեմայով դասընթաց
«Սպիրոմետրիա» թեմայով դասընթաց
«Ցավի եվ հոգեբանական գործոնների փոխկապվածությունը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Դեղերի պահպանման պայմանները» թեմայով դասընթաց
«Հատուկ վտանգավոր վարակներ» թեմայով դասընթաց
«Մետաբոլիկ համախտանիշ» թեմայով կոնֆերանս
«Կաթվածի չորրորդ հայկական գարնանային դպրոց» թեմայով դասընթաց
«Ճառագայթային ախտորոշումը ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ատամնատեխնիկական գործ․մոդուլ 1» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Կրծքով կերակրման խորհրդատվություն» թեմայով դասընթաց
«Դիետոլոգիայի եվ նուտրիցիոլոգիայի արդի խնդիրներ» թեմայով դասընթաց
«Ընդհանուր մոտեցումներ եվ պատկերացումներ էխոսրտագրության վերլուծության ասպարեզում» թեմայով դասընթաց
«Անզգայացման եվ ինտենսիվ թերապիայի առանձնահատկությունները վնասվածքների ժամանակ մանկական անէսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգների համար»
«Ալերգիկ հիվանդություններ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Իմպլանտները, որպես բերանի խոռոչի հաջող ֆունկցիոնալ եվ էսթետիկ վերականգնման ուղի» թեմայով դասընթաց
«Դեղերի փորձաքննությունը դեղատնային պայմաններում » թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ժամանակակից մոտեցումները լապարասկոպիկ վիրաբուժությունում» թեմայով դասընթաց
«Մանկաբարձության մեջ մայրական եվ նորածնային ինֆեկցիոն ծագման պաթոլոգիաների կանխարգելում, վարում եվ բուժում» թեմայով դասընթաց
«Կանանց առողջության պահպանումը միջմասնագիտական արդիականացված մոտեցմամբ» թեմայով գիտաժողով
«Կանանց առողջության պահպանումը միջմասնագիտական արդիականացված մոտեցմամբ» թեմայով գիտաժողով
«Ստոմատոլոգիայի արդի խնդիրները» խորագրով ստոմատոլոգների հայ-իտալական միջազգային համաժողով
«Զարկերակային հիպերտենզիայի ախտորոշման եվ բուժման ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Նյարդաբանական բաժանմունքների բուժքույրերի կատարելագործում» Թեմայով դասընթաց
«Նեոնատոլոգիայում մայրական եվ նորածնային ինֆեկցիոն ծագման պաթոլոգիաների կանխարգելում, վարում եվ բուժում» թեմայով դասընթաց
«Հասուն եվ անհաս նորածինների առաջնային թիմային վերակենդանացման խորացված դասընթաց սիմուլյացիոն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ»
«Հղիություն եվ էնդոկրինոպաթիաներ» թեմայով կոնֆերանս
«Արդի դեղագիտություն» թեմայով դասընթաց
Հայկական միջազգային 6-րդ ակնաբուժական գիտաժողովի (aioc vi) շրջանակներում իրականացվող վարպետության դասընթաց
«Դեղերի կայունության ապահովում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բուժքրոջ դերը սրտաբանության ուրգենտ դեպքերում» թեմայով դասընթաց
«Բուժքրոջ աշխատանքը էլեկտրասրտագրման կաբինետում» թեմայով դասընթաց
«Գլխավոր եվ ավագ բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները եվ կազմակերպումը» թեմայով դասընթաց
«Պբգ-ի դերը դեղերի շրջանառությունում» թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրերի դերը մանկական հաստատություններում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Սիրտ-թոքային վերակենդանացում։ հիմնական կենսապահովման միջոցառումներ» թեմայով դասընթաց
«Ֆիզիոթերապեվտիկ կաբինետների եվ բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքը» թեմայով դասընթաց
«Անհաս եվ հիվանդ նորածինների խնամքի հիմունքներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Թոքերի ուլտրաձայնային հետազոտությունը ինտենսիվ թերապիայում» թեմայով դասընթաց
«Ժամանակակից կլինիկական կենսաքիմիա» թեմայով դասընթաց
«Կարելու տեխնիկան վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործական սեմինար
«Երեխաների շրջանում հանդիպող որոշ խնդիրների վարման նոր մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Մանկաբուժական պրակտիկայում հաճախ հանդիպող որոշ խնդիրների վարման նոր մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Ճառագայթային ախտորոշման առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիայում» թեմայով դասընթաց
«Վահանագեղձի ասպիրատի բջջաբանական գնահատում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Մեխանիկական վնասվածքների դատաբժշկական փորձաքննության առանձնահատկությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վիրաբուժության ժամանակակից խնդիրները» թեմայով դասընթաց
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. Մաս 1» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Դաշտային համաճարակաբանության վերապատրաստման ծրագիր - առաջնագիծ» թեմայով դասընթաց
«Էնդոդոնտիայի չգնահատված հնարավորությունները» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Ֆիզիոթերապիայի ժամանակակից մոտեցումները եվ տեխնոլոգիաները» թեմայով դասընթաց
«Խորացված էլեկտրասրտագրության մաստերկլաս» թեմայով դասընթաց
«Մանկական ռադիոլոգիան նյարդաբանական խնդիրների դեպքում» թեմայով դասընթաց
«Օնկոդեյլի լեյկեմիա» թեմայով միջազգային բժշկական կոնֆերանս
«Սուր աղիքային վարակների մանրէաբանություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Հայկական միջազգային ակնաբուժական vi գիտաժղով»
«Ուսահոդի մշռ» թեմայով դասընթաց
«Կրծքագեղձի քաղցկեղի խնդիր․ զգոնության բարձրացում» թեմայով սեմինար
«Հոդերի դեգեներատիվ հիվանդություններ եվ միկրոկրիստալիկ արթրիտներ» թեմայով դասընթաց
«Կլինիկական էլեկտրասրտագրության հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Հերպես սիմպլեքս 1 եվ 2 ասոցացված հերպետիկ կերատիտ եվ եղջերենու պնեվմոկոկային եվ հերպես վիրուսային միքս ինֆեկցիա. Կլինիկական դեպքեր» թեմայով սեմինար
«Հայաստանյան արագ արձագանքման բժշկական թիմի ձեվավորման նպատակով ուսումնական դասընթաց»
Առողջապահության լիցենզավորման ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրության մշակման խորհրդատու
«Առաջին բուժօգնությոին» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Շարժական պրոթեզավորում» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Անտիփսիխոտիկ դեղամիջոցներ՝ երեք սերնդի անտիփսիխոտիկներ» թեմայով դասընթաց
Հայկական միջազգային ակնաբուժական vi գիտաժողով (aioc vi)
Հայկական միջազգային 6-րդ ակնաբուժական գիտաժողովի (aioc vi) շրջանակներում իրականացվող «մարքեթինգ եվ առողջապահական համակարգ» թեմայով դասընթաց
«Հակաբակտերիալ թերապիայի նորությունները ստացիոնարում եվ ամբուլատոր պրակտիկայում» թեմայով սեմինար
«Մակաբուծային եվ պրոտոզոային հիվանդություններ» թեմայով դասընթաց
«Ընդլայնված վնասվածքային կենսապահովում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ստոմատոլոգիական հիվանդությունների բուժման, ախտորոշման, կանխարգելման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով 3-շաբաթյա Դասընթաց
Ապահովագրական փաթեթի գնահատման փորձագետ
Տվյալների հավաքագրման եվ վերլուծության խորհրդատվություն
«Ճառագայթային ախտորոշումը ստոմատոլոգիայում՝ միջին բուժաշխատողների համար» թեմայով դասընթաց
«Հիմնական կենսաապահովում» թեմայով կոնֆերանս
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները թերապիայում» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Ընտանեկան բուժքույրության արդի հարցեր» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Կարդիոռեսպիրատոր խանգարումների էթիոպաթոգենետիկ բուժումը ինտենսիվ թերապիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Սննդաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Մանկաբարձուհիների վերապատրաստում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Կլինիկական սրտաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Ժամանակակից ուղեցույցներ սրտային իթբ-ում (մաս 1)» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Ճառագայթային ախտորոշումը ստոմատոլոգիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Գիտելիքների ինտեգրում կանանց եվ տղամարդկանց առողջության ոլորտում․վարակներից մինչեվ վերարտադրողական բժշկության ժամանակակից միտումներ »
«Միջին բուժանձնակազմի դերը մորից երեխային միավ վարակի փոխանցման կանխարգելման գործում» թեմայով դասընթաց
«Բժշկական մարքեթինգ եվ անձնական բրենդինգ» թեմայով սեմինար
«Կնոջ առողջությունը որպես ամուր ընտանիքի գրավական» թեմայով կոնֆերանս
«Իմունաբանության համաշխարհային օրվան նվիրված գիտաժողով»
կոսմետոլոգիայի արդի մեթոդները, կիրառման առանձնահատկությունները։ մաշկի անատոմիա եվ ֆիզիոլոգիա
«Մերսում եվ մարմնամարզություն մանկական հասակում (0-1 տարեկան) եվ հաճախակի հանդիպող հիվանդությունների ժամանակ» թեմայով դասընթաց
Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ » թեմայով դասընթաց
«Երկու ամսականից մինչեվ 5 տարեկան հիվանդ երեխաների ինտեգրացված վարումը աապ հաստատություններում»
«Թվային առողջապահություն, բուժքույր ինֆորմատիկներ» թեմայով դասընթաց
«Տեսողական նյարդի ախտահարումներ, ախտորոշում եվ բուժում» թեմայով դասընթաց
«2023 esc կարդիոմիոպաթիաների ուղեցույցի քննարկում, հայաստանում նրա ներդրման առանձնահատկությունները» թեմայով վեբինար
«Ուրոգինեկոլոգիական որոշ խնդիրների լուծման նոր մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Դիետոլոգիայի եվ նուտրիցիոլոգիայի արդի խնդիրներ» թեմայով դասընթաց
Հհ մարզերում եվ արցախի հանրապետությունում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման «ներզատաբանություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
Հայաստանի հանրապետության մարզերում եվ արցախից տեղահանված աշխատող բժիշկների համար նախատեսված «մանրէաբանություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Մանկաբարձության հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Թվային առողջապահություն» թեմայով դասընթաց
«Դենսիտոմետրիա» թեմայով դասընթաց
«Ներհիվանդանոցային վարակներ» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Վահանաձեվ գեղձի հիվանդություններ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Աղետների բժշկություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Քույրական գործ» թեմայով դասընթաց
«Միջին բուժանձնակազմի գործունեության կազմակերպումը աղետների վերացման պայմաններում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Իգական սեռաան համակարգի բջջաբանություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Փոխներարկաբանության հիմունքները եվ հեմոստազ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Սպիրոմետրիա» թեմայով դասընթաց
«Արյունաստեղծում» Թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրական գործառույթներն առավել հաճախ հանդիպող մանկաբուժական խնդիրների դեպքում» թեմայով դասընթաց
«Բցժ պատվաստում, տեխնիկան» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Սննդաբանական մոտեցումները կլինիկական եվ կանխարգելիչ բժշկության մեջ Ավագ եվ միջին բուժաշխատողների համար» թեմայով դասընթաց
«Դեղատնային գործունեության պրակտիկ մոտեցումները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Դեղատնային գործունեության գաղտնիքները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Թոքի քաղցկեղ՝ հշ սեմիոտիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, փուլավորումը» թեմայով դասընթաց
«Սրտանոթային հիվանդությունների կանխարգելման բազմաբաղադրիչ մոտեցումները» թեմայով սեմինար
«Էխոսրտագրություն» թեմայով դասընթաց
«Արգանդի պարանոցի ախտաբանություն՝ կոլպոսկոպիայի հիմունքներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. Մաս 5» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
Հհ մարզերում եվ արցախի հանրապետությունում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման «գաստրոէնտերոլոգիա եվ հեպատոլոգիա» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
Հհ մարզերում եվ արցախի հանրապետությունում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման «ներզատաբանություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
Հհ մարզերում եվ արցախի հանրապետությունում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման «մանկաբուժություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
Հհ մարզերում եվ արցախի հանրապետությունում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման «նյարդաբանություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
Հհ մարզերում եվ արցախի հանրապետությունում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման «ընդհանուր թերապիա» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
Հհ մարզերում եվ արցախի հանրապետությունում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման «մանկաբուժություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
Հհ մարզերում եվ արցախի հանրապետությունում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման «վիրաբուժություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Առողջապահության բնագավառի ֆինանսավորման առանձնահատկությունները ապահովագրական համակարգի պայմաններում» թեմայով 6-օրյա դասընթաց
«Հեմոդիալիզի ժամանակակից հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ատամնատեխնիկական գործ․ մաս 1,2,3» թեմայով դասընթաց
«Դեղորայքի տրամադրման եվ կառավարման գիտելիքներ եվ հմտություններ» թեմայով դասընթաց
«Օգնենք երեխաներին շնչել․ ուղեցույց բուժաշխատողների համար» թեմայով դասընթաց
«Էնդոկրինոլոգիան լաբորատոր ախտորոշման տեսանկյունից» թեմայով կոնֆերանս
«Միավ վարակով հղիների վարում եվ մորից` երեխային միավ վարակի փոխանցման կանխարգելում» թեմայով դասընթաց
«Ուլտրաձայնային հետազոտությունը մանկաբարձությունում եվ գինեկոլոգիայում-մաս 2» թեմայով դասընթաց
«Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդություններ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Անհասության ռետինոպաթիա։ սքրինինգի գործընթաց։ ակտիվ եվ սպիացման շրջանի հսկողություն, բուժում։ հետագա հսկողություն մանկական պրակտիկայում»
«Երկաչյա տեսողություն․ ախտաբանությունն ու բուժումը» թեմայով դասընթաց
«Ատամի պուլպիտ եվ պերիօդոնտիտ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Իմունականխարգելում (բցժ, մանտու)» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Կլինիկական ռեֆրակտոլոգիա» թեմայով դասընթաց
Երեխաների տեսողական օրգանի ֆունկցիոնալ հետազոտման սկզբունքները եվ առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Կարճատեսություն» թեմայով դասընթաց
Ակնագնդի եվ նրա հավելումների սաղմնային զարգացումը։ ակնագնդի եվ նրա հավելումների բնածին մալֆորմացիաներ» թեմայով դասընթաց
«Առաջնային էնդոդոնտիա» թեմայով տեսական սեմինար
«Զարկերակային հիպերտենզիա եվ նախասրտերի շողացում» թեմայով դասընթաց
«Շճաբանական հետազոտությունների սկզբունքներ» թեմայով դասընթաց
«Ճառագայթային ախտորոշումը ստոմատոլոգիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վիրահատարանի եվ վիրակապարանի բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Կոլպոսկոպիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Անոթաբանություն եվ անոթային վիրաբուժություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Նեոնատոլոգիայի արդիական խնդիրներ. Շնչառական թերապիա նորածինների մոտ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բուժքույրական գործի կազմակերպումը ստոմատոլոգիայում (մոդուլ 2)» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Բուժհաստատությունների կառավարում» թեմայով դասընթաց
«Գլխավոր եվ ավագ բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները եվ կազմակերպումը» թեմայով դասընթաց
Ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ» թեմայով դասընթաց
«Ճառագայթային ախտորոշումը ստոմատոլոգիայում» թեմայով դասընթաց
«Պալիատիվ խնամքի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Փափուկ հմտությունների դպրոց» թեմայով դասընթաց
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիական կլինիկայում» թեմայով դասընթաց
Դեղնուկով ընթացող ինֆեկցիաներ թեմայով դասընթաց
«Սրտային անբավարարության գարնանային դպրոց» թեմայով կոնֆերանս
«Վնասվածքաբանական վիրահատարանի անձնակազմի վերապատրաստում» թեմայով դասընթաց
«Ժամանակակից բուժքույրական գործի մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Ստոմատոլոգիական արդյունավետ բուժման հիմունքները» թեմայով կոնֆերանս
«Ներքին հիվանդություններ» թեմայով դասընթաց
«Գլաուկոմայի վաղ ախտորոշման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Ուռուցքաբանություն՝ ախտորոշման եվ բուժման նորագույն մոտեցումները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Նախահոսպիտալային բուժօգնությունը վնասվածքի դեպքում» թեմայով ուսումնավարժական դասընթաց
«Վինիրներ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Անապահով աբորտների կանխարգելման եվ ընտանիքի պլանավորման ծառայությունների հասանելիության բարելավման մոտեցումները ժամանակակից աշխարհում»
«Շնչառական դիսթրեսի եվ ցնցումների կառավարումը մեծահասակների շրջանում» թեմայով դասընթաց
«Սիրտ-թոքային վերակենդանացում երեխաների եվ նորածինների մոտ» թեմայով դասընթաց
«Հենաշարժիչ համակարգի խնդիրների եվ աոիտոիմուն հիվանդությունների ախտորոշման եվ բուժման ժամանակակից մոտեցումներ աապ օղակում» թեմայով դասընթաց
«Պոլիմորբիդ վիճակները եվ նրանց համակարգված կառավարումը տարեց բուժառուների մոտ» թեմայով կոնֆերանս
«Սիրտ-անոթային հիվանդությունների ախտորոշման եվ բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Մանկական ակնաբուժություն» թեմայով դասընթաց
«Իմունականխարգելման հիմունքներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Մանկաբարձության ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Մանկական մաշկաբանություն եվ ալերգոլոգիա» թեմայով կոնֆերանս
«Թվային առողջապահություն» թեմայով դասընթաց
«Սիրտ-անոթային հիվանդությունների ֆունկցիոնալ ախտորոշման հարցեր (վելոէրգոմետրիա, տրեդմիլ-թեստ)» թեմայով դասընթաց
«Օկլյուզիոն մակերեսի բալանսավորված եվ էսթետիկ ռեստավրացիա: պրոքսիմալ պատերի վերականգնման արվեստը՝ գործնական մաս»
«Օկլյուզիոն մակերեսի բալանսավորված եվ էսթետիկ ռեստավրացիա: պրոքսիմալ պատերի վերականգնման արվեստը» թեմայով տեսական սեմինար
«Ժամանակակից ստոմատոլոգիայի հիմնական խնդիրները» թեմայով 7-շաբաթյա դասընթաց
«Ստոմատոլոգիական հիվանդությունների բուժման, ախտորոշման, կանխարգելման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով 3-շաբաթյա Դասընթաց
«Մռտ-ի դերը նյարդավիրաբուժության մեջ» թեմայով սեմինար
«Ռեֆլեքսոթերապիան (ակուպուկտուրան) կլինիկական բժշկությունում» թեմայով դասընթաց
«Կրծքային վիրաբուժության ընդհանուր հարցեր» Թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ստոմատոլոգիայի համալիր դասընթաց» թեմայով դասընթաց
«Արգանդի պարանոցի ախտաբանություն՝ կոլպոսկոպիայի հիմունքներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Մանկական նեֆրոլոգիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Սպիրոգրաֆիա» թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրական համալիր դասընթաց ստոմատոլոգիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Քույրական գործի ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Անեսթեզիստների կատարելագործում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքի Առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Ռ․ ֆոլլի մեթոդի ախտորոշման հիմունքները» թեմայով գիտագործական սեմինար
«Վերականգնողական ստոմատոլոգիա» թեմայով 2-շաբաթյա դասընթաց
«Ակնաբուժության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Լաբորատոր հետազոտությունների նախահետազոտական փուլի կազմակերպման եվ իրականացման հմտություններ» թեմայով դասընթաց
«Դեղերի անհամատեղելիություն եվ կայունություն» թեմայով կատարելագործման դասընթացի
«Իմունականխարգելումը գործնականում, պատվաստումային գործընթացի գործնական վարում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Առաջին բուժօգնության սիմուլյացիոն դասընթաց»
«Պարօդոնտի հիվանդություններ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Պատշաճ բաշխման գործունեություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Սերմնահեղուկի եվ սեռական օրգաններից արտադրության հետազոտում» թեմայով դասընթաց
«Դոպլեր հետազոտությունը մանկաբարձությունում» դասընթաց
«Տուբերկուլոզի առանձնահատկությունները եվ զուգորդող հիվանդությունները տարբեր տարիքային խմբերում» թեմայով դասընթաց
«Սուր որովայն»-ի ախտորոշում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Դեղերի կայունության ապահովում եվ փաստաթղթավորում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Կարդիոմետաբոլիկ ռիսկի գնահատում եվ վարում աապ պրակտիկայում» թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 1, 2, 3» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Մանկական ռադիոլոգիան նյարդաբանական խնդիրների դեպքում» թեմայով դասընթաց
Հհ մարզերում եվ արցախի հանրապետությունում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման «ընդհանուր թերապիա» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
Հհ մարզերում եվ արցախի հանրապետությունում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման «լաբորատոր ախտորոշում» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
Հհ մարզերում եվ արցախի հանրապետությունում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման «մանկաբուժություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
Հհ մարզերում եվ արցախի հանրապետությունում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման «ներզատաբանություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
Հհ մարզերում եվ արցախի հանրապետությունում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման «նյարդաբանություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Բուժօգնության որակի կառավարման համակարգ։ քույրական մենեջմենթ (ավագ եվ գլխավոր բուժքույրերի համար)»
«Անպտղություն. Օրգանական ախտաբանություն» թեմայով կոնֆերանս
«Սիրտ-անոթային համակարգի խնդիրներով հիվանդի խնամք» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Արդի ստոմատոլոգիա. Մոդուլ 2» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ժամանակակից ստոմատոլոգիայի հիմնական խնդիրները» թեմայով 7-շաբաթյա դասընթաց
«Ստոմատոլոգիական հիվանդությունների բուժման, ախտորոշման, կանխարգելման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով 3-շաբաթյա Դասընթաց
«Ռեֆլեքսոթերապիան (ակուպուկտուրան) կլինիկական բժշկությունում» թեմայով դասընթաց
«Կրծքային վիրաբուժության ընդհանուր հարցեր» Թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ստոմատոլոգիայի համալիր դասընթաց» թեմայով դասընթաց
«Արգանդի պարանոցի ախտաբանություն՝ կոլպոսկոպիայի հիմունքներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Մանկական նեֆրոլոգիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Դպրոցների բուժքույրերի վերապատրաստում կառավարելի վարակների եվ թվային առողջապահական հարթակի կառավարման վերաբերյալ»
«Քույրական գործի ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Անեսթեզիստների կատարելագործում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքի Առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Կլինիկական սրտաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Դեղերի դուրսգրումների եվ բացթողումների կառավարում» թեմայով դասընթաց
«Բժշկական գործունեության իրավական ապահովումը» թեմայով դասընթաց
«Սննդանյութերի եվ հանքանյութերի բազմագործոն ազդեցությունը» թեմայով դասընթաց
«Ակնաբուժական արդի խնդիրները» թեմայով դասընթաց
«Կլինիկական պերիօդոնտոլոգիա, մոդուլ 2: նախնական պերիօդոնտալ բուժում» թեմայով սեմինար
«Ոսկրամկանային համակարգի ախտորոշման եվ համալիր բուժման ժամանակակից մեթոդներ» թեմայով կոնֆերանս
«Էլեկտրասրտագրություն» թեմայով դասընթաց
«Որակի կառավարման համակարգին ներկայացվող ազգային պահանջները լաբորատոր գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններում» թեմայով դասընթաց
«Անհետաձգելի սրտաբանության ժամանակակից հարցեր՝ նորագույն ուղեցույցերի ծանոթացում» թեմայով դասընթաց
«Ռինոպլաստիկա, ուղիղ հեռարձակմամբ վիրահատությունների 2-րդ կոնգրես»
«2023 esh զարկերակային հիպերտենզիայի ուղեցույցի քննարկում. Հայաստանում նրա ներդրման առանձնահատկությունները» թեմայով վեբինար
«Բազմակի վնասվածքների կառավարումը» թեմայով դասընթաց
«Լաբորատոր հետազոտությունների նախահետազոտական փուլի կազմակերպման եվ իրականացման հմտություններ» թեմայով դասընթաց
«Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի ժամանակակից հարցեր» թեմայով 5-շաբաթյա դասընթաց
«Պալիատիվ բժշկություն» թեմայով դասընթաց
«Ատամի կարծր հյուսվածքների կարիեսային եվ ոչ կարիեսային ախտահարումներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Սիրտ-անոթային հիվանդությունների ֆունկցիոնալ ախտորոշման հարցեր (հոլտեր մոնիտորինգ)» թեմայով դասընթաց
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. Մաս 4» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Պարոդոնտի հիվանդությունների կոնսերվատիվ բուժում» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Պարոդոնտի հիվանդությունների վիրաբուժական Բուժման հիմունքները» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Զուգակցված սրտանոթային բարդություններով հիվանդների բուժման մուլտիդիսցիպլինար մոտեցումները» թեմայով սեմինար
«Էխոսրտագրության նոր մեթոդներ» թեմայով դասընթաց
«Կլինիկական էլեկտրասրտագրություն» թեմայով դասընթաց
«Կլինիկական էլեկտրասրտագրության հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Հայաստանի կատարակտալ եվ ռեֆրակցիոն վիրաբույժների միության ii միջազգային համաժողով»
«Ինտենսիվ թերապիայի բուժքույրերի կատարելագործում» թեմայով դասընթաց
«Սննդաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Նյարդաակնաբանություն» Թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Որովայնի օրգանների անհետաձգելի վիրաբուժություն» թեմայով 5-շաբաթյա դասընթաց
«Ընդհանուր մոտեցումներ եվ պատկերացումներ էխոսրտագրության վերլուծության ասպարեզում» թեմայով դասընթաց
«Էխոսրտագրություն» թեմայով դասընթաց
«Սիրտ եվ գլխուղեղ. Կարդիոգեն կաթվածների վարման սրտաբանական եվ նյարդաբանական ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով սեմինար
«Դեղերի որակի ապահովման հիմնահարցերը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Զուգակցված դեղերի անհամատեղելիության պատճառները» թեմայով դասընթաց
«Դեղաձեվերի կայունության ապահովում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Պատշաճ արտադրական գործունեություն․ հիմնական հասկացությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Պատշաճ բաշխման գործունեություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրություն՝ բահք» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Դեղերի փոխադրման եվ պահպանման պայմաները» թեմայով դասընթաց
«Դեղերի պահպանման պայմանները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Դեղերի անհամատեղելիության պատճառները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Մանկական մաշկաբանություն» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ճառագայթային ախտորոշումը ստոմատոլոգիայում՝ միջին բուժաշխատողների համար» թեմայով դասընթաց
«Ծննդաբերություն՝ արդիական հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Աղետների բժշկոիթյուն» թեմայով դասընթաց
«Դեղերի թունագիտություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Դեղերի որակի ապահովման հիմնական սկզբունքները» թեմայով դասընթաց
«Ինտերվենցիոն անոթաբանության ժամանակակից հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Վաղ հայտնաբերումից մինչեվ կյանքի վերջ։ միջդիսցիպլինար մոտեցում ալցհայմերի հիվանդությանը» թեմայով կոնֆերանս
«Քույրական գործի հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Բրոնխոսկոպիա» Թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Սեքսոլոգիայի արդի հարցեր » թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ախտաբանական անատոմիայի արդի հարցեր մաս 1, մաս 2, մաս 3, մաս 4, մաս 5» թեմայով դասընթաց
«Քրոնիկական մաշկախտեր» թեմայով կատարեալգործման դասընթաց
«Բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրություն` բահք» թեմայով դասընթաց
«Անհետաձգելի բժշկության արդի հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Կլինիկական լաբորատոր թունաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Ակնահատակի հիվանդություններ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ցավի հոգեբանական ասպեկտները» թեմայով դասընթաց
«Գլխացավեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Նյարդաբանության ժամանակակից հարցեր» Թեմայով դասընթաց
«Քույրական էթիկա եվ հմտություններ» թեմայով դասընթաց
«Ընտանեկան բուժքույրության ժամանակակից հարցերը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վարիկոզ հիվանդության բուժման ժամանակակից էնդովենոզ եղանակները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վիրահատարանի եվ վիրակապարանի բուժքույրերի աշխատանքը» թեմայով դասընթաց
«Ճառագայթային ախտորոշումը ստոմատոլոգիայում» թեմայով դասընթաց
«Լաբորատորիայի նախահետազոտական փուլ։ նմուշառման գործընթացի կառավարում համաձայն iso 15189 ստանդարտի պահանջների»
«Պտղի նեյրոսոնոգրաֆիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ուսումնական սեմինար-դեղագետների դպրոց»
«Միջմասնագիտական քննարկում ամբուլատոր օղակում» թեմայով կոնֆերանս
«Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքի Առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Մանկական ռադիոլոգիան մանկական որովայնի խոռոչի օրգանների խնդիրների դեպքում» թեմայով դասընթաց
«Մանկական ռադիոլոգիան մանկական տրավմաների եվ հաճախ հանդիպող ոսկրային վնասվածքների դեպքում» թեմայով դասընթաց
«Մանկական ռադիոլոգիան մանկական որովայնի խոռոչի օրգանների խնդիրների դեպքում» թեմայով դասընթաց
«Մանկական ռադիոլոգիան կրծքավանդակի եվ թոքերի խնդիրների դեպքում» թեմայով դասընթաց
«Դենտալ իմպլանտացիա․ մոդուլ 1 (բազային կուրս)» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Թոքերի ուլտրաձայնային հետազոտությունը ինտենսիվ թերապիայում» թեմայով դասընթաց
«Գերձայնային ախտորոշումը հղիության երկրորդ եռամսյակում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վիրահատարանի եվ վիրակապարանի բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Պատշաճ բաշխման գործունեություն, հիմնական հասկացությունները» թեմայով դասընթաց
«Դեղերի անհամատեղելիություն եվ կայունություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ֆիզիոթերապեվտիկ կաբինետների եվ բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքը» թեմայով դասընթաց
«Բուժական մերսման առանձնահատկությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բցժ պատվաստում, տեխնիկան» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Առողջապահության բնագավառի ֆինանսավորման առանձնահատկությունները ապահովագրական համակարգի պայմաններում» թեմայով 6-օրյա դասընթաց
«Կեղծված դեղերի հիմնախնդիրը» թեմայով դասընթաց
«Ալերգիկ հիվանդություններ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«ընդհանուր ուրոլոգիա» ԹԵՄԱՅՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
«Լյարդի, լեղուղիների եվ ենթաստամոքսային գեղձի վիրաբուժության հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Դեղերի որակի ապահովման հիմնական սկզբունքները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Էպիլեպսիա․ էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ընտանիքի առողջություն» թեմայով սեմինար
«Անեսթեզիոլոգիայի եվ ռեանիմատոլոգիայի արդի հարցեր (մաս 1)» թեմայով դասընթաց
«Շտապ օգնություն նախահիվանդանոցային փուլում, ուսուցման բրիգադային մեթոդ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Փոխներարկաբանության հիմունքները եվ հեմոստազ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ճառագայթային ախտորոշումը ստոմատոլոգիայում» թեմայով դասընթաց
«Քույրական գործի հմտություններ։ քույրական էթիկա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Էսթետիկ եվ ֆունկցիոնալ կոմպոզիտային վերականգնում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքը» թեմայով դասընթաց
«Վահանաձեվ գեղձի եվ ավշային հանգույցների ուձհ, պատկերման հաշվետվությունների եվ տվյալների համակարգ (ti-rads)» թեմայով դասընթաց
«Հիվանդանոցային վարակների վերահսկման եվ կանխարգելման մեխանիզմները» թեմայով դասընթաց
«Մանտուի փորձի կատարման տեխնիկան» թեմայով դասընթաց
«Վերին վերջույթների կոտրվածքներ»
«Քույրական գործի առանձնահատկությունները վիրաբուժությունում» թեմայով
«Անեսթեզիոլոգիայի եվ ռեանիմատոլոգիայի արդի հարցեր»
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. Մաս 2» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. Մաս 2» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Հաճախ հանդիպող պաթոլոգիաները 21-րդ դարում. Ի՞նչ է պետք իմանալ հիվանդությունների ճիշտ ախտորոշման եվ աշխատանքի պատշաճ կազմակերպման համար»
«Ռեսպիրատոր թերապիա։ արհեստական շնչառության հիմունքները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բուժքույրական գործի կառավարում» թեմայով դասընթաց
«Վնասվածքների վերահսկման վիրաբուժության խորացված դասընթաց - ռազմական վիրաբուժություն» թեմայով դասընթաց
«Ճառագայթային ախտորոշումը ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա․ լաթային վիրահատություններ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ռացիոնալ հակաբակտերիալ թերապիայի հիմքերը» թեմայով դասընթաց
«Իմունականխարգելումը գործնականում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Մանկական քիթ-կոկորդ-ականջաբանության արդի հարցերը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Էնդոկրինոլոգիայի վերապատրաստում» թեմայով 5-շաբաթյա դասընթաց
«Արտակարգ իրավիճակների եվ աղետների բժշկություն» թեմայով դասընթաց
«Իմպլանտոլոգիա․ մոդուլ 1» (մաս 1 եվ մաս 2) թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Լաբորանտների կատարելագործում» թեմայով դասընթաց
«Ակնահատակի հիվանդություններ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բուժքույրական գործի ընդհանուր հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Ստոմատոլոգիայի արդի խնդիրները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Իմունականխարգելումը գործնականում, պատվաստումային գործընթացի գործնական վարում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Գաստրոսկոպիա, կոլոնոսկոպիա, ժամանակակից հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա» թեմայով դասընթաց
«Ալերգիկ մաշկախտներ» թեմայով դասընթաց
«Օնկոուրոլոգիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Ճառագայթային ախտորոշման արդի խնդիրներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիա։ պարէնտերալ սնուցում» թեմայով դասընթաց
«Նոր տեխնոլոգիաներ ժամանակակից վիրաբուժական գինեկոլոգիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Անզգայացման եվ ինտենսիվ թերապիայի առանձնահատկությունները վնասվածքների ժամանակ մանկական անէսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգների համար»
«Էնդոկրին գինեկոլոգիա՝ դաշտանադադարի մենեջմենթ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Միջին բուժանձնակազմի գործունեության կազմակերպումը աղետների վերացման պայմաններում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«ԴԵՂԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ II ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ (ՄԱՍ 1,ՄԱՍ 2) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
«Մանկական նեյրոռադիոլոգիա» թեմայով սեմինար
«Ֆարմացիայի եվ կլինիկական դեղաբանության ժամանակակից մոտեցումները (մաս 1-4)» թեմայով դասընթաց
«Ձմեռային սրացումներ 2024» թեմայով գիտաժողով
«Կոմպոզիտային վերականգնումներ․ պլանավորում եվ էսթետիկա» թեմայով սեմինար
«Օպտիկայի կիրառումը օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում․ վինիրների հղկում» թեմայով դասընթաց
«Փոդքասթ․ մանկական ճարպակալում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Կարդիոռեսպիրատոր խանգարումների էթիոպաթոգենետիկ բուժումը ինտենսիվ թերապիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Անեսթեզիոլոգիայի եվ ինտենսիվ թերապիայի սկզբունքները պոլիտրավմայով հիվանդների մոտ» թեմայով դասընթաց
«Ճառագայթային ախտորոշում եվ ճառագայթային բուժման դերը ժամանակակից բժշկության մեջ» թեմայով սեմինար
«Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը կենսաբժշկության մեջ» թեմայով դասընթաց
«Ստորին միզուղիների վարակներ։ կրկնվող ցիստիտ․ խնդրի միջառարկայական տեսակետ» թեմայով սեմինար
«Ճառագայթային ախտորոշման առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիայում» թեմայով դասընթաց
«Հեմոդիալիզի տեխնիկա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Հոսպիտալ մենեջմենթ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Առաջին բուժօգնությունը տարբեր իրավիճակներում բոլոր պրոֆիլի բուժքույրերի համար» թեմայով դասընթաց
«Բցժ պատվաստում, տեխնիկան» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Սննդաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրական համալիր դասընթաց ստոմատոլոգիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիայում» թեմայով դասընթաց
«Արտակարգ իրավիճակներում վերարտադրողական առողջության նվազագույն նախնական ծառայությունների փաթեթ»
«Կնոջ առողջությունը կյանքի տարբեր փուլերում» թեմայով կոնֆերանս
«Գլխավոր եվ ավագ բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները եվ կազմակերպումը» թեմայով դասընթաց
«Բժշկական թափոնների գործածությանը ներկայացվող ազգային պահանջները» թեմայով դասընթաց
«Փաբմեդ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Հաղորդակցման հմտություններ բուժքույրերի համար» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Արդի ստոմատոլոգիա. Մոդուլ 1» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Բուժհաստատությունների կառավարում» թեմայով դասընթաց
«Արդի ստոմատոլոգիա. Մոդուլ 1» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Սպիրոմետրիա» թեմայով դասընթաց
«Երկաչյա տեսողություն. Ախտաբանությունն ու բուժումը» թեմայով դասընթաց
«Վաղ տարիքի երեխաների զարգացման շեղումները եվ հետագա վարումը մասնագիտացված կենտրոններում» թեմայով դասընթաց
«Սուր աղիքային վարակների մանրէաբանություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Էնդոդոնտիկ բուժման բարդությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Կանանց բնությունը եվ մոլորակը. Կնոջ առողջության որոշ տեսանկյունները միջմասնագիտական դիտակետից» թեմայով գիտաժողով
«Խոշորացումը օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Վերին շնչուղիների սեզոնային հիվանդությունների բուժում եվ պրոֆիլակտիկա» թեմայով դասընթաց
«Հոգեբուժության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Մանկական հիվանդությունների վարում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ոչ քիմիական կախվածություններ» թեմայով դասընթաց
«Տեսողական նյարդի ախտահարումներ, ախտորոշում եվ բուժում» թեմայով դասընթաց
«Ոսկրի քանակային եվ որակական գնահատման հնարավորություններ՝ օստեոպորոզի վարման հարցում» թեմայով դասընթաց
«Ուրոգինեկոլոգիական որոշ խնդիրների լուծման նոր մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Մանրէաբանական լաբորատորիայի լաբորանտների աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Կրծքագեղձերի ուլտրաձայնային հետազոտություն, կրծքագեղձերի պատկերման հաշվետվությունների եվ տվյալների համակարգ (birads)» թեմայով դասընթաց
«Ուլտրաձայնային հետազոտությունը մանկաբարձությունում եվ գինեկոլոգիայում․ մաս 1» թեմայով դասընթաց
«Մինիիմպլանտների կիրառումը օրթոդոնտիկ բուժման ժամանակ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Միզապարկի ախտահարումների հշ գնահատումը» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Ուլտրաձայնային հետազոտության դերը պարանոցի օրգանների ախտահարման ժամանակ» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Ավագ բուժաշխատողների համար նախատեսված առաջին բուժօգնության սիմուլյացիոն դասընթաց»-ի
«Գլխուղեղի կաթվածի ախտորոշման, բուժման եվ կանխարգելման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով գիտաժողով
Փորձագիտական խմբի ղեկավար
Փորձագետ՝ արգանդի վզիկի քաղցկեղի սքրինինգի գծով
Փորձագետ՝ կոլոռեկտալ քաղցկեղի սքրինինգի գծով
Փորձագետ՝ կրծքագեղձի քաղցկեղի սքրինինգի գծով
Փորձագետ՝ մանկական պրոֆիլակտիկ հետազոտությունների գծով
Փորձագետ՝ պրոֆիլակտիկ հետազոտությունների գծով
«Բժշկական հաստատությունների որակի կառավարման հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Հոգեբուժությունը բուժքույրերի համար» թեմայով դասընթաց
«Սրտանոթային հիվանդությունների բուժման առաջադեմ մոտեցումները՝ b-պաշարիչների եվ ափֆ արգելակիչների տեղը վերջին եվրոպական ուղեցույցերում»
«Օպորտունիստական վարակներ» թեմայով դասընթաց
«Պլաստիկ եվ ռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժության հիմնական դրույթները եվ արդիական խնդիրները» թեմայով դասընթաց
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիական կլինիկայում» թեմայով դասընթաց
«Միջին բուժանձնակազմի գործունեության կազմակերպումը աղետների վերացման պայմաններում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Իմպլանտոլոգիա․մոդուլ 2 (միամոմենտ իմպլանտացիա եվ փափուկ հյուսվածքների պլաստիկա) եվ մոդուլ 3 (ոսկրային պլաստիկա)»
«Ֆիզիկական բժշկության եվ ռեաբիլիտոլոգիայի արդի հիմնահարցեր» Թեմայով դասընթաց
«Ատամի պուլպիտի եվ պերիօդոնտիտի ժամանակակից մոտեցումներ» թեմայով դասընթաց
«Գերձայնային ախտորոշումը գինեկոլոգիայում ըստ ժամանակակից միջազգային ուղեցույցների» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Դեղերի որակի ապահովման հիմնական սկզբունքները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Նյարդային մաշկախտներ» թեմայով դասընթաց
«Աղետների բժշկոիթյուն» թեմայով դասընթաց
«Շլության վիրահատական բուժում» թեմայով դասընթաց
«Ճառագայթային ախտորոշումը ստոմատոլոգիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Քույրական գործի հմտություններ։ քույրական էթիկա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Էպիլեպսիա եվ էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆիա» թեմայով դասընթաց
«Անհետաձգելի բժշկության արդի հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Դատահոգեբանական փորձաքննության հիմունքներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
Դեղնուկով ընթացող ինֆեկցիաներ թեմայով դասընթաց
«Սրտային անբավարարության դասակարգման, ախտորոշման եվ բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Մեխանիկական վնասվածքների դատաբժշկական փորձաքննության առանձնահատկությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Էպիլեպսիա․ էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Կարճատեսություն» թեմայով դասընթաց
«Թոքաբորբ եվ սիրտ-անոթային հիվանդություններ» թեմայով դասընթաց
«Նորարար ստոմատոլոգիա» խորագրով ստոմատոլոգների միջազգային օրվան նվիրված վեհաժողով
«Ներհիվանդանոցային վարակներ» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Սակավարյունություն» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Լեյշմանիոզ. Արդի խնդիրները» թեմայով սեմինար
«Նեոնատոլոգիայի արդիական խնդիրներ. Շնչառական թերապիա նորածինների մոտ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Մանկաբարձուհիների վերապատրաստում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Կնհ համակարգի վնասվածքների կլինիկան, ախտորոշումը եվ բուժումը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Տիպ 2 դիաբետի դպրոց» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վաղ տարիքի երեխաների խնամքը զարգացման նպատակով» թեմայով դասընթաց
«Առաջադեմ ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Պարօդոնտոլոգիայի արդի հիմնախնդիրներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Օդակաթիլային վարակների մանրէաբանություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաներ» թեմայով դասընթաց
«Արտթերապիա․ ընդհանուր տեսական հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 2, 3» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ներքին հիվանդություններ» թեմայով դասընթաց
«Ներքին հիվանդությունների ախտորոշման եվ բուժման առանձնահատկությունները» Թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. Մաս 5» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Ընդհանուր ուրոլոգիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Վարակների կանխարգելում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Վարակների կանխարգելում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Սննդային տոքսիկոինֆեկցիաներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Մարդու նորմալ միկրոֆլորան։ հաստ աղիքի դիսբիոզի լաբորատոր ախտորոշումը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Սուր աղիքային վարակների մանրէաբանություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Կլինիկական մարէաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները թերապիայում» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Բուժքույրական գործի ընդհանուր հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրական գործի կառավարում» Թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
Հոգեբուժություն եվ կախվածություններ թեմայով դասընթաց
«Դեղագիտություն եվ դեղագործություն թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Լաբորատոր գործունեություն թեմայով դասընթաց
«Մանկաբարձության եվ գինեկոլոգիայի ժամանակակից խնդիրները, հիվանդությունների ախտորոշման եվ բուժման նորագույն մոտեցումները
«Գլաուկոմայի վաղ ախտորոշման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Թիրոիդէկտոմիա» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Պացիենտի անվտանգության եվ բուժծառայությունների որակի բարելավման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով 8-օրյա դասընթաց
«Այրվածքների խնամք եվ վերականգնողական բուժում» թեմայով դասընթաց
«Անեմիաների ախտորոշման ժամանակակից լաբորատոր հետազոտություններ» թեմայով դասընթաց
«գնաթոլոգիայի և նյարդամկանային ստոմատոլոգիայի հիմունքները կլինիկական ստոմատոլոգիայում»
«Անշարժ պրոթեզավորման նրբությունները օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում» թեմայով դասընթաց
«Տիպ 1 դիաբետի դպրոց եվ պոմպային ինսուլինոթերապիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Պերինատալ ինֆեկցիաների ախտորոշման եվ բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Անհասության ռետինոպաթիա։ սքրինինգի գործընթաց։ ակտիվ եվ սպիացման շրջանի հսկողություն, բուժում։ հետագա հսկողություն մանկական պրակտիկայում»
«Դեղաձեվերի կայունություն» թեմայով դասընթաց
«Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդություններ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Քովիդ-19-ով պացիենտների ինտենսիվ թերապիան» թեմայով դասընթաց
«Պսորիազ, պարապսորիազ, պսորիազանման մաշկախտներ » թեմայով 2-շաբաթյա դասընթաց
«Թերապիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Արդի ստոմատոլոգիա. Մոդուլ 4» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ընտանեկան բուժքույրության արդի հարցեր» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Մանկաբարձական գործ» թեմայով դասընթաց
«Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի ժամանակակից հարցեր» թեմայով 5-շաբաթյա դասընթաց
«Ընտանեկան բժշկության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Ակնաբուժության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Ատամնապրոթեզավոման լաբորատոր փուլերի ժամանակակից հարցեր» թեմայով 5-շաբաթյա դասընթաց
«Ժամանակակից ստոմատոլոգիայի հիմնական խնդիրները» թեմայով 7-շաբաթյա դասընթաց
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլագիայում» թեմայով 5-շաբաթյա դասընթաց
«Պարօդոնտի եվ լորձաթաղանթի ախտահարումների համալիր բուժում» թեմայով 1 շաբաթյա վերապատրաստման դասընթաց
«Ստոմատոլոգիական հիվանդությունների բուժման, ախտորոշման, կանխարգելման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով 3-շաբաթյա Դասընթաց
«Դեղերի որակի վերահսկման եվ դեղագործության կազմակերպման արդի հիմնախնդիրները» թեմայով դասընթաց
«Դիաբետիկ ոտնաթաթ» թեմայով գիտաժողով
««Մանկական ակնաբուժական հմտությունների զարգացում ակնաբույժների համար» թեմայով դասընթաց
«Ջրծաղիկ․ կլինիկական եվ համաճարակաբանական առանձնահատկությունները հհ-ում․ կանխարգելման արդի մոտեցումները»
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 4, մոդուլ 5» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Առողջ ծերացում. Բուժքրոջ դերը գերիատրիայում» թեմայով սեմինար
«Կլինկիկական թարմացումներ եվ նորարարություններ տուբերկուլոզի հայտնաբերման, բուժման և վարման գոըծընթացում»
«Հեմոդիալիզի ժամանակակից հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Կարդիոռեսպիրատոր խանգարումների էթիոպաթոգենետիկ բուժումը ինտենսիվ թերապիայում» թեմայով դասընթաց
«Ընդհանուր մոտեցումներ եվ պատկերացումներ էխոսրտագրության վերլուծության ասպարեզում» թեմայով դասընթաց
«Ստամոքս-աղիքային տրակտի վիրաբուժություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Կրծքով կերակրման խորհրդատվություն» թեմայով դասընթաց
«Մանկաբարձության եվ գինեկոլոգիայի ժամանակակից հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Էխոսրտագրության նոր մեթոդներ» թեմայով դասընթաց
«Քույրական գործ» թեմայով դասընթաց
«Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա» թեմայով դասընթաց
Դասական բուժական մերսում» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Հոգեսոցիալական բազային հմտությունների դասընթաց առողջության առաջնային պահպանման օղակում աշխատող ավագ եվ միջին բուժանձնակազմի համար»
«Ստոմատոլոգիայի համալիր դասընթաց» թեմայով դասընթաց
«Թաքնված վտանգներ ստոմատոլոգի պրակտիկայում․ միավ, հեպատիտ բ, ց, տուբերկուլյոզ, սիֆիլիս, գոնորեա»
«Որակի կառավարման համակարգին ներկայացվող ազգային պահանջները լաբորատոր գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններում»
«Սպորտային բժշկության հիմնական խնդիրներ, բժշկական հսկողության մեթոդներ» թեմայով դասընթաց
«Վահանաձեվ՝ գեղձ գերձայնային հետազոտության ժամանակակից մեթոդները եվ արձանագրությունները»
«Նյարդաակնաբանություն» Թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Դեղերի անհամատեղելիություն» թեմայով դասընթաց
«Քիթ-կոկորդ-ականջաբանության արդի հարցերը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Ճառագայթային ախտորոշման արդի խնդիրներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Մանկական վիրաբուժության արդի հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Միջին բուժանձնակազմի գործունեության կազմակերպումը աղետների վերացման պայմաններում»
«Ալերգիկ մաշկախտներ» թեմայով դասընթաց
«Սոցիալ-հուզական ուսուցման նշանակությունը կրթության մեջ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Ինչպե՞ս բացել դեղատուն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Հայկական ուռուցքաբանական iv կոնգրես»
«Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Անեսթեզիստների կատարելագործում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Պարօդոնտի հիվանդություններ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Հիմնային, թարգմանչական եվ կլինիկական իմունոլոգիական հետազոտությունների մաստերկլաս» թեմայով սեմինար
«Ողնաշարի եվ վերջույթների հոդերի ախտորոշման եվ մանուալ թերապիայի ժամանակակից մեթոդներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Արգանդի պարանոցի ախտաբանություն՝ կոլպոսկոպիայի հիմունքներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Կրծքագեղձի քաղցկեղի խնդիր․ զգոնության բարձրացում» թեմայով սեմինար
«Ծննդաբերություն – մաս 3» թեմայով դասընթաց
«Սրտամկանի ինֆարկտ առանց կորոնար զարկերակների օբստրուկտիվ վնասվածքների /minoca/։ սիհ-ով եվ զարկերակային հիպերտենզիայով հիվանդների բուժման մոտեցումները»
«Վաղ փուլի թոքի ոչ մանր բջջային քաղցկեղի ճառագայթային ախտորոշման եվ բուժման հիմնահարցերը» թեմայով մուլտիդիսցիպլինար գիտաժողով
«Դեղաբանության ժամանակակից ասպեկտները, դեղերի ազդեցության եվ թունավոր հատկությունների մոլեկուլային մեխանիզմները»
«Ամեն ինչ կոնքի հատակի մասին» թեմայով սեմինար
շաքարային դիաբետով հիվանդների մոտ հիպերտոնիան որպես սիրտ-անոթային բարդությունների կարեվորագույն ռիսկի գործոն
«Իմպլանտացվող խցիկով կաթետրի օգտագործումը, մշակումը եվ կառավարումը» թեմայով վեբինար
«Ալերգիկ հիվանդությունների ախտորոշման եվ բուժման ժամանակակից մոտեցումներ» թեմայով դասընթաց
«Դիմածնոտային վիրաբուժության արդի հիմնախնդիրներ․ մաս 2» թեմայով գիտաժողով
«Փափուկ հմտությունների դպրոց» թեմայով դասընթաց
«Լապարոսկոպիան մանկական վիրաբուժությունում» թեմայով դասընթաց
«Ախտաբանական անատոմիայի արդի հարցեր մաս 1, մաս 2, մաս 3, մաս 4, մաս 5» թեմայով դասընթաց
«Վերտիպրեպ «էֆ․դի․ կոնցեպտ (f.d. concept)»․ ատամի ռեստավրացիայի ամբողջական ցիկլ» թեմայով սեմինար
«Մարդու պապիլոմավիրուսային վարակ․մաս 3» թեմայով դասընթաց
«Դեղերի եվ կահ-երի պատշաճ արտադրական գործունեության եվ որակի վերահսկման արդի մեթոդները» թեմայով դասընթաց
«Մանկաբարձությունը եվ գինեկոլոգիան երիտասարդ բժիշկների տեսանկյունից» թեմայով գիտաժողով
«Կինեզիոթերապիա բֆկ» թեմայով 33-օրյա դասընթաց
«Սուր կաթվածի հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Առողջապահական իրավունքի արդի հիմնահարցերը հայաստանի հանրապետությունում» թեմայով դասընթաց
«Ամբուլատոր պայմաններում դիմածնոտային հիվանդությունների ախտորոշումը եվ վիրաբուժական մեթոդներով բուժումը»
«Անեսթեզիոլոգիայի եվ ռեանիմատոլոգիայի արդի հարցեր»
«Մանկական ակնաբուժական հմտությունների զարգացում բուժքույրերի համար» թեմայով դասընթաց
«Զուգակցված դեղերի անհամատեղելիություն» Թեմայով դասընթաց
«Քթի եվ հարակից խոռոչների սուր, քրոնիկական հիվանդությունների եվ վնասվածքների ախտորոշում, բուժում ու անհետաձգելի օգնություն»
«Նյարդային մաշկախտներ» թեմայով դասընթաց
«Վիրաբուժական պարօդոնտոլոգիայի միջազգային կոնգրես»
«Ատամնատեխնիկական գործ․ մոդուլ 2,3,4,5» թեմայով դասընթաց
«Մարսողական ուղու ֆունկցիոնալ խանգարումներ․ հռոմ iv չափանիշների կիրառումը կլինիկական պրակտիկայում»
«Պլանավորման ժամանակակից մոտեցումները իմպլանտոլոգիայում» թեմայով սեմինար
«Վերադարձ խաղին» թեմայով գիտաժողով
«Ուռուցքաբանության օրեր․ մաս 1, մաս 2» թեմայով սեմինար
«Աապ օղակի դերը տուբերկուլոզի հայտնաբերման գործընթացում» թեմայով դասընթաց
«Ցավի կառավարման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Ժամանակակից մոտեցումները էնդոդոնտիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Բոտուլինոտոքսինի կիրառումը էսթետիկ բժշկության մեջ» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Ալերգոլոգիա եվ հոգեկան առողջություն․ հայացք երկու կողմից» թեմայով միջազգային կոնֆերանս
«Լյարդի, լեղուղիների եվ ենթաստամոքսային գեղձի վիրաբուժության հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Մանկական թարախասեպտիկ վիրաբուժության ժամանակակից հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«պալիատիվ (ամոքիչ) բուժօգնության ժամանակակից մոտեցումներն օնկոլոգիական հիվանդությունների ժամանակ» թեմայով դասընթաց
«Ախտորոշման մեթոդները օրթոդոնտիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքի Առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Սննդաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Սննդաբանության հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Դպրոցների բուժքույրերի վերապատրաստում կառավարելի վարակների, վարակի հսկողության եվ թվային առողջապահական հարթակի կառավարման վերաբերյալ»
«Քույրական գործի առանձնահատկությունները վիրաբուժությունում» թեմայով
«Վարակային հիվանդություններով պացիենտների հետ աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Գինեկոլոգիական էնդոկրինոլոգիայի ժամանակակից հարցերը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Էպիլեպսիա․ էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բուժքրոջ դերը սրտաբանության ուրգենտ դեպքերում» թեմայով դասընթաց
«Ատամների կոմպոզիտային վերականգնում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Սրտային անբավարարությամբ հիվանդների ախտորոշման եվ վարման առանձնահատկությունները» թեմայով սեմինար
«Դիմածնոտային վիրաբուժության արդի հիմնահարցեր․ մաս 3» թեմայով գիտաժողով
«Վերին շնչուղիների սեզոնային հիվանդությունների բուժում եվ պրոֆիլակտիկա» թեմայով դասընթաց
«Ճարպակալումը» թեմայով դասընթաց
«Քույրական էթիկա եվ հմտություններ» թեմայով դասընթաց
«Վիկտոր շչերբակովի հեղինակային զեն կուրս» թեմայով դասընթաց
«Գերիատրիայի հիմունքները աապ օղակում» թեմայով դասընթաց
«Դեղերի որակի ապահովման հիմնական սկզբունքները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բուժքույրական գործի կազմակերպումը ստոմատոլոգիայում (մոդուլ 3)» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Մանրէների հակաբիոտիկազգայունություն եվ հակաբիոտիկայունություն» թեմայով դասընթաց
առողջապահական տվյալների հավաքագրման եվ վերլուծության փորձագետ
Առողջապահական ծառայությունների ծախսերի հաշվարկման խորհրդատվություն
Բժշկական ապահովագրական գործունեության փորձագետ
Առողջապահական ծառայությունների ծախսերի հաշվարկման փորձագետ
Առողջապահական ծառայությունների ծախսերի հաշվարկման փորձագետ
«Կնոջ առողջություն եվ ձվարանների պոլիկիստոզ համախտանիշ» թեմայով գիտաժողով
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. Մաս 1» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Սննդաբանության հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Ֆարմացիայի արդի հիմնախնդիրները» թեմայով դասընթաց
«Ժամանակակից մոտեցումները էնդոդոնտիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Վերարտադրողական առողջության ախտորոշիչ պարադիգմները» թեմայով կոնֆերանս
«Ախտորոշիչ եվ բուժական լապարասկոպիան վիրաբուժությունում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Կնոջ եվ տղամարդու առողջություն» թեմայով միջազգային կոնֆերանս
«Գերձայնային ախտորոշումը գինեկոլոգիայում ըստ ժամանակակից միջազգային ուղեցույցների»
«Ծննդաբերություն – մաս 2» թեմայով դասընթաց
«Իմպլանտացիայի քիչ ինվազիվ եղանակները վերին ծնոտի վրա՝ փակ սինուս լիֆտինգով» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ընդլայնված վնասվածքային կենսապահովում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Սրտանոթային հիվանդությունների կանխարգելման բազմաբաղադրիչ մոտեցումները» թեմայով սեմինար
«Մանկական ուրոլոգիայի ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Վարիկոզ հիվանդության բուժման ժամանակակից էնդովենոզ եղանակները» թեմայով դասընթաց
«Հեմոդիալիզի ժամանակակից հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Հիդրոցեֆալիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Մանկաբարձուհիների վերապատրաստում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Համաճարակաբանության արդի հիմնական դրույթները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Մանկաբարձուհիների վերապատրաստում» թեմայով դասընթաց
«Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքի Առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Կրծքագեղձերի ձեվի եվ չափի շտկում, ռեկոնստրուկցիա» թեմայով դասընթաց
«Ատամնածնոտային անկանոնությունների թեթեվ դեպքերի ախտորոշման եվ բուժման սկզբունքները, վերականգնողական ստոմատոլոգիայից առաջ կատարվող մասնակի օրթոդոնտիա»
«Պոլիմորբիդ պացիենտ․ մերօրյա հերոսը» թեմայով կոնֆերանս
«Նորագույն գենետիկական հետազոտությունների նշանակությունը վերարտադրողական խանգարումների ժամանակ»
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 1, 2, 3» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. Մաս 1» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Ս.վ. Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի 45-ամյակին նվիրված միջազգային ակնաբուժական համաժողով»
«Մարդու պապիլոմավիրուսային վարակ․մաս 1» թեմայով դասընթաց
«Գլխի եվ պարանոցի հշ եվ մռշ» թեմայով սեմինար
«Պրոթեզավորում իմպլանտների վրա» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում
«Մարդու պապիլոմավիրուսային վարակ․մաս 2» թեմայով դասընթաց
«Հիմնական կենսաապահովում» թեմայով կոնֆերանս
«Պլանավորման ժամանակակից մոտեցումները իմպլանտոլոգիայում» թեմայով սեմինար
«Արտակարգ իրավիճակներում վերարտադրողական առողջության նվազագույն նախնական ծառայությունների փաթեթ»
«Ընդլայնված սիրտ-անոթային կենսաապահովում» թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրական գործ» թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրական գործը ցավի կառավարման մեջ» թեմայով դասընթաց
«Լյարդի ուլտրաձայնային մուլտիպարամետրիկ հետազոտություն» թեմայով սեմինար
«Միջին բուժանձնակազմի դերն ու խնդիրները ճառագայթային ախտորոշման բաժանմունքներում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վերականգնողական ստոմատոլոգիա» թեմայով 2-շաբաթյա դասընթաց
«Պրոթեզավորում իմպլանտների վրա» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Նյարդաբանություն, ցավ, քուն» թեմայով կոնֆերանս
«Միջին բուժանձնակազմի գործունեության կազմակերպումը աղետների վերացման պայմաններում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Նյարդաբանական բաժանմունքների բուժքույրերի կատարելագործում» Թեմայով դասընթաց
«Ինտենսիվ թերապիայի բուժքույրերի կատարելագործում» թեմայով դասընթաց
«Համաճարակաբանության արդի հիմնական դրույթները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Քույրական գործի ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Բցժ պատվաստում, տեխնիկան» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ֆիզիոթերապեվտիկ կաբինետների եվ բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքը» թեմայով դասընթաց
«Ճառագայթային ախտորոշման արդի խնդիրներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. Մաս 1» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Ախտորոշիչ եվ բուժական լապարասկոպիան վիրաբուժությունում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Հենարանի հասկացողությունը օրթոդոնտիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Անեսթեզիստների կատարելագործում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Թորակոսկոպիկ վիրահատությունների հիմնական սկզբունքները»
«Մանկաբուժության արդի հարցեր» թեմայով 7-շաբաթյա դասընթաց
«Բոտուլինոտոքսինի կիրառումը էսթետիկ բժշկության մեջ» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Հանրային առողջապահության կազմակերպում և կառավարում»
«Բժշկական միջամտություններով պայմանավորված վարակների կանխարգելման արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Համաճարակաբանության արդի հիմնական դրույթները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ճառագայթային ախտորոշումը ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Էնդոդոնտիայի ամանորյա կոնգրես»
«Ուրոգինեկոլոգիական արյունահոսություններ» թեմայով կոնֆերանս
«Արդի ստոմատոլոգիա. Մոդուլ 1, 2, 3, 4» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Հանրային առողջապահության կազմակերպում և կառավարում»
«Դեղերի կայունության ապահովում եվ փաստաթղթավորում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Տուբերկուլոզի հայտնաբերումը, կանխարգելումը (բցժ պատվաստում, քիմիական, սանիտարական, կլինիկական, սոցիալական) եվ վարակի վերահսկումը»
«Սեպսիսով պացիենտ՝ հրավիրում ենք կոնսիլիումի» թեմայով գիտաժողով
«Հիվանդանոցային վարակների վերահսկման եվ կանխարգելման մեխանիզմները» թեմայով դասընթաց
«Հայաստանի սրտաբանների ազգային վեհաժողով»
«Բուժմիություն» i-ին հայ-ռուսական համաժողով՝ նվիրված գենոդերմատոզների ախտորոշման ու բուժման հիմնախնդիրներ
«Ուղիղ աղու քացկեղի քիմիաճառագայթային բուժման արդյունավետության մռ-գնահատումը» թեմայով սեմինար
«Առաջադեմ բուժքույրական գործունեություն․ գիտելիքներ եվ հմտություններ» թեմայով դասընթաց
«Սննդաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլագիայում» թեմայով 5-շաբաթյա դասընթաց
«Ֆարմացիայի եվ կլինիկական դեղաբանության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Կլինիկական էլեկտրասրտագրություն» թեմայով դասընթաց
«Մանկաբուժության ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Պերինատոլոգիա՝ ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Հեմոդիալիզի տեխնիկա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բուժքույրական համալիր դասընթաց ստոմատոլոգիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիա։ պարէնտերալ սնուցում» թեմայով դասընթաց
«Բուժական մերսման առանձնահատկությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Նյարդաբանական բաժանմունքների բուժքույրերի կատարելագործում» Թեմայով դասընթաց
«Գլաուկոմայի ախտորոշման եվ բուժման ժամանակակից մեթոդներ» թեմայով դասընթաց
«Դոպլեր հետազոտությունը մանկաբարձությունում» դասընթաց
«Գինեկոլոգիական էնդոկրինոլոգիայի ժամանակակից հարցերը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ֆարմակոգենոմիկան եվ անհատական բուժման առանձնահատկությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Առողջապահության բնագավառի իրավական կարգավորումների արդի հիմնահարցերը» թեմայով դասընթաց
«Էնդոդոնտիկ բուժման բարդություններ․մաս 1 եվ մաս 2» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ժամանակակից մոտեցումները մանկական ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Դեղատնային գործունեության վարման արդիական հմտությունների ձեվավորում» թեմայով դասընթաց
«Թերապիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Աղետների բժշկություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Կլիմակտերիկ համախտանիշ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Մանկական վիրաբուժության արդի հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Պերինատալ ինֆեկցիաների ախտորոշման եվ բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Աուրիկուլոթերապիա (աուրիկուլոակուպունկտուրա)» թեմայով դասընթաց
«Ալերգիկ ռինիտ եվ ասթմա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Դեղերի որակի ապահովման հիմնական սկզբունքները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Իմունականխարգելումը գործնականում, պատվաստումային գործընթացի գործնական վարում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Լաբորանտների կատարելագործում» թեմայով դասընթաց
«Ֆիզիոթերապեվտիկ կաբինետների եվ բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքը» թեմայով դասընթաց
«Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքի Առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Բուժքրոջ աշխատանքը նյարդավիրաբուժական բաժանմունքում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Մանկաբարձուհիների վերապատրաստում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Գնաթոլոգիայի և նյարդամկանային ստոմատոլոգիայի հիմունքները կլինիկական ստոմատոլոգիայում»
«Բազմակի վնասվածքների կառավարումը» թեմայով դասընթաց
«Դիետոլոգիայի եվ նուտրիցիոլոգիայի արդի խնդիրներ» թեմայով դասընթաց
«Ուղիղ աղիքի եվ շեքի շրջանի հիվանդությունների ախտորոշման, բուժման, կանխարգելման ժամանակակից եղանակները»
«Գլխացավեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
Էլեկտրոնային ավտոմատ գործիքների մշակող, ազգային փորձագետ
«Լաբորատոր բժշկություն․ ձեռքբերումները եվ հեռանկարները» թեմայով կոնֆերանս
«Իմունականխարգելման հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Կենսապահովության ընթացակարգերի ուսուցում» թեմայով դասընթաց
«Երիկամների բարորակ եվ չարորակ նորագոյացություններ, դրանց հշ առանձնահատկությունները» թեմայով սեմինար
«Լաբորատորիայի կենսապահովության ձեռնարկի ուսուցում» թեմայով դասընթաց
«Թերապիայի ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Մեխանիկական վնասվածքների դատաբժշկական փորձաքննության առանձնահատկությունները»
«Մակաբուծաբանության հիմնական դրույթները» թեմայով դասընթաց
«Պալիատիվ խնամքի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Լյարդի, լեղուղիների եվ ենթաստամոքսային գեղձի վիրաբուժության հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Էսգ առանձնահատկությունները երեխաների մոտ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Մարսողական համակարգի հիվանդությունների ժամանակակից տեսակետներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Անհետաձգելի բժշկության արդի հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վարակային հիվանդություններով պացիենտների հետ աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Բուժական մերսման առանձնահատկությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Գլխուղեղի կաթվածի բուժումը եվ կառավարումը նյարդաբանի եվ շտապ օգնության բժշկի տեսանկյուններից» դասընթաց
«Ատամնատեխնիկական գործ․ մոդուլ 6» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Բժշկական գենետիկայի օրեր հայաստանում» թեմայով գիտաժողով
«Երեվանյան v դերմատոսկոպիական ընթերցումներ» թեմայով միջազգային xiv գիտագործնական համաժողով
«Վահանաձեվ՝ գեղձ գերձայնային հետազոտության ժամանակակից մեթոդները եվ արձանագրությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Լաբորատոր հետազոտությունների նախահետազոտական փուլի կազմակերպման եվ իրականացման հմտություններ» թեմայով դասընթաց
սուր անհետաձգելի իրավիճակների ժամանակակից ախտորոշումը եվ կանխարգելումը ամբուլատոր ստոմատոլոգիական պրակտիկայում
«Կեղծված դեղերի հիմնախնդիրը» թեմայով դասընթաց
«Ռեֆլեքսաթերապիայի (ակուպունկտուրայի) ժամանակակից հարցերը թերապեվտիկ հիվանդությունների բուժման ժամանակ» թեմայով դասընթաց
««Աուրիկուլոթերապիա (աուրիկուլոակուպունկտուրա)» թեմայով դասընթաց
«Լավագույն արդյունքի ստացում արմատախողովակների բուժման ժամանակ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Դաշտանադադարի մենեջմենթը 5 «պ» բժշկության տեսանկյունից. Մաս 2» թեմայով գիտաժողով
«Օրթոպեդիկ բուժման պլանավորում» թեմայով սեմինար
«Բլու սեվան 23» հայաստանի անոթային վիրաբույժների 2-րդ տարեկան գիտաժողով
Ինֆեկցիոն հիվանդությունների բազմազանությունը» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Բուժքույրական գործառույթներն առավել հաճախ հանդիպող մանկաբուժական խնդիրների դեպքում» թեմայով դասընթաց
«Թոքերի ուլտրաձայնային հետազոտությունը ինտենսիվ թերապիայում» թեմայով դասընթաց
«Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Մուկոլիթիկների նոր սերնդի՝ մուկորեգուլյատորների կիրառումը թոքային պաթոլոգիաների ժամանակ» թեմայով դասախոսության
«Կլինիկական լաբորատոր հետազոտման ժամանակակից մեթոդներ» թեմայով դասընթաց
«Պերինատալ ինֆեկցիաների ախտորոշման եվ բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Կլինիկական էնդոկրինոլոգիայի արդի հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ընտրյալ հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Դիմածնոտային վիրաբուժության արդի հարցերը» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Բուժքույրերի դերը մանկական հաստատություններում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Միջին բուժանձնակազմի դերն ու խնդիրները ճառագայթային ախտորոշման բաժանմունքներում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բուժական մերսման առանձնահատկությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Առնալդո կաստելլուչչի նոր հեղինակային կուրս» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Համակարգչային շերտագրման դերը անհետաձգելի բժշկության մեջ » թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտության առանձնահատկությունները բազմապրոֆիլ բժշկական կենտրոնում» թեմայով դասընթաց
«Սեզոնային գրիպի, կարմրուկի եվ ջրծաղիկի դեմ պատվաստումների կազմակերպում եվ իրականացում» թեմայով դասընթաց
«Սեզոնային գրիպի, կարմրուկի եվ ջրծաղիկի դեմ պատվաստումների կազմակերպում եվ իրականացում» թեմայով դասընթաց
«Ծնկահոդի վնասվածքներ» թեմայով դասընթաց
«Ֆարմակոգենոմիկան եվ անհատական բուժման առանձնահատկությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. Մաս 3» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. Մաս 3» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Անեսթեզիոլոգիայի եվ ռեանիմատոլոգիայի արդի հարցեր»
«Անհետաձգելի բժշկության արդի հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Դեղորայքային ալերգիա» թեմայով դասընթացի
«Ֆիզիկական բժշկության եվ ռեաբիլիտոլոգիայի արդի հիմնահարցեր եվ ժամանակակից տեխնոլոգիաներ» Թեմայով դասընթաց
«Տեսողական օրգանի անոթային պաթոլոգիաներ, ախտորոշում եվ բուժում» թեմայով դասընթաց
«Հակամանրէային կայունության հիմնախնդիրը, համաճարակաբանական վերահսկողության համակարգ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Գլխացավեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Իզոսեռոլոգիական հետազոտությունների պրակտիկ մեթոդների կիրառելիությունը արյան փոխներարկման եվ վերարտադրության մեջ» թեմայով դասընթաց
«Նյարդաակնաբանություն» Թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ատամնածնոտային անկանոնությունների թեթեվ դեպքերի ախտորոշման եվ բուժման սկզբունքները, վերականգնողական ստոմատոլոգիայից առաջ կատարվող մասնակի օրթոդոնտիա»
«Ժամանակակից կլինիկական կենսաքիմիա» թեմայով դասընթաց
«Պարօդոնտի հիվանդություններ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վաղ տարիքի երեխաների զարգացման շեղումները եվ հետագա վարումը մասնագիտացված կենտրոններում» թեմայով դասընթաց
«Բոտուլինոտոքսինի կիրառումը էսթետիկ բժշկության մեջ» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Ընտանեկան բժշկություն» թեմայով 10-րդ միջազգային գիտաժողով
«Քաղցկեղի կանխարգելում, վաղ ախտորոշում եվ բուժում» թեմայով կոնֆերանս
«Ինտենսիվ թերապիայի բուժքույրերի կատարելագործում» թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրական համալիր դասընթաց ստոմատոլոգիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ատամնատեխնիկական գործ․մոդուլ 1» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում` ընդհանուր հիմունքները եվ մարտահրավերները. Կառավարելի մանկական վարակային հիվանդություններ. Իմունիզացիան գործնականում. Կովիդ-19 եվ պատվաստումները
«Մանկաբուժության ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Անեսթեզիստների կատարելագործում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիական կլինիկայում» թեմայով դասընթաց
«Լապարոսկոպիկ վիրաբուժություն: տեխնիկա եվ հմտություններ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Դեղերի անհամատեղելիություն եվ կայունություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ատամնապրոթեզավոման լաբորատոր փուլերի ժամանակակից հարցեր» թեմայով 5-շաբաթյա դասընթաց
«Դեղատնային գործունեության վարման արդիական հմտությունների ձեվավորում» թեմայով դասընթաց
«Հայաստանում անհետաձգելի բժշկական օգնության բաժանմունքի զարգացմանն ուղղված վարպետության դասընթաց»
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. Մաս 2» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Աապ օղակի կառավարման առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Հոսպիտալ մենեջմենթ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Օնկոուրոլոգիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ընդհանուր ուրոլոգիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ուղիղ աղու քաղցկեղի տեղային տարածման մռշ գնահատումը» թեմայով սեմինար
«Վահանաձեվ գեղձի հիվանդություններ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Տիպ 2 դիաբետի դպրոց» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Տիպ 1 դիաբետի դպրոց եվ պոմպային ինսուլինոթերապիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Հեմոստազ․ խնդիրներ եվ արդի լուծումներ» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Ստոմատոլոգիական հիվանդությունների բուժման, ախտորոշման, կանխարգելման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով 3-շաբաթյա Դասընթաց
«Ստոմատոլոգիայի համալիր դասընթաց» թեմայով դասընթաց
Դեղնուկով ընթացող ինֆեկցիաներ թեմայով դասընթաց
«Ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ» թեմայով դասընթաց
«Մանկաբարձուհիների վերապատրաստում» թեմայով դասընթաց
«Առաջին բուժօգնությունը տարբեր իրավիճակներում բոլոր պրոֆիլի բուժքույրերի համար» թեմայով դասընթաց
«Ալերգիայի մաշկային դրսեվորումները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Նյարդաբանական բաժանմունքների բուժքույրերի կատարելագործում» Թեմայով դասընթաց
