ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Առողջապահության լիցենզավորման ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրության մշակման խորհրդատու

Առողջապահության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա` բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների համար անհրաժեշտ գույքային և տեխնիկական, ինչպես նաև մասնագիտական հագեցվածության պահանջների վերանայում

Ծրագիր