ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բժշկական գենետիկա և անհատականացված (գենոմային) բժշկություն» թեմայով սիմպոզիումի ծրագիր

«Բժշկական գենետիկա և անհատականացված (գենոմային) բժշկություն» թեմայով սիմպոզիումի ծրագիր

Ծրագիր