«Կնհ-ի նորագոյացությունների կլինիկան, ախտորոշումը եվ բուժումը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Անեսթեզիոլոգիայի եվ ռեանիմատոլոգիայի արդի հարցեր (մաս 1)» թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 2, 3» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Հաճախ հանդիպող պաթոլոգիաները 21-րդ դարում. Ի՞նչ է պետք իմանալ հիվանդությունների ճիշտ ախտորոշման եվ աշխատանքի պատշաճ կազմակերպման համար» թեմայով դասընթաց
«Էսթետիկ ռեաբիլիտացիայի բրազիլական դպրոց» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Անհետաձգելի բժշկության արդի հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Աապ օղակի դերը տուբերկուլոզի հայտնաբերման գործընթացում դասընթացի իրականացման նպատակով վերապատրաստողների վերապատրաստում» թեմայով դասընթաց
«Իննովացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը ամբուլատոր պայմաններում» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Վահանաձեվ՝ գեղձ գերձայնային հետազոտության ժամանակակից մեթոդները եվ արձանագրությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում եվ իրականացում․ կորոնավիրուսային հիվանդության (կովիդ-19) դեմ պատվաստումներ»
«Դասական բուժական մերսում» թեմայով 36-օրյա դասընթաց
«Հայկական ակնաբուժության նախագծի եվ լոս անջելեսի մանկական հիվանդանոցի 21-րդ միջազգային համաժողով (ակնաբուժություն)»
«Ծննդաբերություն. Մաս 1» թեմայով դասընթաց
«Վինիրներ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Հեմոդիալիզի տեխնիկան» թեմայով դասընթաց
«Մանկաբարձուհու դերը բուժօգնության ժամանակ» թեմայով դասընթաց
«Մանկական քիթ-կոկորդ-ականջաբանության արդի հարցերը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Քույրական գործի ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Բուժքրոջ աշխատանքը նյարդավիրաբուժական բաժանմունքում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
ախտահանումը գործնականում, մանրէազերծում, բժշկական նշանակության գործիքների մշակման ժամանակակից պահանջները, իրականացումը
«Դեղերի որակի ապահովման հիմնական սկզբունքները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Անեմիաների ախտորոշման ժամանակակից լաբորատոր հետազոտություններ» թեմայով դասընթաց
«Բուժման պլանավորումը օրթոդոնտիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Գերձայնային ախտորոշումը հղիության երկրորդ եռամսյակում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
ախտահանումը գործնականում, մանրէազերծում, բժշկական նշանակության գործիքների մշակման ժամանակակից պահանջները, իրականացումը
«Խոշորացումը օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Գլխի եվ պարանոցի վերականգնողական եվ էսթետիկ վիրաբուժություն» թեմայով կոնֆերանս
«Իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում եվ իրականացում․ կորոնավիրուսային հիվանդության (կովիդ-19) դեմ պատվաստումներ» թեմայով դասընթաց
«էլեկտրասրտագրություն» ԹԵՄԱՅՈՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
«Կորտիկալ հենարանի (միկրոիմպլանտներ) օգտագործումը օրթոդոնտիայում» թեմայով դասընթաց
«Օրթոդոնտիայի ժամանակակից հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Էնդոսկոպիայի օրերը երեվանում» թեմայով կոնֆերանսի եվ դրա շրջանակներում իրականացվող վարպետաց դաս
«Հայկական ուրոլոգիական ասոցիացիայի 23-րդ տարեկան կոնգրես»
«Պլանավորման ժամանակակից մոտեցումները իմպլանտոլոգիայում» թեմայով սեմինար
«Արդիական բժշկական խնդիրների քննարկումը եվ ճշգրիտ ախտորոշման կարեվորությունը թերապեվտիկ ոլորտում» թեմայով դասընթաց
«Հարատամնային եվ հարիմպլանտային հյուսվածքների վերականգնումը» թեմայով սեմինար
«Կլինիկական էնդոկրինոլոգիայի արդի հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բուժքույրական գործի զարգացման տեսլականը» թեմայով գիտաժողով
«Մանկաբուժության արդի հարցեր» թեմայով 7-շաբաթյա դասընթաց
«Ախտորոշիչ եվ բուժական լապարոսկոպիան վիրաբուժությունում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Ասեպտիկայի եվ անտիսեպտիկայի կիրառումը ստոմատոլոգիայում» թեմայով դասընթաց
«Իմունականխարգելումը գործնականում, պատվաստումային գործընթացի գործնական վարում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վարակային հիվանդություններով պացիենտների հետ աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Դեղերի պահպանման պայմանները» թեմայով դասընթաց
«Կարճատեսություն» թեմայով դասընթաց
«Կոլոպրոկտոլոգիական հիվանդությունների ախտորոշման, բուժման, կանխարգելման ժամանակակից եղանակները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ընտանեկան բժշկության եվ թերապիայի արդի հարցերը» թեմայով 6-շաբաթյա դասընթաց
«Պուլմոնոլոգիա» թեմայով դասընթաց
«Էնդոդոնտիայի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Քրոնիկական մաշկախտեր» թեմայով կատարեալգործման դասընթաց
«Կլիմակտերիկ համախտանիշ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Աղետների բժշկություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Զարկերակային հիպերտենզիայի ախտորոշման եվ բուժման ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Հիմնական կենսաապահովում» թեմայով կոնֆերանս
«Մաշկի ախտաբանության հյուսվածաբանական հետազոտութուն» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Առիթմոլոգիական մաստեր-կլաս 2023» թեմայով գիտաժողով
«Կինեզիոթերապիա (բֆկ)» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Մանկական գաստրոէնտերոլոգիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ընդլայնված սիրտ-անոթային կենսաապահովում» թեմայով դասընթաց
«Տոտալ ռեաբիլիտացիան օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում․ նորագույն մոտեցումներ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Ձգտելով կատարելության» թեմայով միջազգային բժշկական կոնգրես
«Դեմք» մաշկաբանություն․ մաս 1» թեմայով գիտաժողով
«Դեղերի դինամիկ փոխակերպումները կլինիկական պրակտիկայում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. Մաս 1» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Էխոսրտագրության տեսական հիմունքներ եվ գործնական հմտություններ» թեմայով դասընթաց
«Բուժքրոջ գործառույթները եվ աշխատանքի ծավալը նախադպրոցական եվ դպրոցական հաստատություններում» թեմայով 11-օրյա դասընթաց
«Ներքին բժշկություն» թեմայով դասընթաց
«Մարսողական ուղու ֆունկցիոնալ խանգարումներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Գլխացավեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Առաջին բուժօգնություն» թեմայով դասընթաց
«Պալիատիվ խնամքի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Քթի եվ հարակից խոռոչների սուր, քրոնիկական հիվանդությունների եվ վնասվածքների ախտորոշում, բուժում ու անհետաձգելի օգնություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Կոլպոսկոպիա» թեմայով դասընթաց
«Հաստ աղու դիսբիոզի լաբորատոր ախտորոշում» թեմայով դասընթաց
«Ֆիզիոթերապեվտիկ կաբինետների եվ բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքը» թեմայով դասընթաց
«Բցժ պատվաստում, տեխնիկան» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ֆիզիկական բժշկության եվ ռեաբիլիտոլոգիայի արդի հիմնահարցեր» Թեմայով դասընթաց
«Երեխաների տեսողական օրգանի ֆունկցիոնալ հետազոտման սկզբունքները եվ առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա» թեմայով դասընթաց
«Կոլպոսկոպիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ախտորոշման մեթոդները օրթոդոնտիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բուժօգնության որակ։ բուժօգնության որակի կառավարման համակարգ» թեմայով դասընթաց
«ՊՇՌ ՄԵԹՈԴԻ սկզբունքները ԵՎ հետազոտությունների ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
«Էպիլեպսիա․ էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Հոդերի դեգեներատիվ հիվանդություններ եվ միկրոկրիստալիկ արթրիտներ» թեմայով դասընթաց
«Բժշկական միջամտություններով պայմանավորված վարակի կանխարգելում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Պատշաճ բաշխման գործունեություն, հիմնական հասկացությունները» թեմայով դասընթաց
«Կրծքագեղձի քաղցկեղի բուժման արվեստը։ բուժման առանձնահատկությունները, նոր մոտեցումները, նոր հնարավորությունները»
«Ժամանակակից իմպլանտոլոգիա» թեմայով գիտաբժշկական սեմինար
«Օստեոպորոզի բուժման առանձնահատկությունները տարեցների մոտ» թեմայով դասընթաց
«Մռտ-ն նյարդաբանության ոլորտում» թեմայով սեմինար
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 1, 2, 3» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Բուժքույրական գործի ընդհանուր հիմունքները» թեմայով վեբինար
«Պլաստիկ եվ ռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժության հիմնական դրույթները եվ արդիական խնդիրները» թեմայով դասընթաց
«Հիվանդի խնամքը վերակենդանացման բաժանմունքում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Պրոֆեսոր էդգար հովսեփյանի անվան 2-րդ կլինիկական նյարդագիտություն․ մանկական նյարդավիրաբուժություն» թեմայով սիմպոզիում
«Սա հիվանդությամբ տարբեր կոմորբիդ պաթոլոգիաների վարման առանձնահատկությունները» թեմայով կոնֆերանս
«Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա․ լաթային վիրահատություններ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ուլտրաձայնային ուղղորդմամբ ռեգիոնալ անզգայացման հիմունքները» թեմայով սեմինար
«Ամենօրյա ստոմատոլոգիա․ ինտենսիվ կուրս կլինիցիստների համար» թեմայով գիտաժողով
Ռեվմատոլոգների յոթերորդ ազգային գիտաժողովի շրջանակներում անցկացվող վարպետաց դաս
«Օստեոպորոզի խնդրի արդիականությունը նյարդաբանի պրակտիկայում» թեմայով դասընթաց
«Նոր տեխնոլոգիաներ ժամանակակից վիրաբուժական գինեկոլոգիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր» Թեմայով դասընթաց
«Գաստրոսկոպիա, կոլոնոսկոպիա, ժամանակակից հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բուժական մերսման առանձնահատկությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Սեքսոլոգիայի արդի հարցեր » թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Դատահոգեբանական փորձաքննության հիմունքներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Կլինիկական ուռուցքաբանության ամերիկյան միության (asco) քաղցկեղի մուլտիդիսցիպլինար վարման դասընթաց»
«Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 4, մոդուլ 5» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր» Թեմայով դասընթա
«Ակնաբուժության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Իմունականխարգելումը բուժքույրական պրակտիկայում» թեմայով դասընթաց
«Գերձայնային ախտորոշումը գինեկոլոգիայում ըստ ժամանակակից միջազգային ուղեցույցների» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ստամոքս-աղիքային տրակտի վիրաբուժություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Աղիքային վարակներ» թեմայով դասընթաց
«Նյարդաակնաբանություն» Թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Կոլպոսկոպիա» թեմայով դասընթաց
«Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր» Թեմայով դասընթաց
«Վարակի հսկողությունը գործնականում» թեմայով դասընթաց
«Սրտի բնածին արատներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Նեյրոօֆթալմոլոգիա» թեմայով դասընթաց
«Էսգ՝ հիմունքներից մինչեվ կլինիկական կիրառություն» թեմայով դասընթաց
«Պսորիազ, պարապսորիազ, պսորիազանման մաշկախտներ » թեմայով 2-շաբաթյա դասընթաց
«Շլության վիրահատական բուժում» թեմայով դասընթաց
«Բազմակի վնասվածքների կառավարումը» թեմայով դասընթաց
«Հեմոդիալիզի ժամանակակից հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Միջին բուժանձնակազմի դերն ու խնդիրները ճառագայթային ախտորոշման բաժանմունքներում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ռեվմատոլոգների յոթերորդ ազգային գիտաժողով»
«Տեսականից դեպի գործնական․ հոսքային ցիտոմետրիա» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտություն» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Լաբորատոր ախտորոշման 3 թշնամիները» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Քրոնիկ լեյկոզներ, էթիոպաթոգենեզ եվ դասակարգում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Պարապրոտեինեմիկ հեմոբլաստոզներ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Սուր լեյկոզներ, էթիոպաթոգենեզ եվ դասակարգում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Թրոմբոցիտոպաթիաներ, թրոմբոցիտոպենիաներ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Պոստհեմոռագիկ անեմիաներ, էրիթրոցիտների ու հեմոգլոբինի սինթեզի խանգարման հետեվանքով առաջացած անեմիաներ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Հեմոլիտիկ անեմիաներ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Հեմոռագիկ դիաթեզներ, հեմոռագիկ վասկուլիտ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Արյունաստեղծումը, արյունաստեղծման ժամանակակից տեսությունը» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Լեյկոցիտոզ եվ լեյկոպենիա։ լեյկեմոիդ ռեակցիաներ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Ճարպակալում․ համալիր մոտեցում» թեմայով գիտաժողով
«Քաղցկեղը դատավճիռ չէ» թեմայով գիտաժողով
«Անձի խանգարումներ (ժամանակակից պատկերացումներ կլինիկայի, դինամիկայի եվ հոգեսոցիալական թերապիայի սկզբունքների մասին)» թեմայով դասախոսություններ
«Հիստերոսկոպիայի վարպետության դաս» թեմայով վարպետության դասընթաց
«Մանկաբուժության ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Մանկաբարձուհիների վերապատրաստում» թեմայով դասընթաց
«Նեոնատալ եվ կրծքային հասակի նյարդավիրաբուժություն» Թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Դիմածնոտային վիրաբուժության արդի հարցերը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիական կլինիկայում» թեմայով դասընթաց
«Մանկաբարձուհիների վերապատրաստում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Լաբորանտների կատարելագործում» թեմայով դասընթաց
«Կոլպոսկոպիա» թեմայով դասընթաց
«Վահանաձեվ՝ գեղձ գերձայնային հետազոտության ժամանակակից մեթոդները եվ արձանագրությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ռեֆլեքսաթերապիայի արդի հարցերը՝ չինական ավանդական բժշկության հիմքերի առումով» թեմայով դասընթաց
«Անեսթեզիոլոգիայի եվ ինտենսիվ թերապիայի սկզբունքները պոլիտրավմայով հիվանդների մոտ» թեմայով դասընթաց
«Թերապիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Քրոնիկական վիրուսային հեպատիտներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ստոմատոլոգիայի արդի խնդիրները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Համաճարակաբանության արդի հարցերը» 5-շաբաթյա թեմայով դասընթաց
«Պացիենտի անվտանգության ապահովման ժամանակակից մոտեցումներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Առաջին բուժօգնություն» թեմայով դասընթաց
«Առաջին բուժօգնությունը տարբեր իրավիճակներում բոլոր պրոֆիլի բուժքույրերի համար» թեմայով դասընթաց
«Պատշաճ բաշխման գործունեություն, հիմնական հասկացությունները» թեմայով 2-շաբաթյա կատարելագործման դասընթաց
«Ինվազիվ եվ ինտերվենցիոն սրտաբանության վերապատրաստում (մաս 1, մաս 2, մաս 3)» թեմայով դասընթաց
«Հիստերոսկոպիայի եվ ուլտրաձայնի հետազոտության միությունը արգանդի խոռոչի ախտաբանության բուժման մեջ» թեմայով գինեկոլոգիայում երկրորդ վարպետաց դաս
«Բոտուլինոտոքսինի կիրառումը էսթետիկ բժշկության մեջ» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Միավ-ի կանխարգելման, հայտնաբերման եվ բուժման հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 1, 2, 3» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Հեմոդիալիզի հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա․ ատամների հեռացում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Հեմոդիալիզ․ բուժքույրերի համար» թեմայով դասընթաց
«Ոսկրամկանային համակարգի հիվանդությունների կանխարգելման եվ բուժման նորագույն մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Ակնաբուժության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Ֆիզիոթերապեվտիկ կաբինետների եվ բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքը» թեմայով դասընթաց
«Ծննդաբերություն. Մաս 1» թեմայով դասընթաց
«խարանն ու խտրականությունը միավ-ով ապրող անձանց հանդեպ․ հաղթահարման հոգեբանական կողմը» թեմայով դասընթաց
«Էնդոկրինոլոգիա հարակից մասնագետների համար՝ թիրեոիդիտներ, ճարպակալում, 2-րդ տիպի շաքարային դիաբետ» թեմայով գիտաժողով
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. Մաս 4» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Առաջին օգնություն» թեմայով դասընթաց
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. Մաս 4» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Էնդոդոնտիկ բուժման բարդություններ․մաս 1 եվ մաս 2» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Արդի ստոմատոլոգիա. Մոդուլ 1, 2, 3, 4» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Վինիրներ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Մանկաբարձական գործ» թեմայով դասընթաց
«Քույրական գործի առանձնահատկությունները վիրաբուժությունում» թեմայով
«Դիմածնոտային վիրաբուժության արդի հարցերը» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Ակնային հիվանդություններ»
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 4, մոդուլ 5»
«Դեղագործական գործունեության որակի կառավարում»
«Դեղատնային գործունեության կազմակերպում և խորհրդատվության հմտությունների ձևավորում»
«Դեղատնային գործունեության կազմակերպում և հմտությունների ձևավորում»
«Դեղատնային գործունեության վարման արդիական հմտությունների ձևավորում»
«Վաճառք հանուն աճի»
«Տրանսֆուզիոլոգիայի և արյան պաշարման ժամանակակից մարտահրավերները»
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 4, մոդուլ 5»
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 4, մոդուլ 5»
«Բուժքույրական գործի կազմակերպումը ստոմատոլոգիայում (մոդուլ 1, մոդուլ 2, մոդուլ 3)»
«Մանկական անհետաձգելի բուժօգնություն»
«Նախահոսպիտալային բուժօգնությունը վնասվածքի դեպքում»
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 2»
«Սիրտ-թոքային վերակենդանացման ընդլայնված սիրտ-անոթային կենսապահովում»
«Ատամների կոմպոզիտային վերականգնում»
«Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ․ ինչպե՞ս հաղորդել վատ լուրը»
«Կյանքի համար վտանգավոր սրտային ռիթմերի ԷՍԳ վերլուծության տարրերը»
«Հեմոդիալիզի տեխնիկան»
«Ներքին բժշկություն»
«Սիրտ-թոքային վերակենդանացման հիմնական կենսապահովման միջոցառումներ»
«Սպիրոգրաֆիա»
«Սրտաբանության արդի հարցերը»
«Դեղագործական տեխնոլոգիաներ, ստանդարտներ և դեղագործական գործի կազմակերպում»
«Ուլտրաձայնային հետազոտության դերը պարանոցի օրգանների ախտահարման ժամանակ»
«Բժշկության առաջնորդություն 2023»
«Հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձանց իրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում»
«Ատամի էսթետիկ վերականգնում»
«Շարժական պրոթեզավորում և վինիրներ»
«Հայաստանում ԱՀԿ հոգեկան առողջության ոլորտում առկա բացերին ուղղված գործողությունների պլան»
«Կանանց վերարտադրողական օրգանների նախաքաղցկեղ և քաղցկեղ․ նոր մոտեցումներ ախտորոշման և բուժման մեջ»
«Անշարժ օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաները ստոմատոլոգիայում»
«Առաջին բուժօգնությունը ստոմատոլոգիական պրակտիկայում»
«Իմպլանտոլոգիա․ մոդուլ 2 (Միամոմենտ իմպլանտացիա և փափուկ հյուսվածքների պլաստիկա) և մոդուլ 3 (Ոսկրային պլաստիկա)»
«Ինտենսիվ ծննդաբերական բլոկ»
«Մանկաբուժական առավել տարածված խնդիրների վարման ժամանակակից մոտեցումները (մաս 1, մաս 2, մաս 3)»
«Վերականգնողական ստոմատոլոգիա»
«Բժշկական միջամտություններով պայմանավորված վարակների կանխարգելման ժամանակակից մոտեցումներ»
«Բուժքույրական գործի ընդհանուր հիմունքները»
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները թերապիայում»
«Դեղատնային գործունեության կազմակերպում և խորհրդատվության հմտությունների ձևավորում»
«Դեղատնային գործունեության կազմակերպում և հմտությունների ձևավորում»
«Դեղատնային գործունեության վարման արդիական հմտությունների ձևավորում»
«Հիմնական կենսաապահովում»
«Նորածինների խնամք և հիվանդությունների վարում»
«Սրտային անբավարարություն, ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները»
«Վերին վերջույթների կոտրվածքներ»
Կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելություն
«Իմպլանտոլոգիա․ մոդուլ 1» Մաս 1 և Մաս 2
«Առաջին օգնություն»
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 2»
«Օպերատիվ մանկաբարձության սիմուլյացիոն թրեյնինգ»
«Վինիրներ»
«Վաճառք հանուն աճի» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Սրտի իշեմիկ հիվանդություն, ախտորոշման ժամանակակից մեթոդները և բուժման նոր մոտեցումներ»
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 1»
«Դեղատնային գործունեության վարման արդիական հմտությունների ձևավորում»
«Դեղատնային գործունեության կազմակերպում և խորհրդատվության հմտությունների ձևավորում»
«Դեղատնային գործունեության կազմակերպում և հմտությունների ձևավորում»
«Դեղագործական գործունեության որակի կառավարում»
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 4, մոդուլ 5»
«Անշարժ օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաները ստոմատոլոգիայում»
«Ֆարմացիայի և կլինիկական դեղաբանության արդի հարցեր»
«Աղեստամոքսային համակարգի վրա ազդող դեղեր՝ հակախոցային դեղեր, հեպատոպրոտեկտորներ»
«Աղեստամոքսային համակարգի վրա ազդող դեղեր՝ փորլուծության և փորկապության ժամանակ կիրառվող»
««Ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղեր» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Գինեկոլոգիայում ուլտրաձայնային հետազոտության արդի հարցեր` կանանց անպտղության ՈՒՁՀ»
«Զոոնոզ հիվանդություններ և «Մեկ առողջություն»»
«Վիտամիններ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Վերարտադրողական բժշկության հայկական ասոցիացիայի 20-րդ հոբելյանական գիտաժողով»
«Սրտանոթային համակարգի հիվանդությունների ախտորոշման ժամանակակից մեթոդները և բուժման նոր մոտեցումները (մաս 1, մաս 2, մաս 3)»
«Ուլտրաձայնային հետազոտության դերը պարանոցի օրգանների ախտահարման ժամանակ»
«Ներակնային ճնշումը կարգավորող դեղեր»
«Հոմեոպաթիայի արդի հարցերը»
«Հեպատիտների միջազգային օր․ կարևորությունը և նպատակները»
«Հակամիգրենային դեղեր» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Հակահելմինթային դեղեր» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Հակագերճնշումային դեղեր՝ ռենին-անգիոտենզին-ալդոստերոնային համակարգի վրա ազդող դեղեր»
«Հակագերճնշումային դեղեր․նյարդահակ հակահիպերտենզիվներ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Հակագերճնշումային դեղեր՝ մկանահակ անոթալայնիչներ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Կորտիկոստերոիդներ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Առողջապահության ոլորտում իրավական կառավարումը և բուժաշխատողների իրավունքների պաշտպանությունը»
«Անոթային տոնուսը կարգավորող դեղեր» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Վիրահատարանի և վիրակապարանի բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները»
«Արդի խնդիրները ստոմատոլոգիայում թեմայով վեհաժողով»
«Բուժքույրական գործի կազմակերպումը ստոմատոլոգիայում (մոդուլ 1, մոդուլ 2, մոդուլ 3)»
«Համահայկական 3-րդ արյունաբանական սիմպոզիում»
«Սրտանոթային սատելիտային սիմպոզիում»
«Մակաբուծային հիվանդություններ»
«Մանկաբուժության ակտուալ հարցեր»
«Ուլտրաձայնային հետազոտության դերը պարանոցի օրգանների ախտահարման ժամանակ»
«Ռեաբիլիտացիան և ֆիզիոթերապիան վերականգնողական բժշկության գործընթացում»
«Տուբերկուլոզի ինքնատիպ կանխարգելում՝ ԲՑԺ պատվաստում»
«Բուժքրոջ աշխատանքը նյարդավիրաբուժական բաժանմունքում»
«ԿՆՀ համակարգի վնասվածքների կլինիկան, ախտորոշումը և բուժումը»
«ԿՆՀ-ի նորագոյացությունների կլինիկան, ախտորոշումը և բուժումը»
«Կնոջ առողջությունը և երիտասարդությունը»
«Հիդրոցեֆալիա»
«Մանկական մաշկաբանության սատելիտային սիմպոզիում»
«Մանկական նյարդավիրաբուժություն»
«Նեոնատալ և կրծքային հասակի նյարդավիրաբուժություն»
«Ողնաշարի և ողնուղեղի հիվանդությունների ախտորոշումը և բուժումը»
«Հայաստանի 6-րդ միջազգային համագումար (6ՀՄԲՀ)»
«Հոգեբուժության արդի հարցեր»
«Ճառագայթային ախտորոշման առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիայում»
«Միջին բուժանձնակազմի գործունեության կազմակերպումը աղետների վերացման պայմաններում»
«Նեոնատոլոգիայի արդիական խնդիրներ. շնչառական թերապիա նորածինների մոտ»
«Սպիրոմետրիա»
«Աղետների բժշկություն»
«Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ․ ինչպե՞ս հաղորդել վատ լուրը»
«Դեմքի երիտասարդացմանն ուղղված ստոմատոլոգիական միջամտությունները. ժամանակակից մոտեցումներ»
«Դիմային ցավերի պատճառները և ախտորոշումը»
«Թարախային-սեպտիկ հիվանդությունների վիրաբուժություն»
«ԼՈՌ բնագավառում աշխատող միջին բուժանձնակազմի աշխատանքի ընդհանուր սկզբունքները»
«Մանկաբարձության հիմունքներ»
«Շաքարային դիաբետի վարման ուղեցույցային մոտեցումները»
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 5»
«Վահանագեղձի ասպիրատի բջջաբանական գնահատում»
«Առողջ ծերացում. բուժքրոջ դերը գերիատրիայում»
Դեզինսեկցիայի, դեռատիզացիայի գործնական հարցերը
«Կանանց առողջություն»
«Հերիատրիկ պալիատիվ խնամքը և դեմենցիայով ապրող մարդիկ։ Միջառարկայական կրթական ծրագիր»
«Բուժքույրական համալիր դասընթաց ստոմատոլոգիայում»
«Արդի ստոմատոլոգիա. Մոդուլ 1, 2, 3, 4»
«Ճառագայթային ախտորոշումը ստոմատոլոգիայում»
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիայում»
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիական կլինիկայում»
«Բուժքրոջ դերը պալիատիվ (ամոքիչ) բժշկության և խնամքի հարցերում»
«Իգական սեռական համակարգի բջջաբանություն»
«Իմունականխարգելման հիմունքներ»
«Լաբորանտների կատարելագործում»
«Կեսարյան հատումը ժամանակակից մանկաբարձությունում: Մանկաբարձական վիրահատություններ»
«Ճառագայթային ախտորոշման առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիայում»
«Պսորիազ, պարապսորիազ, պսորիազանման մաշկախտներ»
«Սննդաբանություն»
«Գերձայնային ախտորոշումը հղիության առաջին եռամսյակում՝ ներառյալ սքրինինգային հետազոտությունը»
«Գնաթոլոգիայի և նյարդամկանային ստոմատոլոգիայի հիմունքները կլինիկական ստոմատոլոգիայում»
«Դիետոլոգիայի և նուտրիցիոլոգիայի արդի խնդիրներ»
«Թարախային-սեպտիկ հիվանդությունների վիրաբուժություն»
«Կարդիոռեսպիրատոր խանգարումների էթիոպաթոգենետիկ բուժումը ինտենսիվ թերապիայում»
«Նեյրոօֆթալմոլոգիա»
«Ներքին հիվանդությունների արդի հարցերը»
«Սերմնահեղուկի ընդհանուր հետազոտություն»
«Սպորտային բժշկության հիմնական խնդիրներ, բժշկական հսկողության մեթոդներ»
«Տուբերկուլինի կիրառումն ախտորոշման նպատակով»
«Ժամանակակից ասպեկտները բժշկական օպտիկ-օպտոմետրիստների աշխատանքում»
«Մանկական ոսկրահոդային ինֆեկցիաների վարման սիմպոզիում»
«Միասին կարող ենք ավելին»
«Նեոնատոլոգիայի արդի հարցեր»
«Քիթ-կոկորդ-ականջաբանության ժամանակակից հարցեր»
«Անհետաձգելի և աղետների բժշկություն»
«Ցավի և հոգեբանական գործոնների փոխկապվածությունը»
«Վիրաբուժության ժամանակակից խնդիրները»
«Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները»
«Սպիրոմետրիա»
Պտղի սեռով պայմանավորված խտրական ընտրության կանխարգելումը
«Պատշաճ բաշման գործունեություն, հիմնական հասկացությունները»
«Ուռուցքաբանության սատելիտային սիմպոզիում․ Հայաստանի 6-րդ միջազգային բժշկական համագումար»
«Ճառագայթային ախտորոշման առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիայում»
«Հետտրավմային աճ»
«Կենսահեղուկների կենսաքիմիական, կլինիկական և հեմոտոլոգիական ախտահարումների ամփոփ վերլուծությունը թունավորումների ժամանակ»
«Ծննդաբերություն՝ արդիական հարցեր»
«Գլխացավեր»
«Արյան իմունոհեմատոլոգիական հետազոտությունների ժամանակակից հարցեր»
«Ասեպտիկայի և անտիսեպտիկայի կիրառումը ստոմատոլոգիայում»
«Անհետաձգելի բուժօգնությունը և անզգայացումը աղետների և զինված հակամարտությունների ժամանակ»
«Ախտաբանություն, միջազգային հմտությունների և փորձի փոխանակում» սատելիտային սիմպոզիում
«Օրթոմոլեկուլյար բժշկություն»
«Էնդոսկոպիկ ուլտրաձայնային հետազոտության դերը հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման նորագույն ասպեկտներում»
«Մանկական ստոմատոլոգիական ընդունելություն»
«Ցավի հոգեբանական ասպեկտները»
«Անեսթեզիոլոգիայի և ռեանիմատոլոգիայի արդի հարցեր»
«Ամբուլատոր պայմաններում դիմածնոտային հիվանդությունների ախտորոշումը և վիրաբուժական մեթոդներով բուժումը»
«Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր»
«ԷՍԳ առանձնահատկությունները երեխաների մոտ»
«Դոնորական արյան սքրինինգային հետազոտություններ»
«Ժամանակակից ասպեկտները բժշկական օպտիկ-օպտոմետրիստների աշխատանքում»
«Էլեկտրասրտագրության ընդհանուր հիմունքները»
«Դեղագործական տեխնոլոգիաներ, ստանդարտներ և դեղագործական գործի կազմակերպում»
«Որովայնի մեծ և հսկա ճողվածքների վիրաբուժական բուժման հարցեր»
«Էնդոկրինոլոգիայի վերապատրաստում»
«Էնդոսկոպիկ ուլտրաձայնային հետազոտության դերը հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման նորագույն ասպեկտներում»
«Հայկական ակնաբուժության նախագծի զրույցներ․ ենթադրյալ պապիլոֆլեբիտ և էնդոգեն սնկային էնդօֆթալմիտ»
«Հիվանդությունների բուժման դեղաբանական մոտեցումները»
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 4»
«Դեղագործական գործունեության որակի կառավարում»
«Ֆթիզիատրիայի արդիական հարցերը»
«Մոր, մանկան և ընտանիքի բարեկամ ծննդատներ»
«Կրծքով կերակրման խորհրդատվություն»
«Կանխարգելիչ սրտաբանության դերն առաջնային պահպանման բուժհաստատություններում (ըստ ESC ուղեցույցների)»
«Երեխայի աճի և զարգացման սկրինինգներ, դժվար երեխաների վարում»
«Սննդաբանություն»
«Զարկերակային գերճնշումով և շաքարային դիաբետով կոմորբիդ պացիենտի օպտիմալ վարումը»
«Միջին բուժանձնակազմի գործունեության կազմակերպումը աղետների վերացման պայմաններում»
«Հատուկ սիմպոզիում պարաթիրեոիդ հիվանդությունների մասին»
«Ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ»
«Էնդոկրին գինեկոլոգիա՝ դաշտանադադարի մենեջմենթ»
«Դեղերի որակի ապահովման հիմնական սկզբունքները»
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները անեսթեզիոլոգիայում»
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիայում»
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիայում»
«Առողջ ծերացում. բուժքրոջ դերը գերիատրիայում»
«Առաջին բուժօգնություն»
«Անշարժ օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաները ստոմատոլոգիայում»
«Ախտորոշման մեթոդները օրթոդոնտիայում»
Ախտահանումը գործնականում, մանրէազերծում, բժշկական նշանակության գործիքների մշակման ժամանակակից պահանջները, իրականացումը
«Պուլմոնոլոգիա»
«Ֆթիզիատրիայի արդիական հարցերը»
«Քաղցկեղի և այլ հիվանդությունների պատճառով առաջացած ոսկրային զանգվածի կորուստ»
«Վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի հիմնական հարցեր»
«Ստոմատոլոգիայի համալիր դասընթաց»
«Պրոթեզավորում իմպլանտների վրա։ Մանրամասներ, որոնք որոշում են արդյունքները»
««Պերիօդոնտոլոգիա-իմպլանտոլոգիա նեղ մասնագիտությունը ստոմատոլոգիայում»
ակնաբուժական սատելիտային սիմպոզիում
«Ընդհանուր մանկաբուժություն»
«Դոպլեր հետազոտությունը մանկաբարձությունում»
«Գերձայնային ախտորոշումը գինեկոլոգիայում ըստ ժամանակակից միջազգային ուղեցույցների»
«Բուժքույրական գործի արդի մոտեցումները»
«Ֆրոնտալ ատամների էսթետիկ վերականգնման վարպետաց դաս» թեմայով կատարելագործման դասընթացի վերաբերյալ
«Ֆրոնտալ ատամների էսթետիկ վերականգնման հանրագիտարան»
«Ակնաբույժների գիտապրակտիկ ակումբ»
Թմրանյութերի օգտագործումը
«Հաղորդակցման առանձնահատկությունները ավագ բուժաշխատողների մասնագիտական գործունեության ընթացքում»
«Օրթոմոլեկուլյար բժշկություն»
«Մանկաբուժության ժամանակակից հարցեր»
«Կոլպոսկոպիայի դասընթաց»
«Իմունականխարգելումը գործնականում, պատվաստումային գործընթացի գործնական վարում»
«Անեմիաների ախտորոշման ժամանակակից լաբորատոր հետազոտություններ»
«Ակնահատակի հիվանդություններ»
«Մանտուի փորձի կատարման տեխնիկան»
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիայում»
«Թերապիայի ժամանակակից հարցեր»
«Ժամանակակից ասպեկտները բժշկական օպտիկ-օպտոմետրիստների աշխատանքում»
«Մանկաբարձուհիների վերապատրաստում»
«Մանկական ռևմատոլոգիա»
«Ներարկումային կոսմետոլոգիա»
«Ստոմատոլոգիայի արդի խնդիրները»
«Ֆիզիկական զննում»
«Առողջապահական բիզնեսարդյունավետ կառավարում և զարգացում»
«Բոստոնյան առաջին տիպի կերատոպրոթեզավորման վիրահատություն և տոքսիկ իմուն օղ․ կլինիկական դեպքեր»
«Բուժքույրական գործ 2023»
«Թվային տեխնոլոգիաների կիրառումը ստոմատոլոգիայում և դիմածնոտային վիրաբուժությունում»
«Հակատուբերկուլոզային հիմնարկությունների բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները»
«Ուռուցքաբանություն»
«Ֆթիզիոպուլմոնոլոգիա»
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիայում»
«Գերձայնային ախտորոշումը հղիության առաջին եռամսյակում՝ ներառյալ սքրինինգային հետազոտությունը»
«Հայկական Թիրեոիդ Ասոցիացիայի առաջին կոնգրես»
«Հաստ աղու դիսբիոզի լաբորատոր ախտորոշում»
«Հղիության առաջին և երկրորդ եռամսյակների ՈՒՁՀ ժամանակակից մոտեցումները (գործնական մաս)»
«Հղիության առաջին և երկրորդ եռամսյակների ՈՒՁՀ ժամանակակից մոտեցումները»
«Մանկաբուժական հաճախ հանդիպող պաթոլոգիաները»
«Մանկական վիրաբուժական հաճախ հանդիպող պաթոլոգիաները»
«Մանկական օրթոպեդիկ հաճախ հանդիպող պաթոլոգիաները և նորմայի տարբերակները»
«Սննդաբանություն»
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 4, մոդուլ 5»
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 1, 2, 3»
«Բուժքույրական գործի կազմակերպումը ստոմատոլոգիայում (մոդուլ 1, մոդուլ 2, մոդուլ 3)»
«Բուժքույրական որոշ գործառույթների բարելավում»
«Էնդոդոնտիկ բուժման բարդություններ․մաս 1 և մաս 2»
«Ժամանակակից մոտեցումները մանկական ստոմատոլոգիայում»
«Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ընտրյալ հարցեր»
«ՀՀ-ում գրանցված բոտուլոտոքսինը օգտագործելու առավելությունները»
«Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ժամանակակից հարցերը»
«Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ժամանակակից հարցերը»
«Մանկական ուռուցքաբանության միջազգային միության ասիական մայրցամաքային մասնաճյուղի (SIOP Asia) ամենամյա համաժողով (Մաս 1, 2, 3, 4)»
«Մանկական ուռուցքաբանության միջազգային միության ասիական մայրցամաքային մասնաճյուղի (SIOP Asia) ամենամյա համաժողով (Մաս 1, 2, 3, 4)»
«Մանկական ուռուցքաբանություն և արյունաբանություն»
Մանկական վերականգնողաբանությունը բժշկության կարևոր ոլորտ
«Նեոնատալ բուժքուրերի գիտելիքների և հմտությունների զարգացում (մաս 1, մաս 2)»
«Նյարդաակնաբանություն»
«Նորածինների խնամք և հիվանդությունների վարում»
«Պալիատիվ բժշկություն»
«Պարկինսոնի հիվանդություն և այլ շարժողական խանգարումներ»
«Պացիենտ-բուժաշխատող հաղորդակցման հիմունքները»
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 2»
«Օտորինոլարինգոլոգիայի արդիական խնդիրները»
«Ֆիզիկական բժշկության և ռեաբիլիտոլոգիայի արդի հիմնահարցեր»
«Ատամնատեխնիկական գործ․մոդուլ 2,3,4,5»
«Իգական սեռական համակարգի բջջաբանություն»
«ԲՑԺ պատվաստում, տեխնիկան»
«Նորածնի խնամք և հիվանդությունների վարում առողջության առաջնային պահպանման օղակում»
«Լաբորանտների կատարելագործում»
«Բուժքույրական/ատամնատեխնիկական գործը ստոմատոլոգիայում»
«Արյան և մեզի կլինիկական հետազոտություններ»
«Քույրական գործ»
«Նոր տեխնոլոգիաներ ժամանակակից վիրաբուժական գինեկոլոգիայում»
«Կոլպոսկոպիա»
«Կլինիկական էլեկտրասրտագրություն»
«Ինտերվենցիոն անոթաբանության ժամանակակից հարցերը»
«Բուժքույրերի աշխատանքի կազմակերպումը էսթետիկական բժշկության կենտրոններում»
«Առաջին բուժօգնությունը տարբեր իրավիճակներում բոլոր պրոֆիլի բուժքույրերի համար»
«Բջջային թերապիա․ ներկան և ապագան»
«Որովայնի մեծ և հսկա ճողվածքների վիրաբուժական բուժման հարցեր»
«Մանկական սրտաբանության ժամանակակից հարցերը»
«Հայ-գերմանական ուռուցքաբանական դպրոցի 5-րդ հանդիպում» թեմայով գիտաժողով
«Լոգոպեդը որպես միջդիսցիպլինար և վերականգնողական թիմի անդամ բժշկասոցիալական ոլորտում» թեմայով գիտաժողով
«Իմացական վարքային թերապիա»
«Ժամանակակից ասպեկտները բժշկական օպտիկ-օպտոմետրիստների աշխատանքում»
«Էնդոդոնտիայի առանձնահատկությունները»
«Դեղերի որակի ապահովման հիմնական սկզնունքները»
«Դատահոգեբանական փորձաքննություն, նոր ուղղություններ»
«Դատահոգեբանական փորձաքննության հիմունքներ»
«Բժշկական հոգեբանության գործնական կիրառություն»
«Արդի ստոմատոլոգիա. Մոդուլ 1, 2, 3, 4»
«Անշարժ պրոթեզավորման նրբությունները օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում»
«Օրգանիզմի խոռոչներում կուտակվող ախտաբանական հեղուկների բջջաբանական գնահատում»
«Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի ժամանակակից հարցեր»
«Ստորին վերջույթների երակային համակարգի դուպլեքս հետազոտություն»
«Ռադիոլոգիայի հայկական հինգերորդ համագումար»
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 2»
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 2»
«Մանկաբուժության արդի հարցեր»
«Համակցված ախտահարումների միջմասնագիտական քննարկում»
«Հակամանրէային դեղեր՝ մանրէի սպիտակուցի սինթեզը ընկճող դեղեր» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Ժամանակակից մոտեցումները էնդոդոնտիայում»
«Քույրական գործ»
«Վարիկոզ հիվանդության բուժման ժամանակակից էնդովենոզ եղանակները»
«Վաղ տարիքի երեխաների խնամքը զարգացման նպատակով»
«Վաղ տարիքի երեխաների զարգացման գնահատումը, շեղումների վաղ հայտնաբերումը և հետագա վարումը»
«Սպիրոմետրիա»
«Շարժական պրոթեզավորում»
«Նևրոտիկ, սթրեսով պայմանավորված և սոմատոֆորմ խանգարումներ»
«Դեղերի անհամատեղելիություն»
«Դեղերի անհամատեղելիություն և կայունություն»
«Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր»
«Ֆիզիկական զննում»
«Լիմֆոլոգիայի կարևորությունը ժամանակակից վերականգնողական բժշկության մեջ» թեմայով սեմինար
«Հակավիրուսային դեղեր՝ մաս-1, գրիպի և հերպես զոստերի ժամանակ կիրառվող դեղեր»
«Մանրադիտակի կիրառումը ստոմատոլոգիայում»
«Արյան համակարգի վրա ազդող դեղեր-մաս 2, ֆիբրինոլոտիկներ և հակամակարդիչներ»
«Արյան համակարգի վրա ազդող դեղեր-մաս 1, հակաագրեգանտներ և հակամակարդիչներ»
«Երեխայի զարգացման խանգարումների վաղ հայտնաբերման և միջամտության հիմունքները»
«Օրթոդոնտիկ բրեկետ համակարգերի կիրառման հիմնական սկզբունքները»
«Վիրահատարանի և վիրակապարանի բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները»
«Նյարդաբանության ժամանակակից հարցեր»
«Միջին բուժանձնակազմի գործունեության կազմակերպումը աղետների վերացման պայմաններում»
«Մանուալ թերապիայի արդի հարցերը»
«Մանկական վիրաբուժության արդի հարցեր»
«Հակասնկային դեղեր» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Հակամանրէային դեղեր՝ մանրէի բջջապատի սինթեզը ընկճող դեղեր» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Հակամանրէային դեղեր՝ սինթետիկ հակամանրէային դեղեր» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Իմունականխարգելումը գործնականում, պատվաստումային գործընթացի գործնական վարում»
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 4, մոդուլ 5»
«Ակնաբուժության արդի խնդիրներ»
«Եվրոկովկասյան սրտաբանության կոնգրես 2023»
«Բժշկական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներ»
«Ալեգիկ հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման արդի մոտեցումներ»
«Տրավմատիկ սթրես, հետտրավմային սթրեսային խանգարում, հաղթահարման ուղիները»
«Էնդոդոնտիայի առանձնահատկությունները»
«Առողջության պահպանում, առողջ ապրելակերպ»
«Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիա։ Պարէնտերալ սնուցում»
«Էլեկտրոսրտագրություն»
«Ատամնատեխնիկների աշխատանքի առանձնահատկությունները օրթոդոնտիկ լաբորատորիայում»
«Տղամարդկանց և կանանց առավել հաճախ հանդիպող սեռական խանգարումներ»
«Սրտի իշեմիկ հիվանդության ախտորոշման և վարման ժամանակակից մոտեցումները»
«Սրունք-թաթային հոդ և ոտնաթաթ 2023»
«Սիֆիլիս, ժամանակակից մոտեցումները»
«Պացիենտի գաղտնիության իրավունքի հիմունքները»
«Կոլպոսկոպիա»
«Լապարոսկոպիկ վիրաբուժություն: Տեխնիկա և հմտություններ»
«Բուժական մերսման առանձնահատկությունները»
«Ատամնատեխնիկների աշխատանքի առանձնահատկությունները օրթոդոնտիկ լաբորատորիայում»
«Ֆիզիկական բժշկության և ռեաբիլիտոլոգիայի արդի հիմնահարցեր»
«Խորացված էլեկտրասրտագրության և տարածված ոչ վարակային հիվանդությունների վարում»
«Սեքսոլոգիայի արդի հարցեր»
«Ներքին հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման առանձնահատկությունները»
«Միզամուղ դեղեր» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Հակահեղձուկային դեղեր» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Հակաալերգային դեղեր» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Կարդիոտոնիկ դեղեր» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Կանանց առավել հաճախ հանդիպող սեռական խանգարումներ»
«Տղամարդկանց առավել հաճախ հանդիպող սեռական խանգարումներ»
«Օստեոպորոզի բուժման նորագույն մոտեցումները-2023»
«Ախտորոշման մեթոդները օրթոդոնտիայում»
«Անշարժ օրթոդոնտիկ տեխնիկա»
«Ատամնածնոտային անկանոնությունների թեթև դեպքերի ախտորոշման և բուժման սկզբունքները »
«Արդի ստոմատոլոգիա. Մոդուլ 1, 2, 3, 4»
«Արյունաբանական հետազոտություններն ու հիվանդությունները»
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները օրթոդոնտիկ բաժանմունքում»
«Գնաթոլոգիայի և նյարդամկանային ստոմատոլոգիայի հիմունքները կլինիկական ստոմատոլոգիայում»
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները օրթոդոնտիկ բաժանմունքում»
«Բուժքույրերի մասնագիտական զարգացում»
«Բուժքույրերի աշխատանքի կազմակերպումը էսթետիկական բժշկության կենտրոններում»
«Դատաբժշկական փորձաքննության դատավարական և կազմակերպական հիմունքներ»
«Բուժման պլանավորումը օրթոդոնտիայում»
«Դատաբժշկական փորձաքննություն՝ տոքսիկոլոգիայի և կենսաբանության արդի հարցեր»
«Իմպլանտացիոն բարդությունների կանխարգելում, բաց սինուս լիֆտ» թեմայով սեմինար
«Վիրահատարանի և վիրակապարանի բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները»
«Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները»
«Սրտի իշեմիկ հիվանդության և զարկերակային գերճնշման համատեղ դեղորայքային բուժման մարտավարությունը»
«Առաջին բուժօգնությունը տարբեր իրավիճակներում բոլոր պրոֆիլի բուժքույրերի համար»
«Արյունաբանական հետազոտություններն ու հիվանդությունները»
«Բաց սինուս լիֆտ»
«Դատաբժշկական փորձաքննության դատավարական և կազմակերպական հիմունքներ»
«Դատական բժշկության արդի հարցեր»
«Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի բաղադրիչները, պատվաստումների պլանավորումը և իրականացումը՝ գործնական հմտությունների ուսուցանմամբ»
«Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ժամանակակից հարցերը»
«Նորածնի խնամք և հիվանդությունների վարում առողջության առաջնային պահպանման օղակում»
«Պարօդոնտի և լորձաթաղանթի ախտահարումների համալիր բուժում»
«Ստոմատոլոգիական հիվանդությունների բուժման, ախտորոշման, կանխարգելման ժամանակակից մոտեցումները»
«Վաղ տարիքի երեխաների զարգացման շեղումները և հետագա վարումը մասնագիտացված կենտրոններում»
«Վերականգնողական ստոմատոլոգիա»
«Աղետների բժշկություն»
«Ատամնապրոթեզավոման լաբորատոր փուլերի ժամանակակից հարցեր»
«Արդի ստոմատոլոգիա. Մոդուլ 1, 2, 3, 4»
«Բաց սինուս լիֆտ»
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները օրթոդոնտիկ բաժանմունքում»
«Դատական բժշկության արդի հարցեր»
«Ընդլայնված սիրտ-անոթային կենսաապահովում»
«Ընտանեկան բժշկության և թերապիայի արդի հարցերը»
«Ժամանակակից ստոմատոլոգիայի հիմնական խնդիրները»
«Իմպլանտացիոն բարդությունների կանխարգելում, բաց սինուս լիֆտ» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Հենարանի հասկացողությունը օրթոդոնտիայում»
«Հաղորդակցման առանձնահատկությունները ավագ բուժաշխատողների մասնագիտական գործունեության ընթացքում»
«Առաջին օգնություն»
«Բժշկական հոգեբանության գործնական կիրառական մոտեցումները»
«Իմպլանտացիոն բարդությունների կանխարգելում, բաց սինուս լիֆտ»
«Կաթվածի երրորդ հայկական գարնանային դպրոց կաթվածի Եվրոպական ասոցիացիայի հովանու ներքո․ տարածաշրջանային աջակցման հանդիպում»
«Հաճախ հանդիպող պաթոլոգիաները 21-րդ դարում. ի՞նչ է պետք իմանալ հիվանդությունների ճիշտ ախտորոշման և աշխատանքի պատշաճ կազմակերպման համար»
«Միկրովիրաբուժությունը պարօդոնտոլոգիայում և իմպլանտալոգիայում» (Մաս 1 և Մաս 2)
«Որովայնի օրգանների անհետաձգելի վիրաբուժություն»
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 1»
«Ստամոքս-աղիքային տրակտի վիրաբուժություն»
«Վաղաժամ սեռական հասունացում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Տարբեր հիվանդությունների բուժման դեղաբանական մոտեցումները»
«Երեխաների դիսմորֆիկ առանձնահատկությունները» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Կաթվածի երրորդ հայկական գարնանային դպրոց կաթվածի Եվրոպական ասոցիացիայի հովանու ներքո․ տարածաշրջանային աջակցման հանդիպում»
«Կարմրուկի ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման արդի մոտեցումները, բռնկման հայտնաբերում և հաստատում համաձայն ԱՀԿ-ի»
«Մանկաբուժության արդի հարցեր» թեմայով սիմպոզիում
«Սրտի իշեմիկ հիվանդության և զարկերակային գերճնշման համատեղ դեղորայքային բուժման մարտավարությունը»
Առողջապահական տվյալների վերլուծության խորհրդատու
«Բուժական մերսման առանձնահատկությունները»
«Դաշտանադադարի մենեջմենթը 5 «Պ» բժշկության տեսանկյունից»
«Դեղերի որակի ապահովման հիմնական սկզնունքները»
«ԷՍԳ առանձնահատկությունները երեխաների մոտ»
«Թերապիայի արդի հարցերը»
«Մանկական սրտաբանության ժամանակակից հարցերը»
«Շագանակագեղձի քաղցկեղ և ՊՍԱ արյան քննությունը»
«Պալիատիվ (ամոքիչ) բուժօգնության ժամանակակից մոտեցումներն օնկոլոգիական հիվանդությունների ժամանակ»
«Սրտանոթային հիվանդությունների կանխարգելման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով կոնֆերանս
Սրտի բնածին արատներ
Կառավարման փորձագետ
Ակտուար
«Քույրական գործը նեոնոտոլոգիայում»
«Վիրաբուժական հիվանդների ամբուլատոր օգնություն»
«Վահանաձև գեղձ. գերձայնային հետազոտության ժամանակակից մեթոդները և արձանագրությունները»
«Հղիություն և ալերգիաներ»
«Հենաշարժողական ապարատի ֆիզիկական ռեաբիլիտացիա»
«Ծնկահոդի պաթոլոգիաների ՈՒՁ - ախտորոշման հիմքերը»
«Դիետոլոգիայի և նուտրիցիոլոգիայի արդի խնդիրներ»
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում»
«Ատամի էսթետիկ վերականգնում»
«Աղետների բժշկություն»
«Ներքին հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման առանձնահատկությունները»
«Լաբորանտների կատարելագործում»
«Հենաշարժողական ապարատի ֆիզիկական ռեաբիլիտացիա»
«Վարակի հսկողությունը գործնականում»
«Անեսթեզիստների կատարելագործում»
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 4, մոդուլ 5»
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիայում»
«Կարդիոմետաբոլիկ ռիսկի գնահատում և վարում ԱԱՊ պրակտիկայում»
«Միկրո և մակրո տնտեսագիտությունը ֆարմացիայում»
«Միջին բուժանձնակազմի գործունեության կազմակերպումը աղետների վերացման պայմաններում»
«Շագանակագեղձի քաղցկեղի ՄՌՇ ախտորոշումը. պատկերման հաշվետվություններից եվ տվյալների համակարգից (PI-RADS 2.1) մինչև բուժման մոնիտորինգ»
«Ատամի պուլպիտի և պերիօդոնտիտի ժամանակակից մոտեցումներ»
Առողջապահության լիցենզավորման ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրության մշակման խորհրդատու
«Կլինիկական դեղաբանության և ֆարմակոգնոզիայի արդի հարցեր»
«Կանանց տարբեր խմբերի վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքի իրացումն ու ոչ խտրական մոտեցման կիրարկումը բուժաշխատողների կողմից»
«Ինքնասպանության ռիսկի գնահատումը և կառավարումը խնամքի հաստատություններում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Էսթետիկ ռեաբիլիտացիայի արվեստ․ գիտությունից պրակտիկա»
«Դեղագործական տեխնոլոգիաներ, ստանդարտներ և դեղագործական գործի կազմակերպում»
«Ֆարմացիայի և կլինիկական դեղաբանության արդի հարցեր»
«Օստեոպորոզի բուժման նորագույն մոտեցումները»
«Օստեոպորոզի բուժման նորագույն մոտեցումները-2023»
«Գլաուկոմայի վաղ ախտորոշման ժամանակակից մոտեցումները»
«Բուժքույրական գործի կազմակերպումը ստոմատոլոգիայում (մոդուլ 1, մոդուլ 2, մոդուլ 3)»
«ՈՒԵՖԱ-ի ֆուտբոլային բժիշկների կրթության ծրագիր Երևան-2023»
«Շարժական առողջության առաջնային պահպանման միավորի (ՇԱԱՊՄ) բժիշկների վերապատրաստում»
«Հեմոդիալիզի տեխնիկա»
«Բուժքույրերի դերը մանկական հաստատություններում»
«Ատամնատեխնիկական գործ․ մոդուլ 1» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Լապարոսկոպիկ վիրաբուժություն: Տեխնիկա և հմտություններ»
«Ճառագայթային ախտորոշման դերը թերապևտիկ հիվանդությունների ախտորոշման մեջ» թեմայով կոնֆերանս
«Մանկապարտեզի բուժքույրերի վերապատրաստում»
«Ուլտրաձայնային ախտորոշման հիմունքները հղիության առաջին եռամսյակում»
«Ուղիղ աղիքի և շեքի շրջանի հիվանդությունների ախտորոշման, բուժման, կանխարգելման ժամանակակից եղանակները»
«Սեռական առողջություն․ ինտեգրալ մոտեցում» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Սուր որովայն»-ի ախտորոշում»
«Վաղ տարիքի երեխաների խնամքը զարգացման նպատակով»
«Վիրաբուժական բաժանմունքի բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները»
«Քույրական գործի առանձնահատկությունները էնդոսկոպիկ վիրաբուժության մեջ»
«Ախտորոշիչ և բուժական լապարոսկոպիան վիրաբուժությունում»
«Առաջին օգնություն»
«Բուժքույրական միջամտություններ»
«Բջջաբանական հետազոտությունների խորացված դասընթաց»
«Գաստրոսկոպիա, կոլոնոսկոպիա, ժամանակակից հարցեր»
«Թարախային-սեպտիկ հիվանդությունների վիրաբուժություն»
«Իմպլանտոլոգիա․ մոդուլ 1» Մաս 1 և Մաս 2 թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Խորացված նեյրոռադիոլոգիա»
«Կլինիկական էնդոսկոպիա»
«Կոլոպրոկտոլոգիական հիվանդությունների ախտորոշման, բուժման, կանխարգելման ժամանակակից եղանակները»
«Բժշկական կոսմետոլոգիայի հիմունքներ»
«Բուժքույրական գործ»
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում»
«Դեղերի անհամատեղելիություն և կայունություն»
«Դիմածնոտային վիրաբուժության արդի հարցերը»
«Էպիլեպսիա և էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆիա»
«Լյարդի, լեղուղիների և ենթաստամոքսային գեղձի վիրաբուժության հարցեր»
«Համաճարակաբանության արդի հարցեր»
«Հեմոդիալիզի ժամանակակից հարցեր»
«Մանկաբարձության հիմունքներ»
«Մանկաբուժական տարածված հիվանդությունների վարում»
«Պալիատիվ խնամքի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները»
«Ստոմատոլոգիայի արդի խնդիրները»
Առողջապահական ծառայությունների ծախսերի հաշվարկման խորհրդատու 1
Առողջապահության ծառայությունների գնահատման 1
Առողջապահական ծառայությունների ծախսերի հաշվարկման խորհրդատու 2
Առողջապահության կարողությունների գնահատման խորհրդատու 1
Առողջապահական տվյալների հավաքագրման եվ վերլուծության խորհրդատու 2
Առողջապահական տվյալների վերլուծության խորհրդատու 1
«Դեղերի որակի ապահովման և վերահսկողության ժամանակակից մոտեցումները»
«Դեղնուկով ընթացող ինֆեկցիաներ»
«Հակամանրէային կայունության հիմնախնդիրը, համաճարակաբանական վերահսկողության համակարգ»
«Միջին բուժանձնակազմի գործունեության կազմակերպումը աղետների վերացման պայմաններում»
«Առաջին բուժօգնություն»
«Տարբեր հիվանդությունների բուժման դեղաբանական մոտեցումները»
«Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա. հիմնարար կուրս» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ժամանակակից ստոմատոլոգիայի հիմնական խնդիրները»
«Ինքնավերաբերմունքի դերը միջանձնային հարաբերություններում»
«Կարդիո-ուռուցքաբանական ֆորում 2023» թեմայով գիտաժողով
«Կրծքագեղձի քաղցկեղի կանխարգելման և բուժման արդի մոտեցումները»
«Հայկական թորակալ ասոցիացիայի եռամսյա գիտագործական կոնֆերանս»
«Հաստ և ուղիղ աղիների հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները»
«Առաջին օգնություն»
«Կրծքագեղձի քաղցկեղի կանխարգելման և բուժման արդի մոտեցումները» թեմայով կոնֆերանս
«Ժամանակակից ստոմատոլոգիայի հիմնական խնդիրները»
«Միկրո և մակրո տնտեսագիտությունը ֆարմացիայում»
«Ներքին հիվանդությունների տարեկան գիտաժողովի»
Բժշկական ապահովագրական գործունեության փորձագետ
Բժշկական ապահովագրական գործունեության փորձագետ
Աշխատանքի նկարագիր Բժշկական ապահովագրական գործունեության փորձագետ
«Առաջին օգնություն մարտական վնասվածքների դեպքում»
«Բուժակների մասնագիտական վերապատրաստում»
«Բուժհաստատությունների կառավարում»
«Բուժքույրական գործի կազմակերպումը ստոմատոլոգիայում (մոդուլ 1, մոդուլ 2, մոդուլ 3)»
«Գերձայնային հետազոտությունը մանկաբարձությունում»
«Գլխացավեր»
«Գործնական հմտություններ բժշկի պրակտիկայում»
«Կոլպոսկոպիայի դասընթաց»
«Հայաստանի կատարակտալ և ռեֆրակցիոն վիրաբույժների միության առաջին միջազգային համաժողով» թեմայով համագումար
«Հոգեբանությունը ստոմատոլոգիայում»
«Մեխանիկական վնասվածքների դատաբժշկական փորձաքննության առանձնահատկությունները»
«Մինչբժշկական օգնության կազմակերպումը ռազմադաշտում»
«Միջմասնագիտական համալիր բուժման ժամանակակից մոտեցումները մասնակի անատամությամբ և վերին շնչուղիների ծավալի կրճատմամբ պացիենտների շրջանում»
«Նիդերլանդների առողջապահական համակարգ» թեմայով սիմպոզիում>>
«Շնչառական ուղիների բարդացած պաթոլոգիաների վարման առանձնահատկությունները»
«Շտապ օգնություն նախահիվանդանոցային փուլում, ուսուցման բրիգադային մեթոդ»
«Որովայնամզի, որովայնային խոռոչի և հետորովայնամզային տարածության ՀՇ սեմիոտիկա, լյարդի, լեղուղիների, լեղապարկի և ենթաստամոքսային գեղձի հիվանդություններ»
«Անեսթեզիոլոգիայի և ռեանիմատոլոգիայի արդի հարցեր (մաս 2)»
«Արյան և մեզի կլինիկական հետազոտություններ»
«Հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտության հիմունքերը»
«Մանկաբարձուհու դերը բուժօգնության ժամանակ»
«Մանկական նեֆրոլոգիա»
«Պատշաճ գործունեություն, դեղերի կլինիկական փորձարկման փուլերը և որակի գնահատում»
«Դեղագործական գործունեության որակի կառավարում»
«Աուտոիմուն հիվանդությունների նոր ռազմավարությունների ներդրումը և արդյունավետությունը կլինիկական պրակտիկայում»
«Բժիշկ և բուժառու ընդդեմ տարիք և հիվանդություն» թեմայով կոնֆերանս
«Բուժքրոջ գործառույթները և աշխատանքի ծավալը նախադպրոցական և դպրոցական հաստատություններում»
«Դեղնուկով ընթացող ինֆեկցիաներ»
«Ընտանեկան բժշկի պրակտիկայում հաճախ հանդիպող նյարդաբանական ախտանիշների վարման ժամանակակից մոտեցումները»
«Կերակրափողի և ստամոքսի վիրաբուժության հարցեր»
«Կոլպոսկոպիայի դասընթաց»
«Որովայնի մեծ և հսկա ճողվածքների վիրաբուժական բուժման հարցեր»
«Սպառնացող հիվանդությունները բուժքույրերի պրակտիկայում»
Առողջապահության ֆինանսավորման խորհրդատու, թիմի ղեկավար
Կառավարման փորձագետ 1
Կառավարման փորձագետ 2
Հանրային ֆինանսների կառավարման փորձագետ
«Արգանդի բարորակ նորագոյացությունների բուժման մարտավարություն» թեմայով կոնֆերանս
«Ժամանակակից ֆարմացիա»
«Լաբորանտների կատարելագործում»
«Կերամիկական ադհեզիվ վերականգնումներ»
«Մանկական վարակաբանություն»
«Միջին բուժանձնակազմի գործունեության կազմակերպումը աղետների վերացման պայմաններում»
«Վարակային հիվանդություններով պացիենտների հետ աշխատանքի առանձնահատկությունները»
«Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ»
«Ատոպիկ մաշկաբորբ» թեմայով կոնֆերանս
«Ատամների հեռացում»
«Մանկական ուրոլոգիայի ժամանակակից հարցեր»
«Մեր օրերում և ճգնաժամային իրավիճակներում հեռաբժշկության աջակցությամբ անապահով աբորտների կանխարգելում՝ ԱՀԿ–ի երաշխավորություններին համապատասխան»
«Պլաստիկ և ռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժության հիմնական դրույթները և արդիական խնդիրները»
«Սրտային անբավարարություն, ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները»
«Ցավի կառավարման ժամանակակից մոտեցումներ»
«Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի արդի հարցերը»
«Աղետների բժշկություն»
«Անեսթեզիոլոգիայի և ռեանիմատոլոգիայի արդի հարցեր»
«Ատամի պուլպիտի և պերիօդոնտիտի ժամանակակից մոտեցումներ»
«Ատամի պուլպիտի և պերիօդոնտիտի ժամանակակից մոտեցումներ»
«Արտակարգ իրավիճակներ ծնարանում»
«Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր»
«Դեղերի որակի ապահովման հիմնական սկզնունքները»
«Ենթաստամոքսային գեղձի համակարգչային շերտագրություն (ՀՇ)»
«Կարելու տեխնիկան վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում»
«Կլինիկական լաբորատոր հետազոտման ժամանակակից մեթոդներ»
«Մակաբուծաբանության հիմնական դրույթները»
«Լյարդաբանությունը կլինիկական դեպքերով» թեմայով գիտաժողով
«Նեյրոտրավմա» թեմայով կոնֆերանս
«Մոլեկուլային կենսաբանության կիրառությունը բժշկական բնագավառում»
«Օրգանիզմի խոռոչներում կուտակվող ախտաբանական հեղուկների բջջաբանական գնահատում»
«Վահանագեղձի ասպիրատի բջջաբանական գնահատում»
«Մանկական վիրաբուժության արդի հարցեր»
«Մանկական թորակալ վիրաբուժության ժամանակակից հարցեր»
«Մանկական թարախասեպտիկ վիրաբուժության ժամանակակից հարցեր»
«Իգական սեռական համակարգի բջջաբանություն»
«Աչքերի կարմրություն» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Անհետաձգելի վիրաբուժական վիճակները երեխաների մոտ»
«Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի ատամնատեխնիկների կատարելագործում»
«Օստեոպորոզ՝ ժամանակակից մոտեցումներ»
«Մանկական վարակաբանություն»
«Հազվադեպ հիվանդությունների օր 2023» թեմայով գիտաժողով
«Կինեզիոթերապիա (ԲՖԿ)»
«Դեղաբանության ժամանակակից ասպեկտները, դեղերի ազդեցության և թունավոր հատկությունների մոլեկուլային մեխանիզմները»
«Գինեկոլոգիայի ժամանակակից հարցերը»
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիայում»
«Ատամնապրոթեզավոման լաբորատոր փուլերի ժամանակակից հարցեր»
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 2»
«Դիմային եւ կողմնային ատամների վերականգնման ազատ դիզայն»
«Սրտաբանական խնդիրներով պացիենտների բուժքույրական խնամք»
«Պերինատոլոգիայի՝ ժամանակակից մոտեցումները»
«Մանկաբարձուհիների վերապատրաստում»
«Հենաշարժողական ապարատի ֆիզիկական ռեաբիլիտացիա»
«Կոլպոսկոպիա»
«Կլիմակտերիկ համախտանիշ»
«Ծննդաբերություն՝ արդիական հարցեր»
«Թոքային խնդիրներով պացիենտների բուժքույրական խնամք»
«Գինեկոլոգիական էնդոկրինոլոգիայի ժամանակակից հարցերը»
«Գաստրոէնտերոլոգիական խնդիրներով պացիենտների բուժքույրական խնամք»
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 1, 2, 3» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Բժշկական միջամտություններով պայմանավորված վարակների կանխարգելման ժամանակակից մոտեցումներ»
«Բարձր ռիսկի հղիների վարման և ծննդալուծման ժամանակակից մոտեցումները»
«Առողջ ապրելակերպի հիմունքներ»
Ֆիզիկական աշխատունակության վերականգնումը սպորտում
«Քթի և հարակից խոռոչների սուր, քրոնիկական հիվանդությունների և վնասվածքների ախտորոշում, բուժում ու անհետաձգելի օգնություն»
«Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա»
«Սատելիտային սիմպոզիում՝ մանկական ռադիոլոգիա» թեմայով սիմպոզիում
«Մանկական ներզատաբանության անհետաձգելի դեպքեր» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Հետծննդյան շրջանի խնդիրներ»
Ժամանակակից ծնարան
«Ժամանակակից ասեպտիկայի և անտիսեպտիկայի եղանակները ստոմատոլոգիայում»
«Դեղերի անհամատեղելիություն և կայունություն»
«Աուտոիմուն էնցեֆալիտներ» թեմայով գիտագործական սեմինար
«Անշարժ պրոթեզավորման կլինիկո-լաբորատոր փուլերը ատամնատեխնիկների համար»
«Անհետաձգելի վիճակները թորակալ վիրաբուժության մեջ»
«Նոր տեխնոլոգիաներ ժամանակակից վիրաբուժական գինեկոլոգիայում»
«Մանկաբարձա-գինեկոլոգիական բաժանմունքների բուժքույրերի վերապատրաստում»
«Գլխուղեղի կաթվածի ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով գիտագործական սեմինար
«Վահանաձև գեղձ. գերձայնային հետազոտության ժամանակակից մեթոդները և արձանագրությունները»
«Սեռավարակների վարման ժամանակակից համակողմանի մոտեցումները»
«Կարելու տեխնիկան վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում»
«Դեղագործական աշխատանքի ընդհանուր հիմունքները»
«Դեղագիտական աշխատանքի ընդհանուր հիմունքները»
«Քույրական գործ»
«Տարեցների խնամքի ընդհանուր հարցեր»
«Պտղի անտենատալ պահպանում, պրենատալ ախտորոշման ժամանակակից մոտեցումները»
«Պերինատալ ինֆեկցիաների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները»
«Շագանակագեղձի քաղցկեղի ՄՌՇ ախտորոշումը. Պատկերման հաշվետվություններից և տվյալների համակարգից (PI-RADS 2.1) մինչև բուժման մոնիտորինգ»
«Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ժամանակակից հարցերը»
«Մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքների բուժքույրերի կատարելագործում»
«Կեսարյան հատումը ժամանակակից մանկաբարձությունում: Մանկաբարձական վիրահատություններ»
«Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ընտրյալ հարցեր»
«Գերձայնային հետազոտությունը մանկաբարձությունում և գինեկոլոգիայում»
«Աղիքային վարակներ»
«Պլևրալ խոռոչի պունկցիայի և դրենավորման հիմնական սկզբունքները»
«Ուշադրության դեֆիցիտի և գերակտիվության խանգարում և ուշադրության դեֆիցիտի խանգարում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Մանկական գինեկոլոգիայի արդի խնդիրները երեխաների և դեռահասների խորհրդատվության, հետազոտության, բուժման, կանխարգելման ժամանակակից մեթոդները»
«Մանկաբարձուհիների վերապատրաստում»
«Կոլպոսկոպիա»
«Ստորին վերջույթների երակային համակարգի դուպլեքս հետազոտություն»
«Մանկական վիրաբուժություն»
«Ժամանակակից ասպեկտները բժշկական օպտիկ-օպտոմետրիստների աշխատանքում»
«Կրծքագեղձերի պատկերման հաշվետվությունների և տվյալների համակարգ (birads)` դպրոց սկսնակների համար»
«Թոքաբանության արդի հարցեր»
«Վաղ տարիքի երեխաների զարգացման շեղումները և հետագա վարումը մասնագիտացված կենտրոններում»
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. Մաս 1»
«Մանկական վերականգնողաբանությունը բժշկության կարևոր ոլորտ: Երեխաների զարգացման գնահատում տարբեր գործիքակազմերի կիրառմամբ: Առավել հաճախ հանդիպող խնդիրներ»
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 1, 2, 3» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Բժշկության առաջնորդություն 2023»
«Մանկական ինտենսիվ թերապիա»
«Ստորին վերջույթների երակային համակարգի դուպլեքս հետազոտություն»
«Սպորտային բժշկության հիմնական խնդիրներ, բժշկական հսկողության մեթոդներ»
«Պարկինսոնիզմ և պարկինսոնի հիվանդություն» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Պատշաճ բաշխման գործունեություն»
«Հատուկ վտանգավոր վարակներ»
«Կրծքագեղձերի պատկերման հաշվետվությունների և տվյալների համակարգ (BIRADS)` դպրոց սկսնակների համար»
«Ժամանակակից ասպեկտները բժշկական օպտիկ-օպտոմետրիստների աշխատանքում»
«Էսգ հիմունքները» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Դիմածնոտային շրջանի նևրալգիա և նևրիտ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Բրոնխիտներ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Առաջին բուժօգնությունը տարբեր իրավիճակներում բոլոր պրոֆիլի բուժքույրերի համար»
«Քույրական գործի առանձնահատկությունները վիրաբուժությունում»
«Քույրական գործ»
«Քիմիոթերապիա»
«Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի առանձնահատկությունները»
«Սուր որովայն, որովայնի վնասվածքներ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Սիրտ-անոթային հիվանդությունների արդի հարցերը»
«Որովայնի ճողվածքներ, ժամանակակից բուժման եղանակները» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Նյարդաբանությունը միջին բուժաշխատողների համար»
«Ներքին հիվանդությունների ժամանակակից բուժման մոտեցումները»
«Ներքին հիվանդությունների առավել տարածված խնդիրները ընտանեկան բժշկի պրակտիկայում»
«Միջին բուժաշխատողների ունակությունները հոգեբուժական և կախվածություններով պացիենտների խնամքի ժամանակ»
«Մեդիաստինոսկոպիայի հիմնական սկզբունքները»
«Մասնակի մանկական վերականգնողաբանության ժամանակակից հայեցակետերը»
«Մանկական ստոմատոլոգիայի առանձնահատկությունները»
«Մանկաբարձական գործ»
«Ճառագայթային ախտորոշման առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիայում»
«Կերամիկական կոնստրուկցիաներ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Լրացուցիչ ունակություններ միջին բուժաշխատողների համար»
«Էնդոդոնտիայի առանձնահատկությունները»
«Զարկերակային գերճնշման ախտորոշման և վարման մոտեցումներն ըստ միջազգային ուղեցույցների (ESC/ESH/AHA/ACC)» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Երեխայի զարգացման խանգարումների վաղ հայտնաբերման և միջամտության հիմունքները»
«Բուժքրոջ խնամքի առանձնահատկությունները ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեպքում»
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիայում»
«Արյունահոսություն մարսողական ուղիներից» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Ատամի սեգմենտավորմամբ հեռացում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ատամի էսթետիկ վերականգնում»
«Ասեպտիկայի և անտիսեպտիկայի կիրառումը ստոմատոլոգիայում»
«Անշարժ օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաները ստոմատոլոգիայում»
«ԱԱՊ օղակի կառավարչական հմտությունների համապարփակ զարգացում»
«Վիրաբուժական վարակ. թարախաբորբոքային հիվանդություններ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Վերին վերջույթների կոտրվածքներ»
«Վարակիչ հիվանդություններին արձագանքելու կարողությունների զարգացումը ԱԱՊ օղակում»
«Վահանաձև գեղձի քաղցկեղի նախավիրահատական, վիրահատական և հետվիրահատական վարումը»
«Ուսային հոդի վիրաբուժություն»
«Մինիիմպլանտների կիրառումը օրթոդոնտիկ բուժման ժամանակ»
«Մանկաբարձական գործ»
«Կոգնիտիվ գործընթացներ և աֆազիա»
«Խոշորացումը ստոմատոլոգիայում»
«Թորակոսկոպիկ վիրահատությունների հիմնական սկզբունքները»
«Անեսթեզիոլոգիայի և ռեանիմատոլոգիայի արդի հարցեր»
«ԱԱՊ օղակի կառավարչական հմտությունների համապարփակ զարգացում»
«Երեխայի աճի և զարգացման սկրինինգներ, դժվար երեխաների վարում»
«Ակնակապիճի կեղծ ուռուցքի և ամիլոիդոզի արտասովոր կլինիկական դեպքեր»
«Քրոնիկ հիվանդությունների վարումը կորոնավիրուսային հիվանդության (covid-19) համավարակի ընթացքում»
«Վերականգնողական ստոմատոլոգիա»
«Ստորին վերջույթների վնասվածքներ»
«Ստոմատոլոգիական հիվանդությունների բուժման, ախտորոշման, կանխարգելման ժամանակակից մոտեցումները»
«Ռադիոթերապիա»
«Պարօդոնտի և լորձաթաղանթի ախտահարումների համալիր բուժում»
«Շիզոֆրենիա, շիզոտիպիկ եւ զառանցանքային խանգարումներ․ ավանդական եւ արդի մոտեցումներ»
«Շաքարային դիաբետի կանխարգելում, նախադիաբետի և շաքարային դիաբետի կառավարում»
«Ներարկումային կոսմետոլոգիա»
«Ձմեռային սրացումներ 2023» թեմայով գիտաժողով
«Կոնք-ազդրային հոդի վիրաբուժություն»
«Ծնկան հոդի վիրաբուժություն» թեմայով դասընթաց
«Ծնկահոդի պաթոլոգիաների ՈՒՁ - ախտորոշման հիմքերը»
«Լաբորատոր հետազոտությունների պրեանալիտիկ փուլի լավագույն պրակտիկան, նմուշների որակի ապահովում»
«Թերապևտիկ հոգեբանական առաջին օգնության դասընթաց» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Էնդոդոնտիկ բուժումից մինչև պրոթեզավորում․ ժամանակակից ասպեկտները (մոդուլ 1, մոդուլ 2)»
«Դեղագետների և դեղագործների համար դասընթաց»
«Արդի խնդիրները ստոմատոլոգիայում»
«Արդյունավետ հարցազրույցների անցկացում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ» թեմայով դասընթաց
«Ուսուցում եվ զարգացում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Աշխատակիցների մոտիվացիա» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Կլոստրիդիալ վարակ, որպես ներհիվանդանոցային հիմնական վարակ և առողջապահական խնդիր»
«Առաջին բուժօգնությունը տարբեր իրավիճակներում՝ բոլոր պրոֆիլի բուժքույրերի համար» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բուժքույրական գործի կազմակերպումը Հայաստանում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Մաքրման, ախտահանման և մանրէազերծման գործընթացը բոլոր պրոֆիլի բուժքույրերի համար» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բժշկական օգնության և սպասարկման որակի կառավարման համակարգը Հայաստանում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Պոլիկիստոզ ձվարանների համախտանիշ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Վիտամին D-ի դերն ու նշանակությունը COVID 19-ի բուժման և հետքովիդյան շրջանում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Վիրահատարանի և վիրակապարանի բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Օնկոլոգների և թերապևտների համար ցավային համախտանիշի կառավարման, օփիոիդային ցավազրկողների նշանակման վերաբերյալ»
«Հայաստանյան առողջապահության համակարգի գործունեության իրավական կարգավորումը» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Ռադիոթերապիա» թեմայով դասընթաց
«Կորոնավիրուսային հիվանդության (covid-19) կանխարգելման միջոցառումները, անհատական պաշտպանիչ միջոցներ և պացիենտների խնամք»
«Բրոնխիալ ասթմա» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Վիրաբուժական ուռուցքաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Մարդու իմուն անբավարարության վիրուսի, հեպատիտ C վիրուսի, հեպատիտ B վիրուսի փոխանցման ուղիները, վարակման հնարավորությունները, նախա և հետկոնտակտային կանխարգելում, ախտորոշման և բուժման սկզբունքները»
«Օբսեսիվ-կոմպուլսիվ խանգարումների ախտորոշման առանձնահատկությունները և թերապիայի սկզբունքները մանկական և դեռահասության տարիքում»
«Քույրական գործի ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա» թեմայով դասընթաց
«Վիրաբուժության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Սրտային անբավարարություն՝ ձախ փորոքի ցածր, միջին և պահպանված արտամղման ֆրակցիաներով»
«Պսորիատիկ արթրիտ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Հոդային համախտանիշը ռևմատոլոգի պրակտիկայում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Կրծքով կերակրում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Կնոջ կոնք» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Ծնողավարությունը սթրեսային իրավիճակներում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիա։ Պարէնտերալ սնուցում» թեմայով դասընթաց
«Իմունականխարգելումը գործնականում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Էլեկտրասրտագրության ընդհանուր հիմունքները» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր» թեմայով դասընթացը
«Գլյուկոկորտիկոստերոիդներ. փաստեր եւ առասպելներ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Գլխացավ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Բուժքույրական/ատամնատեխնիկական գործը ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Առիթմիաների դասակարգումը։ Սրտային իմպուլսի առաջացման խանգարումների ԷՍԳ ցուցանիշներ»
«Անեսթեզիստների կատարելագործում» թեմայով դասընթաց
«Պրոթեզավորում իմպլանտների վրա» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ժամանակակից մոտեցումները մանկական ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Անշարժ կերամիկական կոնստրուկցիաներ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Հայկական ուռուցքաբանության 3-րդ կոնգրես» թեմայով դասընթաց
«Օնկոգինեկոլոգիայի դպրոց» թեմայով կոնֆերանս
«Վինիրներ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ռիսկի խմբի երեխաների զարգացումը և վարման առանձնահատկությունները» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 5»
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 5»
«Ուռուցքաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Նյարդաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Դեղագործական կենսատեխնոլոգիա։ Ժամանակակից կենսատեխնոլոգիական դեղամիջոցների դերը, նշանակությունը և կիրառությունը դեղագործության ու բժշկության ոլորտներում»
«Դաշտային համաճարակաբանության վերապատրաստման ծրագիր-միջանկյալ» թեմայով դասընթաց
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 4»
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 2»
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 1»
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 1»
«Կմախքային հենարան – մինի իմպլանտները օրթոդոնտիայում»
«Ապացուցահեն բժշկություն» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Նախասրտերի ֆիբրիլյացիայի վարման ուղեցույց» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Ալերգիայի մաշկային դրսևորումները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Անաֆիլաքսիա» թեմայով դասընթաց
«Դեղորայքային ալերգիա» թեմայով դասընթաց
«Մանկական ատոպիկ հիվանդություններ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ալերգիկ հիվանդություններ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ալերգիկ հիվանդություններ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Էնդոկրին գինեկոլոգիա՝ դաշտանադադարի մենեջմենթ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բազային կոսմետոլոգիա» թեմայով վերապատրաստման Դասընթաց
«Աղետների բժշկություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ականջաբանության հարցերի ընտրանի» թեմայով կատարելագործմաան դասընթաց
«ԱԱՊ օղակի կառավարչական հմտությունների համապարփակ զարգացում» թեմայով դասընթաց
«Արդյո՞ք օնկոհիվանդներն ունեն խնդիր վակցինացիային ենթարկվող ինֆեկցիաների հետ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Վակցինոպրոֆիլակտիկայի հնարավորությունները ՄՊՎ-ասոցացված օնկոհիվանդությունների համար» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«SARS-Cov-2-ի մոլեկուլյար դիագնոստիկան ինֆեկցիայի վարակելիության բարձրացման և պաթոգենության իջեցման շրջանում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
"Ինչպե՞ս հաղթահարել անորոշությունը" թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ժամանակակից ինֆեկտոլոգիայի կարևոր դրույթները. զգայունություն, սպեցիֆիկություն, թեստերի կանխագուշակող հատկությունը» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Կրիտիկական մտածելակերպը միջմասնագիտական կլինիկական պրակտիկայում-hետերոգենություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Կրիտիկական մտածելակերպը միջմասնագիտական կլինիկական պրակտիկայում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ժամանակակից ինֆեկտոլոգիայի կարևոր հասկացությունները․ հիվանդության փուլայինություն, ժամանակի անալիզ մինչև իրադարձությունը, կանխատեսման էֆեկտիվությունը և բարդությունների պրոֆիլակտիկան»
«Կանխարգելիչ ատամնաբուժություն» թեմայով դասընթաց
«Բժիշկների ակնաբուժություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Ընտանեկան բժշկության և թերապիայի արդի հարցերը» թեմայով 6-շաբաթյա դասընթաց
«Դիետոլոգիայի և նուտրիցիոլոգիայի արդի խնդիրներ» թեմայով դասընթաց
«Նորություններ 2022թ․ Միացյալ եվրոպական գաստրոէնտերոլոգիական շաբաթից» թեմայով գիտաժողով
«Երեխաների և դեռահասների հոգեկան առողջության ծառայությունների քարտեզագրման և բարելավման նախաձեռնում տարածաշրջանային մակարդակում» թեմայով սեմինար
«Լյարդի ցիրոզ․ բարդությունները և կառավարումը։ Հեպատոցելյուլյար կարցինոմա․ վաղ ախտորոշումը և ժամանակակից մուլտիդիսցիպլինար մոտեցումները»
«Առաջին բուժօգնության դասընթաց»
«ԶԳՃ և ՇԴ հիվանդների բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով գիտաբժշկական սեմինար
«Բուժքույրական գործ» թեմայով նորարարական դասընթաց
«Ուրոլոգիա» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Դեղերի որակի ապահովման և վերահսկողության ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Նեոնատոլոգիայի և նորածինների անհետաձգելի բուժօգնություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Վարակիչ հիվանդությունների վերահսկումը նախակրթական և կրթական հաստատություններում» թեմայով դասընթաց
«Լաբորատոր ժամանակակից մեթոդների ուսուցում» թեմայով դասընթաց
«Ցավի կառավարում» թեմայով գիտաժողով
«Այցը բժշկին՝ կնոջ առողջության գրավական» թեմայով դասընթաց
«Դիետոլոգիայի և նուտրիցիոլոգիայի արդի խնդիրներ» թեմայով 2 շաբաթյա դասընթաց
«Հենաշարժիչ համակարգի խնդիրների և աուտոիմուն հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումներ ԱԱՊ օղակում»
«Հոդային հիվանդություններ մեծահասակների շրջանում» թեմայով դասընթաց
«Թերապիա և վիրաբուժության» թեմայով կոնֆերանս
«Դեղագիտություն և դեղագործություն մաս 2» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Քիթ-կոկորդ-ականջաբանություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում՝ ընդհանուր հիմունքները և մարտահրավերները»
«Բռնության մուլտիդիսցիպլինար ասպեկտները» թեմայով դասընթաց
«Օստեոպորոզի և դաշտանադադարի շրջանում առաջացած ախտանիշների կառավարման համալիր մոտեցում» թեմայով գիտաժողով
«Սրտի բնածին արատների հայտնաբերումը և վարումը սկսած ներարգանդային կյանքից» թեմայով դասընթաց
«Իմունականխարգելման հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Հաճախ հանդիպող առանձին սոմատիկ պաթոլոգիաներ երեխաների մոտ, վարման եվ հսկողության առանձնահատկությունները արտահիվանդանոցային պայմաններում» դասաընթաց
«Մանկական վիրաբուժական, օրթոպեդիկ-վնասվածքաբանական եվ ուրոլոգիական առավել հաճախ հանդիպող ախտաբանությունները եվ դրանց վարումը բուժօգնության կազմակերպման արտահիվանդանոցային մակարդակում»
«Վիրաբուժության և անեսթեզիայի ընդհանուր ունակություններ թեմայով դասընթաց
«Հակամանրէային դեղերի նշանակման արվեստը զարգացող կայունության դարաշրջանում» թեմայով միջգերատեսչական գիտաժողով
«Միավ/Ձիահ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Վիրաբուժության և անեսթեզիայի ընդհանուր ունակություններ» թեմայով դասընթաց
«Որքինային մաշկախտները պսորիազն ու պարապսորիազը մաշկաբանի պարակտիկայում» թեմայով դասընթաց
«Սեզոնային գրիպի և կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումների կազմակերպում և իրականացում» թեմայով դասընթաց
«Մանկական վիրաբուժություն․ թարմացումներ» թեմայով պրոֆեսոր Ալբերտ Վանյանի հիշատակին նվիրված սիմպոզիում
«Մանկաբուժություն և ծերաբուժություն» թեմայով կոնֆերանս
«Արյունահոսություն՝ դասակարգումը, դադարեցման եղանակներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ֆարմացիայի արդի հիմնախնդիրները» թեմայով դասընթաց
<<Մանկական նյարդաբանության խնդիրները առաջին օղակում>> թեմայով 6 օրյա դասընթաց
«Ժամանակակից գիտության վրա հիմնված և օպտիմիզացված ալգորիթմներ՝ ատամների ուղղակի կոմպոզիտային վերականգնման համար» թեմայով դասընթաց
«Ատամների վերականգման ճապոնական փիլիսոփայությունը, դպրոցը և տեխնիկան» թեմայով գիտագործական սեմինար
«Մանկաբուժության արդի հարցեր» թեմայով վեբինար
«Նեֆրոտիկ համախտանիշ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«ԿՆՀ ուռուցքներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ատամնատեխնիկական գործ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Իմունոհիստոքիմիական (ԻՀՔ) հետազոտություն։ Մեթոդները, ցուցումները, կիրառումը» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ինֆեկցիաները ուռուցքով հիվանդների շրջանում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Միզուղիների ինֆեկցիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
Բուժքույրերի թեստավորման համար անհրաժեշտ ռուսերեն լեզվով գրականություն
«Ներհիվանդանոցային վարակների կանխում՝ ընդհանուր միջամտություններ, կաթետերիզացիա, կաթետերի և վերքերի հետ աշխատանք» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Սուր գլոմերուլոնեֆրիտները մանկաբուժական պրակտիկայում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Առավել տարածված քնի խանգարումները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
<<Քույրական գործը նեոնոտոլոգիայում>> թեմայով բուժքույրերի համար նախատեսված 5-շաբաթյա դասընթաց
«Հիպերտենզիվ խանգարումներով հղիների վարման ու ծննդալուծման ժամանակակից հայեցակետերը» թեմայով դասընթաց
«Վնասակար սովորությունների ազդեցությունը առողջության վրա» խորագրով բժշկական ամենամյա կոնֆերանս
«Դեղատնային գործունեության վարման արդիական հմտությունների ձևավորում» թեմայով դասընթաց
Բուժքույրերի թեստավորում
«Իմունոհիստոքիմիական (ԻՀՔ) հետազոտություն։ Մեթոդները, ցուցումները, կիրառումը» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Միզուղիների ինֆեկցիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ոսկրային և փափուկ հյուսվածքների ուռուցքներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի բաղադրիչները, պատվաստումների Պլանավորումը եվ իրականացումը՝ գործնական հմտությունների Ուսուցանմամբ» թեմայով դասընթաց
«Հիպերտենզիվ խանգարումներով հղիների վարման ու ծննդալուծման ժամանակակից հայեցակետերը» թեմայով դասընթաց
«Ատամնատեխնիկական գործ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
Ատամների վերականգման ճապոնական փիլիսոփայությունը, դպրոցը և տեխնիկան» թեմայով գիտագործական սեմինար
«Նյարդաակնաբանություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ժամանակակից մոտեցումներ ծայրամասային երակային կաթետերավորման» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հավելյալ ունակություններ միջին բուժաշխատողների համար» թեմայով դասընթաց
«Բժիշկ լաբորանտի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Դեզինսեկցիայի, դեռատիզացիայի գործնական հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Լաբորանտի աշխատանքի առանձնահատկությունները թեմայով դասընթաց
«Հետտրավմային աճ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ուլտրաձայնային ուղղորդմամբ ռեգիոնալ անզգայացման հիմունքները» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Սիրտ թոքային վերակենդանացում» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Ատամների վերականգման ճապոնական փիլիսոփայությունը, դպրոցը և տեխնիկան» թեմայով գիտագործական սեմինար
«Դեղատնային գործունեության կազմակերպում և հմտությունների ձևավորում» թեմայով դասընթաց
«Առողջությանն ընդառաջ» թեմայով կոնֆերանս
«Արյունաստեղծում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
Անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի հայկական համագումար
«Իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում՝ ընդհանուր հիմունքները և մարտահրավերները» թեմայով 5-օրյա դասընթաց
«Սիրտ-թոքային վերակենդանացում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Պոլինեյրոպաթիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հոդատապ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Սովորույթային վիժումների հետազոտումը և վարումը» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հաճախ հանդիպող առանձին սոմատիկ պաթոլոգիաներ երեխաների մոտ, վարման եվ հսկողության առանձնահատկությունները արտահիվանդանոցային պայմաններում» դասաընթաց
«Գենետիկան եվ մանկաբուժությունը։ ժառանգական եվ պերինատալ ծագումնաբանությամբ առավել հաճախ հանդիպող պաթոլոգիաները երեխաների մոտ» թեմայով դասընթաց
«Հայաստանում ԱՀԿ հոգեկան առողջության ոլորտում առկա բացերին ուղղված գործողությունների պլան» թեմայով դասընթաց
«Փափուկ հյուսվածքների պլաստիկա ատամների և իմպլանտների շուրջ» թեմայով դասընթաց
«Քույրական գործը նեոնոտոլոգիայում» թեմայով բուժքույրերի համար նախատեսված 5-շաբաթյա դասընթաց
«Վնասակար սովորությունների ազդեցությունը առողջության վրա» խորագրով բժշկական ամենամյա կոնֆերանս
«Թթվածնային թերապիայի կանոնները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Էպիլեպսիա․ պրոֆեսոր Էդգար Հովսեփյանի անվան առաջին կլինիկական նյարդագիտության» թեմայով սիմպոզիում
«Կրծքային վիրաբուժության առանցքային հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վերարտադրողական բժշկություն և հարակից մասնագիտություններ» թեմայով Վերարտադրողական բժշկության հայկական ասոցիացիայի XIX կոնֆերանս
«Դեղատնային գործունեության վարման արդիական հմտությունների ձևավորում» թեմայով դասընթաց
«Զարկերակային հիպերտենզիա՝ դասակարգման և ախտորոշման առանձնահատկությունները, կարդիովասկուլյար ռիսկերի գնահատում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Բժշկական արտադրատեսակների վարակազերծում և մանրէազերծում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Փափուկ հյուսվածքների պլաստիկա ատամների և իմպլանտների շուրջ» թեմայով դասընթաց
«Պրենատալ սքրինինգի զարգացման հեռանկարները հայաստանում՝ մուիլտիդիսցիպլինար մոտեցում» թեմայով կոնֆերանս
«Թոքերի ինտերստիցիալ հիվանդություններ, ախտորոշումը, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Թոքերի ինտերստիցիալ հիվանդություններ, ախտորոշումը, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Հաճախ հանդիպող առանձին սոմատիկ պաթոլոգիաներ երեխաների մոտ, վարման եվ հսկողության առանձնահատկությունները արտահիվանդանոցային պայմաններում» դասաընթաց
"Սուր գաստրոէնտերիտները և էկզանթեմաները երեխաների մոտ" թեմայով դասընթաց
«Մանկական վիրաբուժական, օրթոպեդիկ-վնասվածքաբանական եվ ուրոլոգիական առավել հաճախ հանդիպող ախտաբանությունները եվ դրանց վարումը բուժօգնության կազմակերպման արտահիվանդանոցային մակարդակում»
«Հիվանդությունների տարբերակիչ ախտորոշման հիմունքները ստոմատոլոգիայում և դիմածնոտային վիրաբուժության մեջ» թեմայով սեմինար
«Ստամոքսի ոչ ուռուցքային ախտահարումների ձևաբանություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Շագանակագեղձի հիվանդություններ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Վերջույթների բաց կոտրվածքների բուժման ընդհանուր սկզբունքները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Թիրեոտոքսիկ կարդիոմիոպաթիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Փորլուծությունները ներհիվանդանոցային պայմաններում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Թոքաբորբեր» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Զարկերակային հիպերտենզիայի նորագույն բուժական մոտեցումները ըստ միջազգային ուղեցույցների» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Սերմնահեղուկի ընդհանուր հետազոտություն» թեմայով դասընթաց
«Եղջերաթաղանթի ինֆեկցիոն խոցեր» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի բաղադրիչները, պատվաստումների պլանավորումը եվ իրականացումը՝ գործնական հմտությունների ուսուցանմամբ» թեմայով հնգօրյա դասընթաց
«Վահանագեղձի պաթոլոգիա՝ ոչ ուռուցքային ախտահարումներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Եղջերաթաղանթի դիստրոֆիաներ և դեգեներացիաներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Լեղապարկի պաթոլոգիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Շագանակագեղձի քաղցկեղ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց,
«Սուր ապենդիցիտ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Վահանաձև գեղձի հիվանդություններ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Պարբերական հիվանդություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հեմոդիալիզ և պերիտոնեալ դիալիզ, բուժքույրական գործի կազմակերպումը սուր և խրոնիկ երիկամային անբավարարության ժամանակ» թեմայով դասընթաց
«Ենթաստամոքսային գեղձի չարորակ նորագոյացությունների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից հնարավորությունները» թեմայով սեմինար
«Վահանագեղձի պաթոլոգիա՝ պապիլյար կարցինոմա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Տենդը երեխաների շրջանում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Թոքի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերումը, թոքային հանգույցների ախտորոշման և վարման արդի մոտեցումները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«0-5 տարեկան երեխաների հիվանդությունների ինտեգրված վարում (ՄՀԻՎ)» թեմայով դասընթաց
«Հայկական ակնաբուժության նախագիծ» բարեգործական հիմնադրամի և Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոցի 20-րդ միջազգային համաժողով
«Առողջությանն ընդառաջ» 5-րդ միջազգային կոնֆերանս
«Իմունականխարգելումը բուժքույրական պրակտիկայում» թեմայով դասընթաց
«Լյարդի ոչ ալկոհոլային կամ մետաբոլիկ ճարպային հիվանդություն. 21-րդ դարի ոչ ինֆեկցիոն համաճարակ» թեմայով գիտաժողով
«Վարակի հսկողությունը գործնականում» թեմայով դասընթաց
«Մարդու պապիլոմավիրուսային վարակներ։ ՄՊՎ-ի դեմ պատվաստումներ» թեմայով դասընթաց
«Բնակչության զանգվածային թեստավորման և պատվաստումների արշավների կազմակերպում և իրականացում» թեմայով դասընթաց
Շարժական կլինիկաներում ՄԻԱՎ-ի, հեպատիտներ Բ-ի, Ց-ի և սիֆիլիսի վերաբերյալ խորհրդատվության
«Դաստակի վիրաբուժության դասընթաց Գյումրի 2022» թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրական գործի կատարելագործում՝ պալիատիվ խնամք, Ալցհայմերի հիվանդություն» թեմայով դասընթաց
«Խուճապային խանգարում (կլինիկական և թերապևտիկ ասպեկտները)» թեմայով դասախոսություն
Հայկական ակնաբուժության նախագիծ ԲՀ-ի և Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոցի 20-րդ միջազգային համաժողով
Հաճախ հանդիպող առանձին սոմատիկ պաթոլոգիաներ երեխաների մոտ, վարման և հսկողության առանձնահատկությունները արտահիվանդանոցային պայմաններում
«ՔԿՃՄ (CBRN) Միջազգային առողջապահական կանոններ, կենսաանվտանգություն և կենսաապահովություն» թեմայով դասընթաց
«Ախտահանում, մանրէազերծում, բժշկական նշանակության գործիքների մշակում, դեզինսեկցիա, դեռատիզացիա» թեմայով դասընթաց
«ԲՑԺ պատվաստում, տեխնիկան» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բժշկական էնտոմոլոգիա (միջատաբանություն), կենդանի փոխանցողներ և պայքարը նրանց դեմ» թեմայով դասընթաց
«Համաճարակաբանության արդի հարցերը» թեմայով 7-շաբաթյա դասընթաց
«Համաճարակաբանության արդի հարցերը» թեմայով 5-շաբաթյա դասընթաց
«Համաճարակաբանության արդի հիմնական դրույթները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Հեմոկոնտակտային (պարենտերալ) ուղով փոխանցվող վիրուսային հեպատիտների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի համաճարակաբանությունը» թեմայով դասընթաց
«Իմունականխարգելումը գործնականում, պատվաստումային գործընթացի գործնական վարում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Իմունականխարգելումը գործնականում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Մակաբուծաբանության հիմնական դրույթները» թեմայով դասընթաց
«Հակամանրէային կայունության հիմնախնդիրը, համաճարակաբանական վերահսկողության համակարգ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Նոր կորոնավիրուսային վարակի (Քովիդ-19) համաճարակաբանությունը և կանխարգելումը» թեմայով դասընթաց
«Խուճապային խանգարում (կլինիկական և թերապևտիկ ասպեկտները)» թեմայով դասընթաց
«Բիպոլյար աֆեկտիվ և սահմանային անձնային խանգարում (դիֆերենցիալ դիագնոստիկայի, կոմորբիդության և թերապիայի հարցերը)» թեմայով դասախոսություն
«Վարակի հսկողություն, բժշկական միջամտություններով պայմանավորված վարակներ» թեմայով դասընթաց
Կրեդիտավորված դասընթաց ավագ և միջին բուժաշխատողների համար
"Արտակարգ իրավիճակներ ծնարանում" թեմայով դասընթաց
«Հայկական ակնաբուժության նախագիծ» ԲՀ-ի եւ Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոցի 20-րդ միջազգային համաժողով
«Պերիօրալ հատվածի էսթետիկա. Բժշկություն և արվեստ» թեմայով կոնֆերանս
«Կերատոկոնուսի միջազգային օր Հայաստանում» թեմայով կոնֆերանս
«Բժշկական միջամտություններով պայմանավորված վարակների կանխարգելման ժամանակակից մոտեցումներ» թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրական գործը 21-րդ դարում. կազմակերպում ու կառավարում» թեմայով դասընթաց
«ՆՄԲԿ առիթմոլոգիական ֆորում 2022» թեմայով գիտաժողով
«Ոսկրի վերականգնման ֆիզիոլոգիան և ոսկրանյութի փոխպատվաստում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հեմոդինամիկ խնդիրների վարումը խորը անհաս երեխաների մոտ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
Հայկական ուրոլոգիական ասոցիացիայի 22-րդ տարեկան կոնգրես
«Սրտային անբավարարությամբ հիվանդների վարման արդի մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Կլինիկական թարմացումներ և նորարարություններ տուբերկուլոզի հայտնաբերման, բուժման և վարման գործընթացում» թեմայով դասընթաց
«Հայ-ռուսական առաջին գիտաժողով սիրտ-անոթային հիվանդների բուժօգնությանը վերաբերող ռազմավարական խնդիրները» թեմայով սեմինար
«Ռիսկի գործոնը ստոմատոլոգիայում»
«Հայկական ակնաբուժության նախագիծ» բարեգործական հիմնադրամի 20-րդ միջազգային համաժողով
«Բուժքույրական գործի կզամակերպում․ մոդուլ 4, մոդուլ 5» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ցավի կառավարում» թեմայով դասընթաց
«Լաբորանտների կատարելագործում» թեմայով դասընթաց
«Շաքարային դիաբետ (ՇԴ) տիպ 2-ի վաղ հայտնաբերման կարևորությունը՝ հիվանդության լիարժեք վերահսկման և հետագա բարդությունների կանխարգելման վերաբերյալ» թեմայով սեմիար
«Ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ» թեմայով դասընթաց
Միշել Օդեն Մայր կենտրոնի առաջին ամենամյա հոլիստիկ, մայր-մանուկ առողջության սիմպոզիում
«Շճաբանական հետազոտությունների սկզբունքներ» թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրական գործը 21-րդ դարում. կազմակերպում ու կառավարում» թեմայով դասընթաց
«Ռազմադաշտային վիրաբուժություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Վեգոսկրի կոտրվածքներ և հոդախախտեր» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Մանկական վիրաբուժական, օրթոպեդիկ-վնասվածքաբանական եվ ուրոլոգիական առավել հաճախ հանդիպող ախտաբանությունները եվ դրանց վարումը բուժօգնության կազմակերպման արտահիվանդանոցային մակարդակում» թեմայով դասընթաց
«Ընդհանուր վիրաբուժության ամբիոն»
«Դպրոցահասակ եվ դեռահաս երեխաների բուժօգնությունը դպրոցում․ դպրոցական բուժքրոջ գործառույթները եվ աշխատանքի ծավալը» թեմայով դասընթաց
«Ստամոքս-աղիքային համակարգի բնածին անանցանելիություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ընդհանուր ստոմատոլոգիա» թեմայով դասընթաց
«Երեխայի աճի և զարգացման սկրինինգներ» թեմայով դասընթաց
«Վաղ հասակի երեխաների սնուցում» թեմայով դասընթաց
«Հեպատիտ Բ և Ց» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Նորություններ սրտանոթային պատկերման մեթոդների և սրտային անբավարարության ոլորտում» թեմայով 2-րդ ամենամյա սրտանոթային սիմպոզիումի ծրագիր
«Ընտանեկան բուժքույրության արդի հարցեր» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Անհետաձգելի բուժօգնության հիմունքները տարբեր իրավիճակներում, մաս 2» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Պարանոցի տեղագրական անատոմիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Կրծքի տեղագրական անատոմիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Վերին վերջույթի տեղագրական անատոմիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Որովայնի տեղագրությունը» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ստորին վերջույթի տեղագրական անատոմիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Խրոնիկ սրտային անբավարարության պաթոգենեզի և բուժման էվոլյուցիաները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Մոլեկուլային ալերգոլոգիայի կիրառումը ամենօրյա պրակտիկայում» թեմայով կոնֆերանս
«Հոգեկան առողջություն, մարդու իրավունք և ապաքինում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Սուր կորոնար համախտանիշ, STEMI, բուժման ուղեցույցներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հանկարծակի սրտային մահ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Օստեոպորոզի կանխարգելում և ոչ դեղորայքային բուժում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
Առավել հաճախ հանդիպող սուր շնչական վարակները երեխաների մոտ» թեմայով դասընթաց
«Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Բժշկության առաջնորդություն․2022-2023» նորարական դասընթաց
«Անհապաղ ատամնաալվեոլյար ռեկոնստրուկցիա (IDR) և B2S հեղինակայի մեթոդ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Բժշկության առաջնորդություն․2022-2023» նորարական դասընթաց
«Անհապաղ ատամնաալվեոլյար ռեկոնստրուկցիա (IDR) և B2S հեղինակայի մեթոդ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Հեպատոլոգիա, հետազոտություններն ու առանձնահատկությունները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Փորկապություն, քննարկում կլինիկական դեպքերով» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«ՔՈՎԻԴ-19-ի և այլ վարակիչ հիվանդություների կառավարումը ԱԱՊ հաստատություններում» թեմայով դասընթաց
«Պոլիտրավմա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ընդհանուր թերապիա» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Անհետաձգելի բուժօգնություն տարբեր իրավիճակներում» թեմայով դասընթաց
«Հաճախ հանդիպող պաթոլոգիաները 21-րդ դարում. ի՞նչ է պետք իմանալ հիվանդությունների ճիշտ ախտորոշման և աշխատանքի պատշաճ կազմակերպման համար» թեմայով դասընթաց
«Շաքարային դիաբետի ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Մանկաբուժություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Լաբորատոր ախտորոշում» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Կլինիկական իմունոլոգիա և ալերգոլոգիա» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Հասկանալ ԱՀ ունեցող անձին և իմաստավորել նրա կյանքը» թեմայով դասընթաց
«Որակի կառավարումը լաբորատորիաներում» թեմայով դասընթաց
«Բժշկական իրավունքի արդի խնդիրները» թեմայով դասընթաց
«Ճանաչողական միջոցառումներ բժշկական աշխատողների համար» թեմայով դասընթաց
«Դեմենցիա 101» թեմայով դասընթաց
«Նեյրոկոգնիտիվ խանգարումներ» թեմայով դասընթաց
«Առողջության պահպանում, առողջ ապրելակերպ» թեմայով դասընթաց
«Ուլտրաձայնային հետազոտություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Նյարդաբանություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի բաղադրիչները, պատվաստումների պլանավորումը եվ իրականացումը՝ գործնական հմտությունների ուսուցանմամբ» թեմայով հնգօրյա դասընթաց
«Գենետիկան եվ մանկաբուժությունը։ ժառանգական եվ պերինատալ ծագումնաբանությամբ առավել հաճախ հանդիպող պաթոլոգիաները երեխաների մոտ» թեմայով դասընթաց
«Բուժական մերսում» թեմայով դասընթաց
«Երեխայի աճ և զարգացում (առողջության սկրինինգներ)» թեմայով դասընթաց
«Արտակարգ իրավիճակներ ծնարանում» թեմայով դասընթաց
«Բուժական ֆիզկուլտուրա» թեմայով դասընթաց
«Անհետաձգելի բուժօգնության սկզբունաները» թեմայով դասընթաց
«Մանկաբուժության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Երեխաների իմունականխարգելում» թեմայով դասընթաց
«Ֆիբրոմիալգիա և պոդագրա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Պտղի սեռով պայմանավորված խտրական ընտրության կանխարգելումը՝ բուժաշխատողների վերաբերմունքի փոփոխության և խորհրդատվական հմտությունների բարելավման միջոցով» թեմայով դասընթաց
«Կնոջ վերարտադրողականություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Պարօդոնտոլոգիա» թեմայով դասընթաց
«Նորածնի խնամք։ Նորածնային շրջանի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Նոր մոտեցումներ իմպլանտոլոգիայում՝ «Neo Arch» հայեցակարգ: Կերամիկական իմպլանտներ» թեմայով դասընթաց
Դոպլեր հետազոտությունը մանկաբարձությունում, ընկերքի անբավարարություն» թեմայով դասընթաց
«Մանկաբուժության արդի խնդիրները» թեմայով դասընթաց
«Վաղ տարիքի երեխաների անվտանգ և համարժեք սնուցում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Հակաբիոտիկային կայունություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«TBmanager նորացված համակարգի կիրառման հմտությունները» թեմայով դասընթաց
«Պրոկտոլոգիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Դեղերի ստեղծման առաջընթացը նախագծումից մինչև սպառում» թեմայով գիտաժողով
«Ընտանեկան միջերկրածովյան տենդ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Պրոկտոլոգիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Դեղերի ստեղծման առաջընթացը նախագծումից մինչև սպառում» թեմայով գիտաժողով
«Ընտանեկան միջերկրածովյան տենդ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Արյան ընդհանուր քննություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Իմունաբանություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ուռուցքաբանություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Անհետաձգելի ռադիոլոգիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Վաղ տարիքի երեխաների սնուցում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Կրծքագեղձի հիվանդությունները և դրանց վաղ հայտնաբերման հնարավորությունները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հոգեբանասոցիալական աջակցությունը մանկական քաղցկեղի ոլորտում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Էլեկտրասրտագրություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ռևմատոիդ արթրիտ և օստեոարթրիտ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց,
Մարզային ուռուցքաբանական ֆորումներ
«Գենետիկան և մանկաբուժությունը։ Ժառանգական և պերինատալ ծագումնաբանությամբ առավել հաճախ հանդիպող պաթոլոգիաները երեխաների մոտ» թեմայով դասընթաց
«Շարակցական հյուսվածքի բորբոքային հիվանդություններ» թեմայով դասընթաց
«Մենինգիոմա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Թոքերի գրանուլեմատոզ հիվանդությունների ախտաբանությունը» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Սուր մանրէային էնտերոկոլիտներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Սուր վիրուսային գաստրոէնտերիտներ, վարման սկզբունքները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Նորածնային շրջան» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Պարազիտներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Օստեոպորոզ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Անպտղություն և հղիության սքրինինգ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հոմեոստազ, ինֆուզիոն թերապիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հիգիենա և մասնագիտական հիվանդություններ» թեմայով դասընթաց
«Յուվենիլ արգանդային արյունահոսություններ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հեշտոցային արտադրության կարգավորում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հոդերի դեգեներատիվ հիվանդություններ և միկրոկրիստալիկ արթրիտներ» թեմայով դասընթաց
«Սերոնեգատիվ սպոնդիլոարթրոպաթիա և մեջքի ստորին հատվածի ցավեր» թեմայով դասընթաց
«Գաստրոէնտերոլոգիայի և հեպատոլոգիայի հիմնախնդիրները» թեմայով առցանց դասընթաց
«Աղիների ինվագինացիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Բնածին հիպերտրոֆիկ պիլորոստենոզ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Շոկ և կոտրվածքներ փափուկ հյուսվածքների վնասումով» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Կենսահեղուկների կենսաքիմիական, կլինիկական և հեմոտոլոգիական ախտահարումների ամփոփ վերլուծությունը թունավորումների ժամանակ» թեմայով դասընթա
Վերականգնողական բժշկության միջմասնագիտական վերապատրաստում
«Արդյունավետ հանրային խոսք. ներկայացման հմտություններ» թեմայով եռօրյա դասընթաց Դիլիջանում
«Մանկաբուժություն» թեմայով դասընթաց
«Ռևմատիկ հիվանդությունների բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում՝ ընդհանուր հիմունքները եվ մարտահրավերները․ կառավարելի մանկական վարակային հիվանդություններ․ իմունիզացիան գործնականում․ կովիդ-19 եվ պատվաստումները» թեմայով դասընթաց
«Ֆիզիկական բժշկության և ռեաբիլիտոլոգիայի արդի հիմնահարցեր» թեմայով դասընթաց:
«Ողնաշարի բորբոքային և դեգեներատիվ հիվանդությունների վերականգնողական բուժման արդի խնդիրները» թեմայով դասընթաց
«Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների բժշկական ռեաբիլիտոլոգիայի արդի խնդիրները» թեմայով դասընթաց
«Կապիկի ծաղիկ հիվանդության տարածման կանխարգելումը Հայաստանում» թեմայով դասընթաց
«Ֆիզիկական բժշկության և ռեաբիլիտոլոգիայի արդի հիմնահարցեր և ժամանակակից տեխնոլոգիաներ» թեմայով դասընթաց
«Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների բժշկական ռեաբիլիտացիայի հիմունքները թեմայով դասընթաց
«Ֆիզիկական բժշկության թիմային աշխատանքի նոր մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Ընդհանուր ստոմատոլոգիա» թեմայով դասընթաց
«Անհետաձգելի բուժօգնության հիմունքները տարբեր իրավիճակներում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հիվանդանոցում աշխատող բուժքույրերի վերապատրասում» թեմայով դասընթաց
«Կոլոռեկտալ ադենոկարցինոմա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Արյան իմունոհեմատոլոգիական հետազոտությունների ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Իզոսեռոլոգիական հետազոտությունների պրակտիկ մեթոդների կիրառելիությունը արյան փոխներարկման և վերարտադրության մեջ» թեմայով դասընթաց
«Որովայնային աորտայի անևրիզմա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Վահանաձև գեղձի ախտաբանություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Անեմիաների ախտորոշման ժամանակակից լաբորատոր հետազոտություններ» թեմայով դասընթաց
«Առողջապահական ծառայությունների որակ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Առավել հաճախ հանդիպող սուր շնչական վարակները երեխաների մոտ» թեմայով դասընթաց
«Արյունաստեղծ ցողունային բջիջների փոխպատվաստումը մանկական հասակում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ծանր հիվանդների խնամքը վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայում» թեմայով դասընթաց
«Պատվաստումների հակացուցումներ, պատվաստումներ հատուկ դեպքերում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Պատվաստումներ․ առասպելներ, իրականություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Մանկաբուժական զննում, գնահատում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
Մանկաբուժական զննում, գնահատում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Նյարդաբանական բաժանմունքների բուժքույրերի կատարելագործում» թեմայով դասընթաց
«Նյարդաբանության ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա» թեմայով դասընթաց
«Գործնական ստոմատոլոգիա․ մաս 1» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Մակաբուծային հիվանդություններ» թեմայով դասընթաց
«Վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգը ՀՀ-ում» թեմայով դասընթաց
«Վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգը ՀՀ-ում» թեմայով դասընթաց
«Զոոնոզ հիվանդություններ և «Մեկ առողջություն»» թեմայով դասընթաց
«Իմունականխարգելման հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Բժշկական միջամտություններով պայմանավորված վարակների կանխարգելման արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Մանկական վիրաբուժական, օրթոպեդիկ-վնասվածքաբանական և ուրոլոգիական առավել հաճախ հանդիպող ախտաբանությունները» թեմայով դասընթաց
«Պայքար ներհիվանդանոցային վարակի դեմ» թեմայով դասընթաց
«Սիֆիլիսը հղիների մոտ» թեմայով դասընթաց
«Կոգնիտիվ խանգարումներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Թոքի չարորակ նորագոյացությունների ճառագայթային ախտորոշում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Արդի ստոմատոլոգիա. Մոդուլ 1, 2, 3, 4» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Էնդոմետրիումի կարցինոմա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Խոցային հիվանդության բարդությունները, ԱՍՏ սուր արյունահոսությունները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Անբավարար փարթամություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Դեղագործության ընդհանուր հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Մաշկի չարորակ ուռուցքներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Վահանագեղձի հիվանդություններ և Մետաբոլիկ համախտանիշ» թեմայով սեմինար
«Վերին ծնոտային ծոցի ախտահարումներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց, որը հասանելի է medu.am հղումով
«Ատամնային իմպլանտացիայի արդյունավետության բարձրացման ուղիները» թեմայով դասընթաց
«Ալերգիկ մաշկախտներ» թեմայով դասընթաց
«Նյարդային մաշկախտներ» թեմայով դասընթաց
«Ինտենսիվ թերապիայի բուժքույրերի կատարելագործում» թեմայով դասընթաց
«Վիտամինների դերը և նշանակությունը ֆիզիոլոգիական, ախտաբանական վիճակներում, գենետիկ հիվանդություններում, պտղի, երեխաների, հղիների, մեծահասակների օրաբաժիններում, նրանց կլինիկական որոշումների անհրաժեշտությունը» թեմայով դասընթաց
«Մակարդիչ, հակամակարդիչ և ֆիբրինոլիտիկ համակարգերի լաբորատոր ախտորոշումը» թեմայով դասընթաց
«Իմունանբավարարություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Վիտամին Բ-12 և ֆոլատ պակասորդային անեմիաներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Առողջ և հիվանդ նորածինների խնամք» թեմայով դասընթաց
«Սակավարյունություն, երկաթի անբավարարություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Սիրտ-թոքային վերակենդանացում։ Հիմնական կենսապահովման միջոցառումներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Անեսթեզիստների կատարելագործում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Առաջին բուժօգնություն» թեմայով դասընթաց
«Սիրտ-թոքային վերակենդանացում։ Հիմնական կենսապահովման միջոցառումներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Անեսթեզիստների կատարելագործում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Առաջին բուժօգնություն» թեմայով դասընթաց
«Շնչական թերապիան և թոքերի արհեստական շնչառությամբ պացիենտների խնամքը ԻԹԲ-ում» թեմայով դասընթաց
«Սթրեսոլոգիա. կլինիկական դեպքեր» թեմայով միջազգային գիտագործնական սեմինար
«Պալիատիվ (ամոքիչ) բուժօգնության ժամանակակից մոտեցումները ոչ օնկոլոգիական հիվանդությունների ժամանակ» թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրական գործի կազմակերպումը ստոմատոլոգիայում (մոդուլ 1, մոդուլ 2, մոդուլ 3)» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Կանանց ակումբ» ԳՀԿ կողմից կազմակերպվող «Ընտանիքի առողջություն» թեմայով սեմինար
«Պալիատիվ (ամոքիչ) բուժօգնության ժամանակակից մոտեցումներն օնկոլոգիական հիվանդությունների ժամանակ» թեմայով դասընթաց
«Բուժքրոջ դերը պալիատիվ (ամոքիչ) բժշկության և խնամքի հարցերում» թեմայով դասընթաց
«Անկողնային ռեժիմի բարդությունների կանխարգելում» թեմայով դասընթաց
«Դեղորայքային միջոցների ներմուծման ուղիները» թեմայով դասընթաց
«Անհետաձգելի բուժօգնություն» թեմայով դասընթաց
«Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիա։ պարէնտերալ սնուցում» թեմայով դասընթաց
(Նորածինների վերակենդանացման ծրագիր) թեմայով դասընթաց
«Հոգեբուժություն և կախվածություններ» թեմայով դասընթաց:
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները թերապիայում» թեմայով դասընթաց
«Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի բաղադրիչները, պատվաստումների Պլանավորումը եվ իրականացումը՝ գործնական հմտությունների Ուսուցանմամբ» թեմայով հնգօրյա դասընթաց
«Երևան-Շիրակ ուռուցքաբանական ֆորում» թեմայով դասընթաց
«Ատամների սպիտակեցում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Լաբորատոր գործունեություն» թեմայով դասընթաց
«Ցավի կառավարման ժամանակակից մոտեցումներ» թեմայով դասընթաց
«Կյանքի պահպանման և բուժական միջամտությունների դադարեցում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Պալիատիվ խնամքի թիմ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Խորացված էլեկտրասրտագրություն․ տեսական և գործնական ասպեկտներ» թեմայով դասընթաց
գլաուկոմա (մաս 1, մաս 2)» թեմայով դասընթաց
«Զառացանք, դելիրիում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Վատ լուրերի հայտնում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Շաքարային դիաբետ տիպ 2-ի բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով գիտաբժշկական սեմինար
«Ստամոքս-աղիքային խնդիրներ պալիատիվ խնամքի պացիենտների մոտ․ սրտխառնոց, փսխում, լուծ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Մուկոզիտներ, արդյունավետ ցավազրկման խոչընդոտները Հայաստանում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Կյանքի վերջին ժամեր» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Պալիատիվ խնամք և ՔՈՎԻԴ- 19» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Անհանգստություն, տագնապ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Պալիատիվ հիվանդների մաշկի խնամք» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Անորեքսիա, կախեքսիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Այրման համախտանիշ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ցավային համախտանիշի առանձնահատկությունները և կառավարումը տարեցների մոտ և քաղցկեղային ցավ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Գնահատում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց, որը հասանելի է https://cme.am հղումով
«Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Դենտալ լուսանկարչություն» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Խոշորացման դերը ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 1, 2, 3» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Նեոնատոլոգիայի արդի հարցեր» թեմայով գիտաթեմատիկ սեմինար
«Մանկական ուղեղային կաթվածի և զարգացման բժշկության Արևելաեվրոպական Միջերկրածովյան կոնֆերանս 2022»
«Հևոց» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ցավերի կառավարման սկզբունքները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց, որը հասանելի է https://cme.am հղումով
«Ցավի կառավարման դեղորայքային միջոցներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Գոտկացավ՝ առաջնային օղակի մասնագետների դերը» թեմայով սեմինար
«Մինչև 2 ամսական հիվանդ նորածնի վարումը ԱԱՊ հաստատություններում» թեմայով դասընթաց
«Դեպրեսիա և անքնություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հաճախ հանդիպող հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման թերապևտիկ և վիրաբուժական արդի մեթոդները» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Դպրոցահասակ եվ դեռահաս երեխաների բուժօգնությունը դպրոցում․ դպրոցական բուժքրոջ գործառույթները եվ աշխատանքի ծավալը» թեմայով դասընթաց
«Առավել տարածված ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելում և վարում» թեմայով դասընթաց
«Դեղագիտական աշխատանքի ընդհանուր հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Վահանաձև գեղձի հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշումը» թեմայով դասընթաց
Անձի խանգարումների հոգեդինամիկ հոգեթերապիայի առաձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Դեռահասության հոգեախտաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Դեղերի որակի վերահսկման և դեղագործության կազմակերպման արդի հիմնախնդիրները» թեմայով դասընթաց
«Ատամնային իմպլանտացիայի ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Վահանաձև գեղձի քաղցկեղի նախավիրահատական, վիրահատական և հետվիրահատական վարումը» թեմայով դասընթաց
«Տեսողության օրգանի ուռուցքներ և ոչ ուռուցքային հիվանդություններ» թեմայով միջազգային կոնֆերանս
«Դոնորական արյան սքրինինգային հետազոտություններ» թեմայով դասընթաց
«Ոչ վարակային հիվանդությունների կանխարգելումը և առավել տարածված սրտանոթային հիվանդությունների վարումը» թեմայով դասընթաց
«Դեղաբանության ժամանակակից ասպեկտները, դեղերի ազդեցության և թունավոր հատկությունների մոլեկուլային մեխանիզմները» թեմայով դասընթաց
«Ստամոքսի և հաստ աղու քաղցկեղ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Երիկամների և միզապարկի չարորակ ուռուցքներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Բուժքույրական գործը 21-րդ դարում - կազմակերպում և կառավարում» թեմայով առցանց դասընթաց
«Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Օրթոդոնտիայի հիմունքները» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում՝ ընդհանուր Հիմունքները եվ մարտահրավերները․ կառավարելի մանկական վարակային Հիվանդություններ․ իմունիզացիան գործնականում․ կովիդ-19 եվ Պատվաստումները» թեմայով տասնօրյա դասընթացի
«Կլինիկական հետազոտության հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Ածխաջրային և լիպիդային փոխանակության խանգարումների լաբորատոր ախտորոշում» թեմայով դասընթաց
«Դեղագործական աշխատանքի ընդհանուր հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Վերին և ստորին վերջույթների վերականգնողական միկրովիրաբուժություն» թեմայով դասընթաց
«Ինյեկցիոն ֆիլլերների, բոտուլոտոքսինի և մեզոթերապիայի կիրառումը էսթետիկ վիրաբուժության և կոսմետոլոգիայի մեջ» թեմայով դասընթաց
«Պլաստիկ և ռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժության հիմնական դրույթները և արդիական խնդիրները» թեմայով դասընթաց
«Կրծքագեղձերի ձևի և չափի շտկում, ռեկոնստրուկցիա» թեմայով դասընթաց
«Կանխարգելիչ բժշկության ժամանակակից մոտեցումները բիոէլեմենտների կարևորությունը» թեմայով կոնֆերանս
«ՔՈՎԻԴ-19-ի վարման բարեփոխումն ԱԱՊ ոլորտում» թեմայով դասընթաց
«Վերարտադրողական բժշկություն՝ հայացք դեպի ապագա» թեմայով Վերարտադրողական բժշկության հայկական ասոցիացիայի XVIII կոնֆերանս
«ԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱՅԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ, ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ՝ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑԱՆՄԱՄԲ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՀՆԳՕՐՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
«Թոքերի ուլտրաձայնային հետազոտությունը ինտենսիվ թերապիայում» թեմայով դասընթաց
«Ատամների տրավմատիկ վնասվածքներ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Գաստրոէնտերոլոգիայի և էնդոսկոպիայի հայկական գիտաժողով»
«Մանկաբուժական դպրոց» թեմայով դասընթաց
«Ատամների կոմպոզիտային վերականգնում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Պուլմոնոլոգիա» թեմայով դասընթաց
«Արգանդի վզիկի և ձվարանների չարորակ ուռուցքներ»
«Անշարժ կերամիկական կոնստրուկցիաներ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ժամանակակից խնդիրները, հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման նորագույն մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«ԼՕՌ օրգանների հիվանդությունների ախտորոշման ժամանակակից մեթոդները» թեմայով դասընթաց
«Զարգացման մանկաբուժություն» թեմայով 3-օրյա գիտագործնական սեմինար
««Ազգային բժշկական պալատ» ՄՄ» ՀԿ կողմից կազմակերպվող «Դեղագիտություն և դեղագործություն» թեմայով դասընթաց
«Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ժամանակակից խնդիրները, հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման նորագույն մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«ԼՕՌ օրգանների հիվանդությունների ախտորոշման ժամանակակից մեթոդները» թեմայով դասընթաց
«Զարգացման մանկաբուժություն» թեմայով 3-օրյա գիտագործնական սեմինար
««Ազգային բժշկական պալատ» ՄՄ» ՀԿ կողմից կազմակերպվող «Դեղագիտություն և դեղագործություն» թեմայով դասընթաց
«Ռեֆլոքսաթերապիան (ակուպունկտուրան) կլինիկական բժշկությունում» թեմայով դասընթաց
«Ռադիոլոգների հայկական չորրորդ համագումար»
«Բժշկասոցիալական փորձաքննություն։ Հիմունքները, կազմակերպումը» թեմայով դասընթաց
«Բուժօգնության որակ։ Բուժօգնության որակի կառավարման համակարգ» թեմայով դասընթաց
«Կենսավիճակագրության հիմունքները առողջապահական համակարգում» թեմայով դասընթաց
«Սպորտային բժշկության հիմնական խնդիրներ, բժշկական հսկողության մեթոդներ» թեմայով դասընթաց
«Սերմնահեղուկի և սեռական օրգաններից արտադրության հետազոտում» թեմայով դասընթաց
«Սուր սիրտ-անոթային պաթոլոգիաների առաջին գիտաժողով» թեմայով գիտաժողով
«Հաճախ հանդիպող հոգեմարմնական խանգարումներ» թեմայով դասընթաց
«Հոգեմարմնական խանգարումներ» թեմայով դասընթաց
«Նարկոլոգիայի ժամանակակից հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Չարորակ ուռուցքների ախտորոշման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Նեֆրոլոգիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Քույրական գործ» թեմայով դասընթաց
«Որակի կառավարման համակարգը լաբորատորիայում. ԻՍՕ 15189։2012» թեմայով դասընթաց
«Նեյրոռադիոլոգիայի դերը կաթվածի ախտորոշման և բուժման մեջ» թեմայով վեբինար
«Գերձայնային ախտորոշման արդիական հիմունքները վերարտադրողական բժշկությունում» թեմայով դասընթաց
«Դպրոցական և դեռահասային առողջությունը բուժքրոջ գործելակարգում» թեմայով դասընթաց
«Կանխարգելումից մինչև բուժում՝ կարևորելով բիոէլեմենտների դերը․ մաս 1, մաս 2» թեմայով կոնֆերանս
«Զարկերակային հիպերտենզիայի դերը սիրտանոթային հիվանդությունների զարգացման մեջ, ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Բիզնես տնտեսագիտություն» Կրեդիտավորված դասընթաց
«Ֆունկցիոնալ և էսթետիկ ռինովիրաբուժություն» թեմայով դասընթաց
«Սրտի իշեմիկ հիվանդություն, ախտորոշման ժամանակակից մեթոդները և բուժման նոր մոտեցումներ» թեմայով դասընթաց
«Նորածինների խնամքը և սնուցումը հատուկ վիճակներում» թեմայով սեմինար
«Անպտղության ախտորոշման և բուժման արդի մոտեցումները» թեմայով սեմինար
«Ձեռքի ցավոտ խնդիրներ» թեմայով վեբինար
«Մոլեկուլային իմունոլոգիայի և ալերգոլոգիայի տարեկան համագումար»
«Կոմպետենտությունների վրա հիմնված կառավարումը ԲԿ-ներում» թեմայով դասընթաց
«Ժամանակակից վիրաբուժական հեպատոլոգիա» թեմայով դասընթաց
«Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Միջին բուժանձնակազմի գործունեությունը արտակարգ իրավաճակներում» թեմայով դասընթաց
«Սրտային անբավարարություն, ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Աղետների բժշկություն» թեմայով դասընթաց
«Պրոկտոլոգիա» թեմայով դասընթաց
«Կոմպետենտությունների վրա հիմնված կառավարումը ԲԿ-ներում» թեմայով դասընթաց
«Հեպատոցելուլյար կարցինոմայի ախտորոշման և բուժման նորագույն նվաճումները» թեմայով կոնֆերանս
«Հոմեոպաթիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Ռազմաբժշկական փորձաքննություն» թեմայով դասընթաց
«Նորագույն տեխնոլոգիաները ստոմատոլոգիայում» թեմայով ստոմատոլոգների հայ-ռուսական առաջին վեհաժողով
«Մանրէաբանական լաբորատորիաների լաբորանտների աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Զորակոչիկների բժշկական հետազոտության և փորձաքննության հիմնախնդիրները» թեմայով դասընթաց
«Նևրոտիկ, սթրեսով պայմանավորված և սոմատոֆորմ խանգարումներ» թեմայով դասընթաց
«Հիվանդների խնամքի կազմակերպումը» թեմայով դասընթաց
«Հոգեմետ դեղամիջոցների հիմնական խմբերը» թեմայով դասընթաց
«Աֆեկտիվ խանգարումներ» թեմայով դասընթաց
«Հետքովիդային բազմահամակարգային ախտահարումները, թերապիա և ռեաբիլիտացիա» թեմայով կոնֆերանս
«Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցացիա»-ի կողմից կազմակերպվող «Ընտանիքի առողջություն. մաս 2» թեմայով կոնֆերանս
«Էնդոդոնտիկ պաթոլոգիաների ռենտգեն և տոմոգրաֆիկ ախտորոշումը՝ որպես արդյունավետ բուժման գրավական» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ընտանեկան բժշկության արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Վիրահատարանի և վիրակապարանի բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Անոթային վիրաբուժության արդի խնդիրներն ու ժամանակակից ուղեցույցները» թեմայով դասընթաց
«Դեռահասային բժշկություն» թեմայով դասընթաց
«Շարժական պրոթեզներով օրթոպեդիկ բուժման հիմնական սկզբունքները» թեմայով դասընթաց
«Շարժական պրոթեզներով օրթոպեդիկ բուժման հիմնական սկզբունքները» թեմայով դասընթաց
«Ռաբերդամի տեղադրման և տարբեր դասերի կարիոզ խոռոչների մեխանիկական մշակման և գեղարվեստական վերականգնման սկզբունքները ժամանակակից ստոմատոլոգիայում» թեմայով դասընթաց
«Ատամների հղկման սկզբունքները և առանձնահատկությունները տարբեր տեսակի արհեստական պսակների և կամուրջների պատրաստման ժամանակ» թեմայով դասընթաց
«Անշարժ պրոթեզներով օրթոպեդիկ բուժման հիմնական դրույթները» թեմայով դասընթաց
«Վերջին նորությունները օստեոպորոզի ոլորտում» թեմայով գիտաժողով
«Տեղային անզգայացման, ատամների հեռացման, կարերի տեղադրման, ապեկէկտոմիայի, ռետենցված ատամների հեռացման, պերիօստալ թարախակույտի բացահատման, դրենավորման կատարման հիմքերը և առանձնահատկությունները վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում» թեմայով ստոմատոլոգիական գերազանցության դասընթաց
«Ներքին հիվանդությունների արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Ընտանիքի առողջություն, մաս 1» թեմայով կոնֆերանս
«Հոգեմարմնական խանգարումներ» թեմայով դասընթաց
«Չարորակ նորագոյացությունների իմունոլոգիական և բջջաբանական պատկերը» թեմայով դասընթաց
«Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Ամբուլատոր պայմաններում դիմածնոտային հիվանդությունների ախտորոշումը և վիրաբուժական մեթոդներով բուժումը» թեմայով դասընթաց
«Օրգանական, ներառյալ ախտանշային հոգեկան խանգարումներ» թեմայով դասընթաց
«Սիրտ-անոթային հիվանդությունների վարման գլխավոր հայեցակետերը (մաս 1, մաս 2)» թեմայով սեմինար
«Մանկաբուժության ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Թերապիայի ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Գաստրոէնտերոլոգիայի արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Առողջ ապրելակերպի սկզբունքներ» թեմայով դասընթաց
«Պատշաճ արտադրական գործունեություն, հիմնական հասկացությունները» թեմայով դասընթաց
«Պատշաճ բաշման գործունեություն, հիմնական հասկացությունները» թեմայով դասընթաց
«Պատշաճ բաշխման գործունեություն» թեմայով դասընթաց
«Ընտանեկան բժշկության և թերապիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Միզուղիների վարակներ» թեմայով դասընթաց
«Հասուն անձի և մեծահասակի վարքի խանգարումները» թեմայով դասընթաց
«Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդություններ» թեմայով դասընթաց
«Ատամի կարծր հյուսվածքների կարիեսային և ոչ կարիեսային ախտահարումներ» թեմայով դասընթաց
«Բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրություն՝ ԲԱՀՔ» թեմայով դասընթաց
«Դիետոլոգիայի և նուտրիցիոլոգիայի արդի խնդիրներ» թեմայով դասընթաց
«Դեղերի անհամատեղելիություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Հոգեկան հիվանդությունների բուժումը» թեմայով դասընթաց
«Կարդիոմետաբոլիկ ռիսկի գնահատում և վարում ԱԱՊ պրակտիկայում» թեմայով դասընթաց
«Առավել տարածված մանկական հիվանդությունների վարում ԱԱՊ օղակում» թեմայով դասընթաց
«Արդիական թոքաբանություն ԱԱՊ օղակում» թեմայով դասընթաց
«Զուգակցված դեղերի անհամատեղելիություն» թեմայով դասընթաց
«Դեղերի անհամատեղելիություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ընդհանուր հոգեախտաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Ընդհանուր հոգեախտաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Լյարդի հիվանդությունների ախտորոշման և վիրահատական բուժման ժամանակակից մոտեցումները (մաս 1, մաս 2)» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Էլեկտրասրտագրություն» թեմայով դասընթաց
«Բուժքրոջ աշխատանքը էլեկտրասրտագրման կաբինետում» թեմայով դասընթաց
«Բուժքրոջ դերը սրտաբանության ուրգենտ դեպքերում» թեմայով դասընթաց:
«Տուբերկուլոզը և զուգորդող հիվանդությունները» թեմայով դասընթաց
«Բուժաշխատողների համար տուբերկուլոզի կառավարման հմտությունների ամրապնդում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հայկական միջազգային ակնաբուժական 4-րդ գիտաժողով»
«Օստեոպորոզի բուժման և կանխարգելման նորագույն մեթոդները» թեմայով դասընթաց
«Անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի սկզբունքները պոլիտրավմայով հիվանդների մոտ» թեմայով դասընթաց
«Սիրտ–անոթային հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Ռեսպիրատոր թերապիա։ Արհեստական շնչառության հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Ռեսպիրատոր թերապիա։ Արհեստական շնչառության հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Առաջին օգնության հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Ինտերվենցիոն անոթաբանության ժամանակակից հարցերը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Անոթաբանություն և անոթային վիրաբուժություն» թեմայով դասընթաց
«Բժշկության առաջնորդություն» թեմայով դասընթաց
«Առաջին օգնություն» թեմայով դասընթաց
«Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Ներքին հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Առողջապահության մարքեթինգ» թեմայով դասընթաց
«Կաթվածի նյարդաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Գործառնական կառավարում» թեմայով դասընթաց
«Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» թեմայով դասընթաց